Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-17

Organisatie
Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.

Opdracht
De afdeling Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen (BORG) bestaat uit twee teams: het team Realisatie en het uitvoerende team Beheer en Service (B&S). Het Team Realisatie is verantwoordelijk voor het fysieke beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen: de openbare ruimte en gebouwen. Het team Realisatie heeft de taken onderverdeeld in team Assetmanagement en twee IPM-projectteams. De twee IPM-teams bestaan uit de rollen Technisch Manager, Omgevingsmanager, Contractmanager, Manager Projectbeheersing en Projectmanager. Enkele IPM-rolhouders werken in beide projectteams, dit is afhankelijk van de capaciteitsbehoefte.

Functieprofiel
De gemeente Gooise Meren is op zoek naar invulling van de IPM rol Technisch Manager. Als Technisch Manager ben je verantwoordelijk voor de technische inbreng in projecten. Je zorgt voor de totstandkoming van het technisch inhoudelijke deel van projecten en dat kaders vanuit Beleid en Assetmanagement worden toegepast en vertaald naar technische specificaties. Je coördineert de werkzaamheden op het gebied van techniek en waarborgt de kwaliteit gedurende het hele project. Voor het onderdeel techniek ben je intermediair tussen het projectteam, de beheerorganisatie en externe partijen. De aan opdrachtnemers uitbestede werkzaamheden laat je inhoudelijk toetsen door diverse stakeholders en zorgt voor het laten verwerken van de toetsreacties. Dit vereist zowel voldoende technische kennis als vakinhoudelijke proceskennis. Daarnaast ben je VCA-VOL gecertificeerd.

Verder lever je een bijdrage aan het risicomanagement in de projecten en ben je verantwoordelijk voor het signaleren en beheersen van de technische risico’s en sparringpartner van het team op planning, risico’s en organisatie. Ook draag je bij aan de ontwikkeling van de organisatie. Je hebt een coachende rol voor collega technisch manager(s) en werkt samen met de medewerkers van de teams Projecten en Assetmanagement aan het verbeteren en standaardiseren van het Technisch Management. Je deelt actief kennis en ervaringen op jouw vakgebied.

De Technisch manager is verantwoordelijk voor de volgende werkprocessen: 

 • Configuratiemanagement;
 • Technische conditionering;
 • Definitie;
 • Ontwerpen.

Er wordt hierbij van je verwacht dat je dit pro-actief doet met eigenaarschap voor de processen en dat je zelf je taken, en die van je collega’s signaleert.

Vanwege het aantal lopende en nieuw op te starten projecten in 2024 en verder is er behoefte aan uitbreiding van de capaciteit op het gebied van Technisch Management. Wij zijn daarom op zoek naar een Technisch Manager die invulling kan geven aan deze rol in één, of beide IPM projectteams. Een en ander is afhankelijk van de kennis, ervaring en wensen.

Het accent ligt op de volgende werkzaamheden:

 • Ophalen van technische wensen of eisen voor de programma’s van eisen / uitgangspunten van projecten en ontwikkeling en standaardisatie van (technische) kaders in samenwerking met Assetmanagement en Beleid;
 • Eerste aanspreekpunt voor de assetmanagers, en beleidsmedewerkers namens het IPM-team;
 • Inventariseren bij o.a. de assetmanagers van de verschillende technische, functionele en ruimtelijke wensen of eisen om te komen tot een consistent uitvoeringsontwerp, bestek of vraagspecificatie (inclusief onderbouwing en vastlegging van gemaakte keuzes en beslissingen) die door derden worden opgesteld;
 • Coördinatie en beoordeling van de benodigde technische onderzoeken voor de technische conditionering van het project;
 • Het leiden van het toetsproces van opgestelde ontwerpen en onderzoeken waarbij je tevens zelf mee toetst en de verwerking van de toetsreacties bewaakt.
 • Aansturing van en aanspreekpunt voor gecontracteerde ingenieursbureaus op het gebied van techniek;
 • Kwaliteitsborging van geleverde producten door ingenieursbureaus en andere adviesbureaus;
 • Het (periodiek) toetsen van het ontwerp of aan de gestelde eisen wordt voldaan;
 • Het laten maken en beoordelen van SSK-ramingen in relatie tot ontwerpproducten;
 • Adviseren over meer- / minderwerk of verzoeken tot wijzigingen aan de contractmanager;
 • Samenwerken met de overige IPM-teamleden om zo efficiënt mogelijk het projectresultaat te behalen;
 • Adviseren over de technische uitvoering van het ontwerp tijdens de realisatie;
 • Bijdragen aan het ontwikkelen, toepassen en borgen van kennis en expertise op het technische vakgebied in de gemeentelijke organisatie;
 • Coachen van medewerkers van de gemeente op het gebied van technisch management. Specifiek het inhoudelijk aansturen en begeleiden van de technisch manager die nog in opleiding is.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. De kandidaat stelt zich voor in een korte (persoonlijke) motivatie en waarom deze geschikt is voor deze opdracht. De motivatie dient geschreven te zijn door de kandidaat zelf;

2. Een afgeronde opleiding op minimaal MBO 4 niveau;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Technisch Manager- of Technisch Projectleider Openbare Ruimte;
4. Een maximum uurtarief van €110,- exclusief BTW / inclusief de reiskosten woon-werkwverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten.

Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)
5. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van civiele techniek (10 punten);

6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Technisch Manager of Technisch Projectleider Openbare Ruimte (30 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar binnen een politiek-bestuurlijke omgeving (20 punten);
8. Kennis van en aantoonbare werkervaring met UAV en UAV-gc contracten en risicobeheersing (benoem dit duidelijk in het cv.) (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het realiseren van (multidisciplinaire) infrastructuur projecten met een projectomvang >1 miljoen euro, in binnenstedelijk gebied in de afgelopen 5 jaar (benoem dit d.m.v. twee voorbeeldprojecten waarin je aangeeft wat jouw rol is geweest) (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet. 

Competenties

 • Zelfstandigheid;
 • Zelforganisatie;
 • Kwaliteitsgerichtheid;
 • Samenwerken in teams.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 •        Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 •        Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste 3 kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat (of kandidaten) die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet(of voldoen) aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functie is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning. 

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen 
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma-di-wo-do-vr

Gooise Meren hanteert hybride werken als formele werkvorm. Richtlijn hierbij is een verdeling van 50/50 betreffende thuiswerken en op kantoor werken. Digitaal vergaderen vindt plaats via MS Teams. Als afspraken naar mening van de opdrachtgever het best live/ op kantoor plaats vinden, wordt van inschrijver verwacht dat hij daartoe bereid is en haar/zijn agenda voldoende flexibel is.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland van op vrijdag 19 januari 2024 tussen 9.00 uur en 14.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 18 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.

Overige informatie 

 1. Opdrachtgever moet na gunning een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Voor start van de opdracht voldoet een bewijs van aanvraag van de VOG. De kosten voor de aanvraag van een VOG zijn voor Opdrachtnemer.
 2. Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 3. We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Gooise Meren komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkwverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is. 
 4. Het tarief van de aangeboden kandidaat staat vast tot en met 01-02-2025. Daarna kan er maximaal éénmaal per jaar een voorstel tot prijsaanpassingen aan de Opdrachtgever plaatsvinden van maximaal 2,5 %. 
 5. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie:
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 10 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 12 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 18 januari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren. 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24-36 uur, MBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.