Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-13

Organisatie
Sinds 2015 werken de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist samen in het Sociaal Domein. De samenwerking verloopt via een programma-organisatie. Voor deze tijdelijke opdracht word je gepositioneerd bij de gemeente De Bilt, Team Sociaal Domein. De werkzaamheden verricht je in de regiogemeenten Zuid Oost Utrecht (Bunnik, de Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist).

Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus. Onze ongeveer 250 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken. 

Meer informatie vindt u op de pagina Onze organisatie.

Opdracht
Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg (Wvggz) in werking getreden. Sindsdien is het college van burgemeester en wethouders wettelijk verantwoordelijk voor het in behandeling nemen van meldingen betreffende personen voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg zou moeten worden onderzocht, alsmede het verrichten van dit onderzoek, het informeren van degene die een melding heeft gedaan en het zo nodig indienen van een aanvraag voor de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging bij de officier van justitie.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen en ‘wegen’ van de binnengekomen meldingen. Indien zij voldoende aanleiding zien tot het doen uitvoeren van een Verkennend Onderzoek (VO) dan melden zij dit bij de Uitvoerder Verkennend Onderzoek Wet Verplichte GGZ.

Per 1-1-2024 zijn we op zoek naar een of twee opdrachtnemers voor in totaal maximaal 28 uur per week met specialistische ggz-expertise om de inhoudelijke beoordeling uit te voeren.

Taken:

 • Het uitvoeren van het verkennend onderzoek (VO), waarbij de wettelijke termijn van 14 dagen goed in gaten wordt gehouden.
 • Afstemming met de sociale (dorps)teams over de verrichte triage.
 • Contact met melders en huisbezoek.
 • Outreachend werken.
 • Problematiek in kaart brengen inclusief een check op ernstig nadeel, psychische stoornis en noodzaak tot verplichte zorg.
 • Op basis van je onderzoek en expertise vraag je wel/geen zorgmachtiging aan voor verplichte zorg. Daarbij werk je samen met het sociaal domein van de 5 gemeenten om waar mogelijk door te geleiden naar vrijwillige zorg, zodat niemand tussen wal en schip valt.
 • Je denkt actief mee met de regionale ambtelijke werkgroep over het optimaliseren van de triage, preventie en doorontwikkeling van de uitvoering WvGGZ.
 • Je bent inzetbaar in de wijk(dorps)teams van de ZOU gemeenten.
 • Werken aan ketensamenwerking zorg en veiligheid
 • Op verzoek bijdragen aan scholing van de sociale (dorps) teams.
 • Nazorg

Vereisten / knock-outcriteria

 1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
 2. BIG-geregistreerd, registratienummer + datum in het cv vermelden;
 3. Kandidaat is bereid tot het draaien van avond- en weekenddiensten;
 4. Aantoonbare werkervaring in het werken met psychiatrische problematieken;
 5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring binnen het sociaal domein;
 6. Kandidaat is beschikbaar per maandag 2 januari 2024 voor 28 uur per week.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)

 1. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in het werken met psychiatrische problematieken bij een gemeentelijke instelling in de afgelopen 5 jaar (20 punten);
 2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Verbindingsfunctionaris Zorg en Veiligheid bij een gemeentelijke instelling (20 punten);
 3. Aantoonbare kennis (blijkend uit werkervaring) van de sociale kaart van de Regio Zuidoost Utrecht (10 punten);
 4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met psychische problematiek in de hulpverlening aan personen met verward gedrag en hun naasten (20 punten);
 5. Aantoonbare werkervaring in het uitvoeren van verkennende onderzoeken in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) (10 punten);
 6. Aantoonbare werkervaring met personen met psychiatrie, dementie, verslaving en/of een lichtverstandelijke beperking (10 punten);
 7. Maximum uurtarief €85,- excl BTW / Incl. reiskosten woon-werk en fee Flextender (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Proactieve houding (outreachend werken)
 • Netwerker
 • Initiatiefvol
 • Flexibel
 • Zorgvuldig
 • Integer

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Maximum uurtarief €85,- excl BTW / Incl. reiskosten woon-werk en fee Flextender(10 punten).

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 28 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.