Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-11

Waar werken we aan in Soest
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie) en we stimuleren sporten met verschillende projecten.

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Binnen de afdeling Ruimte formuleren, implementeren en beheren we het beleid over de fysieke leefomgeving. Bovendien coördineren we ruimtelijk georiënteerde projecten in de beleidsvormende fase. We doen dat in opdracht van het college, op een interactieve manier samen met inwoners, instanties gemeentebestuur en andere afdelingen. Onze uitgangspunten zijn integraal werken, inspelen op ontwikkelingen, lokale afwegingsruimte en participatie in lijn met de Omgevingswet. Kortom: onze afdeling is volop in beweging!

Opdracht
Als moderne en eigentijdse teamleider ben je verantwoordelijk voor het resultaat van het team (kwaliteit en voortgang) Leefomgeving en ben je verantwoordelijk voor de P-taken van het Projectbureau. Het team Leefomgeving buigt zich over het beleid op gebied van milieu, grondstoffen, energietransitie, economische zaken, planeconomie, mobiliteit en recreatie en toerisme. Voor de ruimtelijke ontwikkelingen in Soest en Soesterberg werkt het projectbureau aan de grotere programma’s en projecten en zoekt hiervoor de integrale afstemming binnen en buiten de organisatie. Voor deze projecten ligt het ambtelijk opdrachtgeverschap op MT-niveau.

Tot jouw opdracht behoort:

 • Leidinggeven aan ca. 25 medewerkers en vanuit integrale verantwoordelijkheid zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van adequaat beleid op de verschillende terreinen van het team Leefomgeving en invulling geven aan de P-taken voor het Projectenbureau;
 • Hierbij hoort verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van het werk van het team Leefomgeving, sturing op proces en resultaat door het werk te prioriteren, organiseren en te monitoren, het faciliteren van beide teams en het zorgdragen voor de HR-management taken;
 • Coachen van medewerkers in hun werk, inzetbaarheid en ontwikkeling en stimuleren van leren en verbeteren als individu en team;
 • Verantwoordelijk voor de planning en kwaliteit van de bestuurlijke adviezen en afstemming met de verantwoordelijk ambtelijk opdrachtgever en portefeuillehouder;
 • Vertalen van de vraag vanuit concerndoelen naar teamplannen en vice versa, en bijdragen aan de actuele organisatieontwikkeling in samenwerking met managers, teamleiders en medewerkers;
 • Begeleiden van de P&C cyclus voor de afdeling Ruimte met focus op team Leefomgeving en het Projectenbureau;

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar werkervaring in de afgelopen 6 jaar in een leidinggevende functie;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen het fysieke domein van een gemeentelijke instelling;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen de afgelopen 6 jaar met operationeel aansturen van een team bij een gemeentelijke instelling (40 punten);
5. Minimaal 2 jaar werkervaring met de doorontwikkeling van een team binnen het fysieke domein (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met gemeentelijk budgetbeheer (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

– coachend en situationeel leiderschap

– besluitvaardig en daadkrachtig

– samenwerken

– overtuigingskracht

– omgevingsbewustzijn en politieke sensitiviteit

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vrijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11/12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag maandag 15 januari van 9.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 12 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 10 januari 2024, 12.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 11 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot Vrijdag 12 januari 2024, 12.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 2 april 2024, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.