Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-21

Organisatie
Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.

Opdracht
Binnen de gemeente lopen er verschillende gebiedsontwikkelingsprojecten. Een aantal van deze projecten heeft een stevige juridische component. Er lopen daar verschillende juridische procedures tussen de gemeente en de betreffende ontwikkelaar. Dat kan gaan om privaatrechtelijke procedures over de interpretatie van eerder gesloten bijeenkomsten, rechtszaken over de hoogte van leges, over de vertrouwelijkheid van stukken, arbitragezaken, maar ook publiekrechtelijke procedures over bestemmingsplannen en vergunningen. Op al deze trajecten laten we ons adviseren en vertegenwoordigen door professionele juristen. Dat is geregeld. Wat we nu zoeken is iemand die op meer strategisch niveau deze trajecten kan overzien en kan aansturen. We zoeken iemand die:

 • op strategisch niveau de verschillende trajecten kan overzien en op samenhangende wijze aanstuurt
 • een stevige gesprekspartner is voor de projectleiders die verantwoordelijk zijn voor de dagdagelijkse voortgang op de betreffende projecten
 • de verbinding kan leggen tussen wat politiek wenselijk is en wat juridisch haalbaar is en dit ook goed kan uitleggen
 • op strategische wijze de communicatie rond deze trajecten kan regisseren, rekening houdend met de vertrouwelijkheid die in sommige dossiers een rol speelt.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Uiterlijk per 1 februari 2024 beschikbaar voor 20 uur per week;
2. Een afgeronde Juridische opleiding op WO niveau;
3. Uurtarief maximaal €115,- exclusief BTW / Inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer en parkeerkosten;
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met Juridische vraagstukken bij een gemeente (benoem dit duidelijk in het cv).

Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met juridische advisering t.b.v. wethouders (benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het opstellen en/of aangaan van overeenkomsten tussen publieke en private partijen (benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar in het aansturen van juridische medewerkers en ingehuurde juristen (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met communicatie over complexe en bestuurlijk gevoelige onderwerpen (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet. 

Competenties

 • Je bent aantoonbaar proactief in de aanpak van je klussen;
 • Je bent buitengewoon stressbestendig;
 • Je bent flexibel, verbindend en volhardend;
 • Je hebt bent omgevingsbewust en hebt een uitstekend ontwikkelde bestuurlijke antenne en gevoel voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke adviesvaardigheden;
 • Je kan de verschillende belangen goed inschatten en verwerken in een integraal advies;
 • Je kunt strategisch denken en een strategie vertalen in concrete activiteiten en deelprojecten;
 • Het creëren van draagvlak en het betrekken van inwoners en externe partijen is voor jou een vanzelfsprekendheid;
 • Je hebt humor.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie 5 CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 •        Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 •        Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste 2 kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat (of kandidaten) die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet(of voldoen) aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 20 uur, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.