Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-11-30

Gemeente Hilversum, mediastad in het groen

Zorgen voor nu en werken aan morgen

Met bovenstaand motto leggen we de verbinding tussen onze ambities voor Hilversum in de toekomst en de wensen en behoeftes die op dit moment bij de Hilversummers leven.

De afgelopen jaren is gewerkt aan een fundament waar we Hilversum verder op uitbouwen. Naar elkaar omkijken, goed bereikbare voorzieningen voor inwoners die dat nodig hebben, en veilige buurten vinden wij belangrijk. Het is onze wens dat inwoners voor elkaar zorgen en dat mensen zaken in hun eigen buurt of wijk kunnen regelen. En als het nodig is bieden we zorg of ondersteuning. Maar er is meer: ook toekomstbestendige werkgelegenheid, bereikbare woningen, een duurzame leefomgeving en voorzieningen op het gebied van sport, kunst en cultuur staan hoog op onze agenda.

Als gemeente willen we ín de maatschappij staan, niet ernaast. Hilversum moet een leefbare en veilige stad zijn, waar iedereen zich thuis voelt, waar inwoners zich gewaardeerd voelen en waar mensen zich in hun werk en vrije tijd kunnen ontplooien. Om samen met de Hilversummers op te trekken, blijven we in contact met inwoners, bedrijven en organisaties. Op die manier komen hun zorgen, ideeën en wensen rechtstreeks bij ons terecht.

Met meer dan 90.000 inwoners en een groot voorzieningenaanbod bestaande uit detailhandel, cultuur, horeca en onderwijs is Hilversum hét centrum voor de regio Gooi- en Vechtstreek. Het centrum is het kloppend hart van de Mediastad en heeft een regionale functie. De gemeente werkt samen met winkeliers, horecaondernemers, vastgoedeigenaren, cultuur en Hilversum Marketing aan een compact en toekomstbestendig centrum.

Opdracht
Daarom zijn wij op zoek naar een TRANSFORMATIEMANAGER voor ca. 2 dagen per week.
De transformatiemanager levert een bijdrage aan een compacter centrum, waarbij detailhandel en horeca worden geconcentreerd in het hoofdwinkelgebied en er ruimte ontstaat voor andere functies in de entreegebieden en aanloopstraten. De transformatiemanager brengt verplaatsingen tot stand, er ontstaat ruimte voor nieuw ondernemerschap en perspectief op het achtergebleven vastgoed. Het toewerken naar een compacter centrum is één van de speerpunten uit de gebiedsagenda centrum Hilversum (zie punt 14), die is vastgesteld op 19 juli 2023.

De transformatiemanager is in staat een langdurige relatie aan te gaan met vastgoedeigenaren en ondernemers en op basis van vertrouwen samen te werken aan ontwikkelingen in het centrum.

De transformatiemanager werkt in opdracht van de Taskforce Centrum Hilversum. Dat is de samenwerking tussen de belanghebbenden in het centrum. De taskforce is net opgestart en bewaakt de voortgang van de maatregelen uit de uitvoeringsagenda van de gebiedsagenda centrum. De taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van winkeliers, horecaondernemers, vastgoedeigenaren, cultuur, Hilversum Marketing en de gemeente. Daarnaast is Hilversum lid van de City Deal Dynamische Binnensteden, een samenwerkingsverband van tien grote gemeenten, drie ministeries en kennisinstellingen om transformaties in de binnenstad te versnellen. Deze City Deal loopt van 2023 tot 2027.

Functieprofiel
Wij zien de volgende rollen en taken voor een transformatiemanager:

 • Het in kaart brengen van verplaatsingsmogelijkheden, -kansen en functies van buiten het centrum naar het hoofdwinkelgebied (dynamisch schuifplan);
 • Het organiseren van de juiste tools hiervoor, zoals het verkennen van subsidieregeling voor relocatie en transformatie;
 • Het bevorderen van de samenwerking tussen pandeigenaren en makelaars enerzijds, en huurders anderzijds, om sneller in te kunnen spelen op vragen vanuit (potentiële) huurders en vastgoedeigenaren en om samen het gesprek te voeren over de ontwikkeling van hun straten;
 • Het onderzoeken en vervolgens instellen van transformatie- en verplaatsingssubsidies;
 • Het onderzoeken van de wenselijkheid van het instellen van een transformatie-expertpool;
 • Het maken van een plan voor en het meedenken over het ontwikkelen van laagdrempelige ontmoetingsplekken, ook voor jongeren.

Kwaliteiten en competenties
Wij verwachten van een transformatiemanager de volgende competenties:

 • Opereert onafhankelijk en op strategisch niveau;
 • Aantoonbare ervaring met transformatie-, binnenstads- of centrummanagement, detailhandel en horeca;
 • Volwaardig gesprekspartner voor vastgoedpartijen en huurders; kan redeneren vanuit diens belang;
 • Affiniteit met Hilversum; bekendheid en betrokkenheid bij de ontwikkeling van het centrum, kennis van de lokale structuren;
 • Goede samenwerker, onder andere met de centrummanager en de relatiemanager bedrijven van de gemeente;
 • Initiërend met een scherp oog voor de ontwikkelingen in en van het compacte centrum;
 • Communicatief sterk in woord en geschrift (ook in het Engels);
 • Onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties;
 • Ervaren in het omgaan met (tegengestelde) belangen, onderhandelingsvaardig en in staat om conflicten om te vormen tot constructieve samenwerking.

U werkt in opdracht van de Taskforce Centrum Hilversum. De gemeente treedt formeel op als opdrachtgever. Er is budget voor het aanstellen van een transformatiemanager voor twee jaar. We realiseren ons dat bovengenoemde werkzaamheden vragen om een langdurige verbintenis. Bij goede resultaten behoort verlenging van de opdracht met nog eens twee jaar tot de mogelijkheden. Dit is ook afhankelijk van het budget dat de gemeenteraad hiervoor beschikbaar stelt. Bij gelijke geschiktheid van kandidaten geven wij de voorkeur aan iemand die ervoor zorgt dat het team net zo divers is als de bezoekers aan het centrum.

Je werkplek is voornamelijk in het centrum. Je bent veel op pad en in overleg met vastgoedeigenaren en huurders. In overleg met betrokken partijen uit de taskforce zijn er verschillende plekken van waaruit je kunt werken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare kennis van de winkelvastgoedmarkt, opgedaan in de afgelopen 5 jaar (toon dit aan door middel van een voorbeeld in het cv);
3. Aantoonbare werkervaring met transformatie-, binnenstads- of centrummanagement (benoem dit duidelijk in het cv);

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met het in kaart brengen van verplaatsingsmogelijkheden, -kansen (toon dit door middel van een voorbeeld in het cv) (45 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met transformaties en verplaatsingen (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met ruimtelijke-economische ontwikkeling in centrumgebieden (benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Opereert onafhankelijk en op strategisch niveau;

 • Aantoonbare ervaring met transformatie-, binnenstads- of centrummanagement, detailhandel en horeca;
 • Volwaardig gesprekspartner voor vastgoedpartijen en huurders; kan redeneren vanuit diens belang;
 • Affiniteit met Hilversum; bekendheid en betrokkenheid bij de ontwikkeling van het centrum, kennis van de lokale structuren;
 • Goede samenwerker, onder andere met de centrummanager en de relatiemanager bedrijven van de gemeente;
 • Initiërend met een scherp oog voor de ontwikkelingen in en van het compacte centrum;
 • Communicatief sterk in woord en geschrift (ook in het Engels);
 • Onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties;
 • Ervaren in het omgaan met (tegengestelde) belangen, onderhandelingsvaardig en in staat om conflicten om te vormen tot constructieve samenwerking.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.
Hybride werken is mogelijk, er is ook een flexibele werkplek in het centrum van Hilversum beschikbaar.

Planning
De gesprekken staan gepland op donderdag 7 december 2023 tussen 15.00 uur en 18.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 6 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag. De selectiecommissie bestaat uit een afvaardiging van de Taskforce Centrum Hilversum.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het formulier ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 november 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 28 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 1 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16-20 uur, 24 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.