Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-13

Organisatie
Gemeente Midden-Delfland is een oer-Hollandse gemeente met een waardevol agrarisch veenweidelandschap. Ondanks oprukkende verstedelijking is het oorspronkelijk cultuurlandschap met de vele sporen uit het verleden bewaard gebleven. Het open groengebied is als recreatiegebied van groot belang voor de leefbaarheid voor de inwoners van de omliggende steden. Samen met inwoners, ondernemers, natuurorganisaties en andere overheden werkt de gemeente aan behoud en versterking van de ongekende kwaliteiten.

Opdracht
Als Teamleider ben je van grote betekenis voor onze leefomgeving, het Bijzonder Provinciaal Landschap, de dieren die er leven, de inwoners en recreanten. Dat doe je door leiding te geven aan Team Landschap en Team Ruimtelijke Ordening en Milieu binnen afdeling Landschap, Wonen en Economie.

Je geeft leiding aan bevlogen professionals. Je stimuleert de persoonlijke ontwikkeling, het integraal werken en de samenwerking met externe partijen. Je werkt nauw samen met de afdelingsdirecteur en collega teamleider. Je stuurt de teams aan op planning, kwaliteit en resultaat. De afdeling is bovendien volop in ontwikkeling, dus je verandermanagement skills komen goed van pas.

Team Landschap draagt zorg voor de instandhouding van ons unieke veenweidelandschap. Dit doen we door boeren te ondersteunen en het creëren van draagvlak. Daarom worden ook hieraan gerelateerde economische vraagstukken in dit team behandeld.
Het team Ruimtelijke Ordening en Milieu draagt zorg voor beleid, advisering en toetsing ten aanzien van omgevingsvraagstukken, stedenbouwkundige opgaven en milieuvraagstukken.

Wat je onder meer gaat doen

 • Je zorgt voor een veilige en prettige werkomgeving en pakt knelpunten op;
 • Je stuurt op financiën, capaciteit, bezetting en het resultaat van de afdeling;
 • Je hebt een integrale rol in de begrotingscyclus;
 • Samen met de afdelingsdirecteur en de mede teamleider stel je een jaarwerkplan op;
 • Je faciliteert, coacht en ondersteunt de teamleden en stimuleert zelfontwikkeling;
 • Je voert gesprekken met en beoordeelt het werk van je medewerkers;
 • Je onderhoudt netwerken en vertegenwoordigd de gemeente.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen vijf jaar als leidinggevende in een politiek bestuurlijke omgeving;
2. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria (weging)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau (20 punten);
4. Minimaal 3 jaar  aantoonbare werkervaring als leidinggevende (30 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van ruimtelijke ordening en de Omgevingswet; (om als klankbord voor de teams te fungeren) (35 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met de begrotingscyclus (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Leidinggeven
 • Coaching
 • Strategisch inzicht
 • Managementidentificatie
 • Resultaatgericht
 • Inlevingsvermogen
 • Integer
 • Oordeelsvorming
 • Communicatieve vaardigheden mondeling en schriftelijk
 • daadkracht

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde gunningscriteria.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.