Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-24

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
De gemeente Hilversum heeft een hoog verzuimcijfer wat jaarlijks toeneemt. Binnen bepaalde afdelingen en teams ligt het verzuimcijfer hoger dan gemiddeld. Ons verzuimcijfer komt vooral doordat medewerkers langdurend verzuimen. Deze oorzaken bieden de mogelijkheid om verzuim te beïnvloeden en hiermee het verzuimcijfer te laten zakken. Dit zit vooral in het verbeteren van de aanpak en begeleiding van de verzuimende medewerker. Wat we nodig hebben is een deskundige aanpak en begeleiding die werkelijk bijdraagt aan het bespoedigen van de re-integratie en duurzaam herstel. Daarnaast is ervaring, kennis en kunde essentieel: kennis om te weten wat kan, mag en moet en het vermogen om een goed verzuimplan op te stellen en hier op te sturen.

Om te toetsen of dit een effectieve aanpak is, wat leidt tot minder verzuim en eerder herstel, willen we dit doen aan de hand van een pilot. Er komt een aparte casemanager verzuim die de begeleiding van de zieke medewerkers vanaf 6 weken ziekte (of eerder als er vermoeden is dat verzuim langer kan duren) op zich neemt. De pilot wordt uitgevoerd bij een aantal teams om een vergelijking te maken met de teams waar geen aparte casemanager zit, zodat we goed kunnen onderzoeken wat wel en niet werkt.

Wie zoeken we?
Je bent een verzuimcoach pur sang en je zet je expertise graag in om leidinggevenden te coachen en te begeleiden m.b.t. verzuim casuïstiek. Dit doe je zowel preventief als vanaf de eerste ziekmelding.  Wanneer de zieke medewerker na 6 weken zijn werk niet volledig heeft hervat stem je samen met de leidinggevende de aanpak van de verzuimbegeleiding af en bepaal je per casuïstiek wat de beste rolverdeling is. Daarbij zet je de leidinggevende goed in zijn/haar rol als casemanager.

Als verzuim- en re-integratiecoach kun jij verzuim-processen bewaken zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen. Hilversum kent het eigen-regiemodel en vanuit die visie zet je de begeleiding in.

Je zorgt je ervoor dat de leidinggevende regie over het verzuimproces neem en dat alle stappen van de Wet verbetering poortwachter op tijd genomen worden.  Je hebt duidelijk zicht op jouw dossiers en je hebt de touwtjes in handen bij het managen van alle betrokken partijen. Je werkt nauw samen met de bedrijfsarts, leidinggevende en de adviseur vitaliteit en verzuim. Hierdoor realiseer je samen  een duurzame werkhervatting van de werknemer.  Jij houdt het overzicht, weet de leidinggevende goed mee te nemen in het proces en begrijpt de belangen van werkgever én werknemer. Je communiceert met flair en overtuigingskracht, en gelooft in je eigen kunnen en kennis.

Jij bepaalt je eigen agenda en je werkt dus op locatie en/of thuis.

Dit ga je doen als Verzuim en re-integratiecoach

 • Je adviseert, informeert en coacht de leidinggevende in zijn rol als casemanager.
 • Je signaleert en onderneemt acties op het juiste moment om de re-integratie van de werknemer zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen.
 • Je adviseert de leidinggevende bij de aanpak van  “grijs” en frequent verzuim.
 • Je ziet erop toe dat de re-integratieafspraken op tijd worden nageleefd conform wetgeving.
 • Je ondersteunt en adviseert bij het opbouwen van een goed en compleet verzuimdossier.
 • Je stuurt aan op het inzetten van interventies in overleg met de leidinggevende en de bedrijfsarts.
 • Je bent de spin in het web tussen alle betrokken partijen in het re-integratieproces.
 • Je adviseert met jouw uitgebreide kennis van de wet- en regelgeving werkgevers en werknemers over de eerste 3  jaar van de arbeidsongeschiktheid.
 • Dit alles doe je klant- en resultaatgericht.


Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar werkervaring als casemanager verzuim in de afgelopen 5 jaar;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van HR (20 punten);
4. Een afgeronde aanvullende opleiding casemanagement/ re-integratieadvies (CROV en/of RCM/RCCM) (45 punten);
5. Aantoonbare kennis van de cao voor gemeenten en wet Verbetering poortwachter (benoem dit duidelijk in het cv) (15 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als coach en/of adviseur (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Doortastend;
– Kaderstellend;
– Pro-actief;
– Empatisch.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do. Hybride werken is mogelijk in overleg.

Planning
De fysieke gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 26 april 2023 tussen 9.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 25 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).


Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 20 april 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 21 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 25 april 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 28 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.