Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 9 maanden geleden
2023-09-14

Organisatie
Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.

Opdracht
Het project Krijgsman is een lopende ontwikkeling van een nieuwe woonwijk op het terrein van de oude kruitfabriek in Muiden. De wijk is in aanbouw, er worden maximaal 1.300 woningen gebouwd en er zijn er inmiddels ongeveer 700 opgeleverd. Er is ruimte voor commerciële en maatschappelijke voorzieningen, zoals winkels, een medisch cluster en bedrijvigheid. De Krijgsman en de directe omgeving kent een rijke historie en heeft een complexe voorgeschiedenis. De rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Naarmate er meer woningen worden opgeleverd verandert het karakter van het project waarbij de aandacht zich verplaatst van de ontwikkelplannen naar het op te leveren en nog op te leveren openbaar gebied, beheer vraagstukken maar ook omgevingsvraagstukken die direct gerelateerd zijn aan de Krijgsman: het IJmeer, de Westbatterij, het park, de havenontwikkeling, Muiden Noord West en het recreatieve vaarverkeer. De nieuwe wijk kent een actie bewonersvereniging die betrokken is bij haar eigen wijk en de ontwikkeling in de directe omgeving.

De nieuwe projectmanager wordt geacht leiding te geven aan de transitie binnen de gemeente van de Krijgsman van een ontwikkel- naar een beheersorganisatie waarbij de lijnorganisatie in toenemende mate de taken van de ontwikkelorganisatie overneemt.

De projectmanager strategische gebiedsontwikkeling voor Muiden West is verantwoordelijk voor:

·       De interne aansturing van het gemeentelijke team voor de Krijgsman dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en oplevering van de wijk. De projectmanager:

o   is voorzitter van het regieoverleg de Krijgsman en neemt waar nodig deel aan het inhoudelijke afstemmingsoverleg planontwikkeling

o   stemt af met de juridisch afdeling over de bewaking van de afspraken uit de Vaststellingsovereenkomst.

o   is eerste aanspreekpunt voor de projectwethouder en het College van B&W.

·       De coördinatie van de uitvoering van de gemeentelijke taken in het project op het gebied van beheer, maatschappelijke voorzieningenplanning en andere relevante beleidsvelden zoals het recreatieve vaarverkeer en de ontwikkelingen van  de Westbatterij en de naaste omgeving. De projectmanager is daarbij eerste aanspreekpunt voor de bewonersverenging de Krijgsman en overige stakeholders in het gebied.

 Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 1 oktober 2023 voor 24 uur per week;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal bachelor niveau in de richting van planologie, geografie, stedenbouw of rechten;
3. Uurtarief maximaal €140,- exclusief BTW / Inclusief reiskosten woon – werkverkeer, werk-werkverkeer en parkeerkosten;
4. Aantoonbare werkervaring als projectmanager op het gebied van Gebiedsontwikkeling;

 Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)
5. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 15 jaar met complexe gebiedsontwikkelingsprojecten bij een gemeente (20 punten);
6. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 15 jaar met de aansturing van een multidisciplinair gemeentelijk projectteam (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met strategische advisering in een politiek-bestuurlijke omgeving (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met de overdracht van gebiedsontwikkeling naar beheer van de openbare ruimte in het plangebied (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met bewonersparticipatie en stakeholder management op gemeentelijk niveau (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

          Je bent aantoonbaar proactief in de aanpak van je projecten en op het terrein van gebiedsbeheer;

          Je bent buitengewoon stressbestendig;

          Je bent flexibel, verbindend en  volhardend;

          Je hebt bent omgevingsbewust en hebt een uitstekend ontwikkelde bestuurlijke antenne en gevoel voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen;

          Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke adviesvaardigheden;

          Je kan de verschillende belangen goed inschatten en verwerken in een integraal advies;

          Je kunt strategisch denken en een strategie vertalen in concrete activiteiten en deelprojecten;

          Het creëren van draagvlak en het betrekken van inwoners en externe partijen is voor jou een vanzelfsprekendheid;

          Je hebt humor.

 Beoordelingssystematiek

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

1.       Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;

2.       Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat (of kandidaten) die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet(of voldoen) aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
Gooise Meren hanteert hybride werken als formele werkvorm. Richtlijn hierbij is een verdeling van 50/50 betreffende thuiswerken en op kantoor werken. Digitaal vergaderen vindt plaats via MS Teams. Als afspraken naar mening van de opdrachtgever het best live/ op kantoor plaats vinden, wordt van inschrijver verwacht dat hij daartoe bereid is en haar/zijn agenda voldoende flexibel is.

Planning
De gesprekken bij de
gemeente zijn gepland op donderdag 21 september 2023 tussen 10.00 uur en 15.00 uur. in het gemeentehuis in Bussum. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 20 september 2023 bericht. De gesprekken vinden bij voorkeur fysiek plaats. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.

Overige informatie
1. Opdrachtnemer moet na gunning een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Voor start van de opdracht voldoet een bewijs van aanvraag van de VOG.  De kosten voor de aanvraag van een VOG zijn voor Opdrachtnemer
2. Deze opdracht kan uitgebreid worden tot maximaal 32 uren per week als dit past bij de functie/rol of omdat collega’s uit het team (deels) uitvallen.
3. Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
4. We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Gooise Meren komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.
5. Het tarief van de aangeboden kandidaat staat vast tot en met 1 oktober 2024.
Daarna kan maximaal éénmaal per jaar een voorstel tot prijsaanpassing aan de Opdrachtgever plaatsvinden van maximaal de Dienstenprijsindex (DPI) van het CBS.
6. Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.ind
o   U dient te beschikken over een G-rekening en NEN Certificering , 25% wordt er gestort op deze rekening. Bij geen NEN-certificering wordt er 55% gestort op deze rekening.
7. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad
8. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 12 september 2023, 09.00 uur.  De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 14 september 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 15 september 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Deze uitvraag betreft een specialistische functie onder normale omstandigheden, waardoor er is gekozen voor een reactietermijn van 10 kalenderdagen.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.