Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-15

Organisatie
Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen met aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht.

Opdracht
Nieuwegein is een groeiende stad. Verstedelijking vanuit gezond stedelijk leven vraagt om meer dan bouwen: groen, voorzieningen en bereikbaarheid met daarbij passende (beleids)keuzes en instrumenten. We ontwikkelen vanuit een integrale Omgevingsvisie.

Er ligt een opgave om in het Woonprogramma, bij lopende en nog startende projecten, bij te sturen en beleidskeuzes te maken om toekomstbestendig, duurzaam en betaalbaar te bouwen. Daarnaast zien we vanuit het Rijk wensen en eisen komen ten aanzien van betaalbaarheid en doelgroepen.

Uit de onlangs geactualiseerde woningbouwmonitor (december 2022) komt naar voren dat de stad vraagt om meer betaalbare woningen. Eén van de instrumenten om sociale woningbouw te stimuleren ontwikkelen we op dit moment (een vereveningsfonds). Mogelijk vraagt bijsturing ook om andere instrumenten, waaronder aanscherping van het bestaande grondbeleidsinstrumenten.

Taken/opdracht

 1. Ontwikkelen en invulling geven aan de woningbouwopgave: inventariseren kansen, inzicht in lopende en nog startende bouwtrajecten
 • (door)Ontwikkelen en bijhouden woningbouwmonitor
 • Inzicht in voortgang programma: aantallen, segmenten, doelgroepen, jaarschijven.
 • Inzicht voortgang ambities en voorstellen en instrumentarium uitwerken om bij te sturen
 • In kaart brengen knelpunten bij lopende woningbouwinitiatieven: vertraging, knelpunten, belemmerende of bevorderende condities, onrendabele toppen etc.
 • Adviseren over mogelijkheden dan wel partners om condities op orde te krijgen die bijdrage aan onze ambities
 • Bestuurlijke advisering over kansen op lange termijn, herontwikkeling, potentie
 • Vertaling ambities t.b.v. potentiële nieuwe projecten
 1. Instrumentontwikkeling t.b.v. gerichte beleidsontwikkeling en bijsturen knelpunten en vertragingen
 • Strategische instrumentontwikkeling waaronder op korte termijn ‘Vereveningsfonds’
 • Voorstellen ten behoeve andere instrumenten die betaalbaar groeien stimuleren.

Instrumentontwikkeling om betaalbaar en kwalitatief bouwen mogelijk te maken.

 1. (bij)Sturing nieuwe initiatieven: eerste aanspreekpunt loketfunctie nieuwe woningbouwinitiatieven
 • Initiatiefnemers ontvangen, verwachtingen managen, ambities overbrengen.
 • Eerste scan haalbaarheid en wenselijkheid van initiatief.
 1. (gevraagd en ongevraagde) bestuurlijke advisering.

Relatie met thema’s, gebiedsontwikkelingen, groeiende stad en subsidiemogelijkheden.

 • Woondeal;
 • Inzet instrumentarium groeiende stad;
 • Relatie met mobiliteitstransitie;
 • Subsidies/proposities.

Bestendigen in de organisatie, meedenken in projectprocessen

Gevraagde vaardigheden en kwaliteiten

 • Aanjager, initiërend;
 • Politiek sensitief; schriftelijk en mondeling;
 • Strategisch en praktisch Denker en doener;
 • Snel zicht op speelveld;
 • Ervaring met woningbouw in bredere context, project overstijgend.


Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare ervaring met Woningbouwprojecten én woningbouwprogrammering;
2. Aantoonbare werkervaring als Strategisch adviseur;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Planologie, Sociale geografie, Ruimtelijke ordening en/of Gebiedsontwikkeling.

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar bij of in opdracht van een gemeentelijke overheid met projecten in de fysieke leefomgeving (25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met de ontwikkeling van woningbouwlocaties in samenwerking met woningbouwcorporaties (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met participatie en interactie met stakeholders in projecten in de fysieke leefomgeving (15 punten);
7. Aantoonbare ervaring met het aansturen van / functioneel leiding geven én regie voeren op projecten én initiatieven in het ruimtelijke domein (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Wat we nodig hebben, is een topper, een ervaren strateeg die een proces en instrument van woningbouwprogrammering opzet, en verantwoordelijkheid neemt op de monitoring, analyse en sturing. Iemand met brede kennis van woningbouw en met overzicht en visie op alle niveaus kan schakelen om te adviseren, te versnellen en resultaten te laten zien. De persoon gelooft in de ambitie en is bereid om met zijn/haar voeten in de modder te staan. Iemand die zowel de taal van de markt als de taal van de overheid spreekt. Iemand die oog heeft voor de omgeving en op een open manier de verbinding zoekt. Iemand die niet bang is om de regels ter discussie te stellen.

De woningbouwprogrammering is een uitkomst van een samenwerking/participatie tussen gemeente, corporaties en marktpartijen. Waarbij iedereen een bijdrage levert die hoort bij haar positie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

18-32 uur, 6 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.