Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-18

Organisatie
De gemeente Rijswijk heeft ruim 50.000 inwoners, de ambtelijke organisatie telt ca. 400 ambtenaren en 100 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om jezelf te ontwikkelen. De organisatie is opgaven gestuurd ingericht en de verantwoordelijkheden liggen laag. De gemeente Rijswijk verwacht van alle medewerkers in de organisatie dat zij in hun dagelijks handelen vier kernwaarden laten zien. De kernwaarden zijn: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid.
De kantoorautomatisering en IT infrastructuur zijn ondergebracht bij een bedrijfsvoering organisatie in samenwerking met de gemeente Delft.

Opdracht
De Strategisch informatieadviseur/programmamanager werkt binnen het domein Bedrijfsvoering team i-Fabriek. Hij/Zij is werkzaam op strategisch niveau en is mede verantwoordelijk voor de gemeentelijke informatiehuishouding. De Strategisch informatieadviseur/programmamanager i-Fabriek stuurt de informatisering en ontwikkeling van de applicatie architectuur en adviseert het management hierover. Zijn/haar rol ligt in het opstellen, bewaken en sturen van de uitvoering van de versaasingstrategie, informatiebeleid, informatiearchitectuur en vervult de rol van programmamanager i-Fabriek. De Strategisch informatieadviseur/programmanager i-Fabriek werkt hierbij nauw samen met de andere teamleden binnen de i-Fabriek, team Informatie en externe partners.

Resultaatgebieden en belangrijkste activiteiten 

  • Samen met collega adviseurs ontwikkel en onderhoud je – op basis van wensen en behoeften van gebruikers, ketenpartners en bedrijfseconomisch perspectief – de informatie-strategie, het informatiebeleid en de informatiearchitectuur van de gemeente.
  • Je adviseert het management (Domein directeuren) van de gemeente als geheel of delen daarvan (opgaven, programma’s en projecten) gevraagd en ongevraagd over informatiestrategie en ICT-ontwikkeling, de afstemming van de informatievoorziening op de bedrijfsprocessen en de gewenste doelen van de gemeente. Je adviseert over de organisatorische en financiële aspecten, alsook over het beheer en bijsturing van de Informatie(beleid)plannen. Je signaleert hierbij ontwikkelingen en kansen en doet onderzoek naar mogelijke verbeteringen.
  • Je toetst projecten aan de actuele ICT-strategie en bepaalt of deze passen binnen het concerninformatiebeleid en architecturen.
  • Je bent als opdrachtgever en programmamanager betrokken bij programma’s en projecten op basis van de gekozen strategie, passend binnen de kaders van het concerninformatiebeleid en de informatiearchitectuur. Je adviseert over de vertaling van de behoeften in functionele (systeem)eisen. Je rapporteert over de voortgang van de projecten aan het management.
  • Je fungeert in coördinerende zin als intermediair tussen de opgaven enerzijds en de ICT dienstverlening, I-architect I-adviseurs, functioneel beheerders, servicemanager, contractmanager en leveranciers anderzijds.
  • Je onderhoudt nauwe contacten met andere gemeenten, externe adviseurs, leveranciers en vanuit de overheid geïnitieerde initiatieven over (ICT) ontwikkelingen zoals bijv. de Digitale VNG Agenda Realisatie en je neemt deel in werkgroepen relevant voor de eigen gemeentelijke (ICT) ontwikkelingen

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding op het gebied van bedrijfskundig management;                   
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in een gemeentelijke omgeving;
3. Aantoonbare werkervaring als programmamanager Ict;
4. Aantoonbare werkervaring met strategisch I-advies en met het opstellen van versaasing strategie, benoem dit in het cv;
5. Maximaal uurtarief van €130,- inclusief reiskosten en Fee Flextender/exclusief BTW;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring gedurende de laatste 10 jaar als Strategisch informatieadviseur of programmamanager (30 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op I-strategie zoals VerSaaSing en I-Roadmap bij een gemeentelijke instelling (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met Corsa, Cognos, Adeptia en Key2applicaties, benoem alle applicaties in het cv (20 punten);
9. Beschikt over een eigen netwerk binnen de gemeentelijke informatiseringswereld (Centric, BCT, Enable-U en MY-LEX) (15 punten);
10. Beschikbaar per 16 februari 2024 voor 28 tot 32 uur per week (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Je hebt gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen;
– Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden;
– Je hebt ruime kennis van bedrijfsprocessen binnen de gemeentelijke overheid en beschikt over goede analytische skills op het gebied van bedrijfsprocessen en informatievoorziening;
– Je kunt buiten de eigen opgave en kaders denken;
– Je bent deskundig op het vakgebied, je bent innovatief en experimenteert met nieuwe ontwikkelingen.

Gezien de uitdagingen waarvoor de gemeente Rijswijk zich gesteld weet, verwachten we van de kandidaat dat deze op korte termijn zonder noemenswaardige inwerktijd van meerwaarde is voor onze organisatie en een impuls kan geven aan de doorontwikkeling van de informatievoorziening.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maan- ,dins-, donder- en vrijdagen

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 24 januari 2024 van 12.00 uur tot 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 23 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 16 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 18 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 19 januari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 28 tot 32 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.