Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-12

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.werkenbijdeswo.nl

Het maakt ons niet uit waar je geboren bent, waar je in gelooft en van wie je houdt. Wij zijn nieuwsgierig naar jouw talent en hoe jij het verschil maakt voor onze inwoners.

De afdeling
De afdeling Participatie & Samenleving is onderdeel van de eenheid Fysieke leefomgeving van de Samenwerkingsorganisatie (SWO) en bestaat uit de teams: Groen & Begraafplaatsen, Wijkbeheer & Dorpencontactfunctionarissen, Machinaal & Tractie, Sport & Gebouwen, Sport, Zwembad en Sportstimulering & Cultuurcoaches. Samen bevorderen we de leefbaarheid voor alle mensen die wonen, werken en meedoen in De Wolden & Hoogeveen.

Als een van de zes bevlogen leidinggevenden ben jij de stuwende kracht achter een gepassioneerd team van sport- en cultuurcoaches. Onze sportfunctionarissen en cultuurcoaches zijn verbinders tussen inwoners, aanbieders, stakeholders, welzijnwerkorganisaties, cultuurorganisaties en de gemeente. Samen streven we naar vitale en gezonde inwoners in alle leeftijden. In ons streven naar voortdurende verbetering hebben we de volgende teamdoelen gesteld voor in 2023/2024:

 1. Subsidies vanuit IZA/GALA en wat dat voor ons team gaat betekenen
 2. Het wegvallen van het geven van bewegingsonderwijs en wat betekent dit voor onze inzet
 3. Het vormen van weer een nieuw en degelijk team en de wens dichter bij het Sociaal Domein aan te schuren.

Het team
De sportfunctionarissen en cultuurcoaches zijn een gedreven en gezellig team met met veel energie, mensen die voor elkaar klaar staan en passie hebben voor sport en cultuur. De sportfunctionarissen en cultuurcoaches hebben de afgelopen jaren een krachtig programma opgezet. Er wordt ingezet op het versterken van sport, bewegen en cultuur rondom gebiedsteams, het onderwijs, verenigingen en activiteiten voor kwetsbare en inactieve doelgroepen. Met een breed aanbod van activiteiten een bijdrage geleverd aan doelstellingen van andere domeinen gericht op o.a. gezondheid, armoede en zorg.

De opdracht
Vanwege ziektevervanging zijn wij voor het aansturen van ons team Sportstimulering & Cultuurcoaches op zoek naar een ervaren interim Teamleider. In deze interimfunctie ben je het eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van 17 medewerkers. Het is jouw taak om gezamenlijk met het team uitvoering te geven aan het gemeentelijk stimuleringsbeleid op het gebied van een sportieve, creatieve en gezonde leefstijl en draag je zorg voor een goede uitvoering van de Lokale Sportakkoorden.

Je bent deskundig en ervaren op het gebied van sportstimulering, cultuurparticipatie en gezondheid. Je bent in staat om gemeente breed een integraal plan op te zetten van diverse projecten en activiteiten als vertaling van het gemeentelijk beleid. Je taken zien er als volgt uit:

 • Je bent de schakel tussen beleid en uitvoering en levert input voor bijsturingen op het beleid.
 • Het jaarlijks ontwikkelen van het actieprogramma gericht op sport en cultuur voor de gemeenten Hoogeveen & De Wolden;
 • Het aansturen van het team sportfunctionarissen en cultuurcoaches Hoogeveen-De Wolden;
 • Je werkt samen met partners intern en extern, weet wat er leeft in de samenleving en past het jaarlijkse actieprogramma hierop aan;
 • Je bent het aanspreekpunt voor alle sociaal-maatschappelijke activiteiten binnen de gemeente De Wolden en Hoogeveen;
 • Je brengt diverse partners in het veld van o.a. sport, cultuur, onderwijs en welzijn bij elkaar en betrekt ze bij de planvorming en uitvoering van het integrale actieprogramma;
 • Je bent verantwoordelijk voor het jaarlijks uitbrengen van een inhoudelijke en financiële verslaglegging.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als teamleider/afdelingsmanager;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Teamleider (40 punten);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een overheidsorganisatie (15 punten).
5. Minimaal 5 projecten/opdrachten en/of 2 jaar ervaring bij of voor een gemeente op het gebied van sport (15 punten);
6. Minimaal 5 projecten/opdrachten en/of 2 jaar ervaring bij of voor een gemeente op het gebied van cultuur (15 punten);
7. Minimaal 5 projecten/opdrachten en/of 2 jaar ervaring bij of voor een gemeente op het gebied gezondheid en/of welzijn (15 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Zelfstandig
 • Omgevingsbewust
 • Doortastend

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 19 december 2023 in de middag. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk maandag 18 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bij de SWO De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken. Je ontvangt van ons een laptop en indien gewenst een mobiele telefoon in bruikleen.
 • Het overeengekomen tarief is van toepassing voor de gehele duur van de inzet van Professional. Aanpassing van het tarief is uitsluitend mogelijk na wederzijds overleg en kan slechts ingaan indien Inlener schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd dat de tariefsaanpassing is goedgekeurd, met dien verstande dat verhogingen van het loon of andere arbeidsvoorwaarden, volgend uit de cao binnen de branche waarin Professional werkzaam is of bepaald door wetgeving, te allen tijde kunnen worden doorberekend. Andere verhogingen zijn niet mogelijk aangezien deze als een wezenlijke wijziging gezien worden waarmee de oorspronkelijke uitvraag onrechtmatig wordt (voor meer informatie: zie https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/jurisprudentie/jurisprudentieoverzicht/type-opdracht/wezenlijke-wijziging).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 8 december 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 11 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 13 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 - 32 uur, 6 maanden, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.