Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-27

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Uitvoerend beleidsmedewerker Voedselagenda
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Vanuit het domein Landelijke Leefomgeving (LLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk, vitaal landelijk gebied en een schoon en robuust bodem- en grondwatersysteem. Onze kerntaken zijn natuur (inclusief groene vergunningverlening), landbouw, water en bodem(-sanering). Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een sterke verbinding tussen de natuur, de mensen en maatschappij, een duurzame landbouw en een robuust Natuurnetwerk. Zo zorgen we met onze teams samen met waterschappen en drinkwaterbedrijven voor waterveiligheid, aanpak droogtebestrijding en drinkwatervoorziening. We versterken de leefbaarheid van het landelijk gebied door uit te gaan van de kracht van een gebied, en lokale initiatieven te ondersteunen. En geven uitvoering aan programma’s zoals Klimaatadaptatie, Bodemdaling en Agenda Vitaal Platteland.

Het team Natuur en Landbouw (NEL) binnen het Domein LLO is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid voor natuur en landbouw. De provincie heeft haar ambities met betrekking tot de landbouw vastgelegd in de Landbouwvisie. In de Samenwerkingsagenda Landbouw wordt nader invulling gegeven aan het transitieproces op weg naar een duurzame, circulaire, natuurinclusieve en klimaatneutrale landbouw.

Wat ga je doen
Als uitvoerend beleidsmedewerker Voedselagenda kom je te werken in projectteam Voedselagenda met een deeltijd projectleider, projectmedewerker en dealmaker korte ketens. Met de Voedselagenda richten we ons op een regionaal voedselaanbod, een gezonde voedselomgeving en het versterken van de verbinding tussen stad-land. Deze Voedselagenda is aanvullend op de Samenwerkingsagenda Landbouw en hangt samen met andere provinciale programma’s / opgaves zoals Innovatie Gezonde Leefomgeving, Circulaire samenleving, Klimaat centraal en Sociale agenda. Als uitvoerend beleidsmedewerker ben je in deze periode verantwoordelijk voor beleidsafstemming, overzicht houden en inhoudelijke aansturing van projectteam van drie projectleden en het daarbij coördineren/uitvoeren van een aantal (deel)projecten. Het projectteam valt deels onder team Natuur en landbouw.

Met deze opdracht ga je aan de slag met de verdere afronding en het bestuurlijk inbrengen van de evaluatie van Voedselagenda 2021-2023. Hiervoor is al een opzet gemaakt qua indeling/vorm en heeft de inhoudelijke evaluatie en al wat schrijfwerk plaatsgevonden. Je gaat dit project coördineren om het verdere schrijfwerk af te stemmen, redactie te voeren en ervoor zorg te dragen dat de evaluatie bestuurlijk wordt ingebracht. Daarnaast ga je aan de slag met de voorbereiding van de herijking van de Voedselagenda voor periode 2025-2027 als project en hou je overzicht op de uitvoering van jaarplan 2024 die al is opgesteld. Het jaarplan 2024 bestaat uit een verzameling van projecten/uitvoering waarbij de uitvoering plaatsvindt door het projectteam zelf, en je als beleidsmedewerker ook de uitvoering van projecten/activiteiten op je neemt. De basis voor de voorbereiding van de herijking is een startnotitie waarin gewenste vorm/en proces + planning wordt omschreven.

Als uitvoerend beleidsmedewerker zoek je aansluiting bij relevante lopende beleidsontwikkelingen, projecten en netwerkinitiatieven in de provincie. Er is al veel in gang gezet binnen en buiten de provincie op het thema voedsel in de voorgaande uitvoeringsperiode van de Voedselagenda. Het is van belang om met deze stakeholders en partners in gesprek te blijven voor gezamenlijke richting en draagvlak. Daarbij neem je coördinatie en evt. de uitvoering van de volgende deelprojecten op je:

Verantwoordelijkheden en taken
De exacte taken die je gaat uitvoeren, zullen in overleg met de cluster coördinator van Landbouw en Voedsel vastgesteld worden en zullen in ieder geval uit het volgende bestaan:

 • Aan de slag gaan met de verdere coördinatie en afronding van evaluatierapport Voedselagenda 2021-2023 en zorgdragen voor het bestuurlijk inbrengen hiervan;
 • Uitvoering voorbereidingsproces om te komen tot herijking van de Voedselagenda voor periode 2025-2027.
 • Het organiseren van dialoogsessies met externe actoren/stakeholders, interne collega’s en expertsessies met commissieleden kunnen evt. onderdeel uitmaken van het gekozen proces van actualisatie van Voedselagenda.
 • Overzicht behouden en bewaken van voortgang projecten/activiteiten in jaarplan 2024.
 • Inhoudelijk coördineren en aansturing van projectteam Voedselagenda.
 • Fungeren als sparringpartner en strategische lijn waarborgen van project Lokale en duurzame voedseldeal waar Dealmaker korte ketens uitvoering aangeeft.
 • Als projectleider uitvoering geven aan een beperkt aantal projecten/activiteiten van jaarplan 2024 van de Voedselagenda. Voorbeelden hiervan zijn: uitzetten en begeleiden onderzoek naar eiwittransitie bij kennisinstellingen en deelname aan provinciale werkgroepen.
 • Financiële bewaking van de Voedselagenda.
 • Afstemming uitvoering beleid met programma’s innovatie gezonde leefomgeving, circulaire samenleving, klimaat centraal, sociale agenda en erfgoed.
 • Aandragen stukken/informatie en financiële informatie project voor P&C cyclus: jaarrekening, zomernota, kadernota, voortgangsrapportage SAL.
 • Netwerkbeheer, contact onderhouden met relevante stakeholders en actoren in het Utrechts voedselsysteem.
 • Zicht houden op uitvoering activiteiten binnen opgestelde communicatiestrategie.

Knock-out criteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker op het gebied van voedsel en/of gezondheid en/of landbouw en of duurzaamheid bij de overheid;

Gunningscriteria
3. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker op het gebied van voedsel en/of gezondheid en/of landbouw en of duurzaamheid bij de overheid (40 punten);
4. Aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker in de afgelopen 5 jaar op het gebied van voedsel en gezondheid (20 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider of projectmatig werken (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met beleidsparticipatie (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met de korte ketens (10 punten).

 Competenties

Persoonlijke eigenschappen
– Je bent bevlogen en intrinsiek gemotiveerd om te werken aan het stimuleren van korte ketens, duurzame landbouw en gezonde en duurzame voeding;
– Je bent in staat om verbindend en proactief te opereren;
– Je bent bestuurlijk en politiek sensitief.

Vaardigheden
– Je
hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift– Je spreekt de taal van zowel de publieke sector;
– Je bent netwerkvaardig en in staat met verschillende actoren en doelgroepen te verbinden en hun belangen/behoeftes te begrijpen;
– Je creëert en behoudt overzicht van beleidsontwikkelingen en kan makkelijk dwarsverbanden zien;
– Je kan projectmanagement (inclusief financiële bewaking) toepassen;
– Je bent zorgvuldig in het aandragen van bestuurlijk advies en het opstellen/meeschrijven aan beleidsproducten;
– Je kan situationeel leiderschap toepassen en een projectteam aansturen.

Kennis
Je hebt een inhoudelijke visie als het gaat over gewenste stappen/beleid om te komen tot een gezond en duurzaam landbouw- en voedselsysteem;
– Je beschikt over transitiekennis;
 – Je beschikt over kennis op het gebied van beleidsevaluatie, beleidsvorming, beleidsparticipatie en monitoring.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria” beoordeeld in Stap 2. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja/nee

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in de weke van 8 januari 2024De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo spoedig mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 22 december 2023, 09:00 uur . De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 22 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 28 december 2023, 12:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.