Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-12

Organisatie
Edam-Volendam: een wereldmerk
Met meer dan 36.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 8.000 hectare bestaat Edam-Volendam uit tien kernen en buurtschappen met een eigen verhaal, eigen tradities en een rijke cultuur. Vissers, boeren en stedelingen. Klederdracht, kaas, paling, veenweiden, polder, water, talloze monumenten, sport, toerisme en muziek. Nuchter, eigenwijs, sociaal, onafhankelijk, coöperatief, betrouwbaar, ambitieus, slagvaardig en werklustig. Een palet van verscheidenheid dat kleur geeft aan onze gemeente en het tevens aantrekkelijk maakt voor mensen van ver buiten de gemeentegrenzen om ons te bezoeken. Edam-Volendam is een wereldmerk.

Ondernemend en Betrokken
Samen met inwoners, bedrijven en instellingen bouwt het bestuur en de gemeentelijke organisatie aan een gemeenschap die bijdraagt aan het welzijn. De inwoners zijn makkelijk in contact, benaderbaar en hechten waarde aan gelijkwaardigheid. Mensen zijn zichzelf, voelen een onderlinge verbondenheid en houden van hard werken. Betrokkenheid en ondernemerschap zijn de belangrijkste ingrediënten voor onze ambities. Ze staan aan de basis van ons succes. Door onze saamhorigheid en onderlinge verbondenheid weten we wat er leeft en waar we elkaar kunnen helpen. Met onze ondernemende geest krijgen we dingen voor elkaar. We zetten onszelf in als mensen met ieder onze eigen kwaliteiten en bundelen zo onze krachten voor een betrokken en ondernemende gemeente. Onze missie luidt dan ook: ‘Ondernemend en Betrokken’.

De gemeente Edam-Volendam is een aantrekkelijke gemeente om in te leven, te wonen en te werken. Als gemeente kijken we van buiten naar binnen (samen met de inwoner), werken we volgens het principe Van Ik-naar-Wij, bouwen we op vertrouwen, zijn we resultaatgericht binnen een goede werksfeer en is er voor de medewerker ruimte voor ontwikkeling, opleiding en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie.

Opdracht
Het team Omgevingsbeleid maakt samen met het team Bouwen & Milieu deel uit van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Het team Omgevingsbeleid staat voor uitdagende opgaven op het gebied van o.a. beleid, planologie, ruimtelijke transformatieprocessen, kwaliteitsbewaking op het gebied van ruimtelijke ordening, duurzaam wonen en stedenbouw, grondzaken, erfgoed, toerisme en economische zaken. De implementatie van de Omgevingswet is daarnaast voor dit team ook nog een uitdaging die in de uitwerking vraagt om een andere manier van werken, handelen, denken en communiceren in de fysieke leefomgeving. 

Over de functie       
Het toerisme in de gemeente heeft een leidende rol in de regio. In 2019 is het toeristisch ondernemers platform (TOP) opgericht. Hierin zijn o.a. de ondernemersverenigingen, horecavereniging en Stichting Tourist Information Edam-Volendam vertegenwoordigd. De stichting heeft een plan voor een Toeristisch platform Edam-Volendam-Zeevang ontwikkeld. En afgestemd op een eerder door de gemeente vastgestelde toeristische visie. Om invulling te geven aan de visie zijn drie aspecten van belang, te weten: het verbeteren van het bestaande toeristisch product, het vernieuwen van het bestaande toeristische aanbod en het verbinden van bestaande bouwstenen. Als toeristisch coördinator ben je hierin een verbinder die de mogelijkheden binnen het toeristisch veld en het toeristisch beleid weet te benutten en te versterken, die zorgt voor afstemming, kennisverrijking, netwerkvorming en vernieuwing.

In je rol als toeristisch coördinator richt je je met name op:

 • Invulling geven aan de kaders en doelstellingen zoals die zijn opgenomen in de vastgelegde toeristische visie;
 • Het leggen van verbindingen tussen lokale partijen en het koppelen van verschillende belangen tot gedragen uitkomsten;
 • Het vanuit samenwerking opzetten van projecten om het kwaliteitstoerisme te verbeteren.

Wat zijn jouw kwaliteiten?     
Voor de functie zoeken wij iemand:

 • Die beschikt over een op de functie afgestemd hbo werk- en denkniveau;
 • Met tenminste 3 jaar ervaring als toeristisch coördinator, adviseur vrijetijdsbesteding of daarmee vergelijkbaar;
 • Ervaring met netwerken, verbinden, planning, marketing en projectmanagement.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar binnen het werkveld toerisme en recreatie;
3. Aantoonbare werkervaring in het vertalen van een toeristische visie, het bij elkaar brengen van partijen en het uitwerken van projecten;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau in de richting van toerisme & recreatie, vrijetijdswetenschappen of daarmee vergelijkbaar (40 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als toeristisch coördinator, adviseur vrijetijdsbesteding (20 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in netwerken, verbinden en projectmanagement  (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in planning, marketing en evenementen (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Analytisch vermogen;
 • Oplossingsgerichtheid;
 • Overtuigend;
 • Netwerken;
 • Initiatiefrijk;
 • Communicatieve vaardigheid.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht kan ingevuld worden op de werkdagen, van maandag tot en met vrijdag, en in overleg tussen de teamleider en de kandidaat.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 14 februari 2023 tussen 10.30 uur en 14.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 13 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie     
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 8 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 8 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 13 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

10 tot 20 uur, 12 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.