Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 10 maanden geleden
2023-07-25

Organisatie
De Vervoerregio is een samenwerkingsverband van 14 gemeenten. Het verbinden van verschillende partijen en belangen is onze kracht. We werken aan innovatieve en uitdagende projecten op het gebied van mobiliteit. Werken bij de Vervoerregio betekent hét verschil kunnen maken in de OV-keten in de Amsterdamse regio. Bij alles dat we doen, leveren wij een essentiële bijdrage en geven we richting aan het verbeteren van mobiliteit, de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio Amsterdam. Wil jij dat ook? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Opdracht
De concerncontroller van de Vervoerregio werkt systematisch aan de ontwikkeling van de interne beheersing. Dit is een opdracht van het dagelijks bestuur, dat in december 2020 heeft besloten over 2021 een ‘rechtmatigheidsverklaring’ te willen afgeven en over 2023 een ‘in control statement’. Het dagelijks bestuur heeft reeds bij de jaarstukken 2021 en 2022 een rechtmatigheidsverklaring afgegeven, terwijl dit pas over 2023 voor alle gemeenten en gemeenschappelijke regelingen verplicht is. Dit hebben we voor elkaar gekregen door een goede interne beheersing.

De Vervoerregio gebruikt het 3-lijnenmodel. De 1e lijn zijn de leidinggevenden, de 2e lijn is de ondersteuning door controllers, en de 3e lijn heeft een toetsende functie, dat zijn de concerncontroller en de VIC-medewerker. De concerncontroller regelt de verdere ontwikkeling naar een hoger volwassenheidsniveau van de interne beheersing, maar kan dit niet zelf alleen voor elkaar krijgen. Er is een toegewijde VIC-medewerker in de 3e lijn nodig, die de verbijzonderde interne controle (VIC) uitvoert en de interne beheersing naar een hoger niveau brengt door de organisatie (1e en 2e lijn) te helpen administratieve procesverbeteringen aan te brengen en aantoonbaar in control te zijn. In 2022 is de VIC professioneel ingevuld door een VIC-medewerker in de 3e lijn. De werkplannen en bevindingen van de VIC 2022 zijn systematisch vastgelegd in ons management control systeem.

De VIC-medewerker is een deskundige op het vlak van administratieve organisatie en interne beheersing. Hij of zij kan de organisatie en in het bijzonder de leidinggevenden in de 1e lijn meenemen en vertrouwd maken met hun rol in het interne beheersingsproces. Zodanig dat we op gegeven moment aantoonbaar in control zijn.

Voor de interne beheersing gebruiken we het management control systeem van Key2Control. Dit systeem bevat onder meer de auditmodule, waarin de werkprogramma’s en bevindingen van de VIC systematisch een eenvoudig raadpleegbaar worden vastgelegd. Om de organisatie vertrouwd te maken met de auditmodule, deze goed in te richten en de nieuwe VIC-medewerker te faciliteren bij het uitvoeren van de interne controles, heeft een registeraccountant voor het boekjaar 2022 het inrichten van de auditmodule en het uitvoeren van de VIC begeleid en ondersteund met het opstellen van het controleplan, het schrijven en vastleggen van de werkprogramma’s, het assisteren van de VIC-medewerker bij de uitvoering van de controles volgens de werkplannen, en het schrijven van de eindrapportage VIC. Het is de bedoeling om de VIC 2023 op dezelfde manier te organiseren.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het uitvoeren van audits / (verbijzonderde) interne controles;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Uurtarief maximaal €115,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring in de controlepraktijk van een accountantskantoor (30 punten);
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van audits / (verbijzonderde) interne controles (30 punten); 
6. Aantoonbare werkervaring met het identificeren en implementeren van verbeteringen in de administratieve organisatie (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met key2control (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Accuratesse:                    Nauwkeurig en zorgvuldig werken, met oog voor details, gericht op het voorkomen van (slordige) fouten
 • Analytisch vermogen:       Onderscheiden van hoofd- en bijzaken en doordringen tot de kern van het probleem. Voorzien wat mogelijke consequenties zijn van de te ondernemen stappen
 • Efficiëntie van het werk: Zich actief inzetten voor de realisatie van de gestelde taken en opdrachten, om realistische prestaties of output conform de gestelde eisen te leveren
 • Expertise/vakkennis:         Toevoegen van betekenis aan informatie in een bepaalde werksituatie. Ontwikkelen en verdiepen van kennis op een bepaald aandachtsgebied en vertalen van de consequenties voor de eigen organisatie
 • Initiatief:                                Gericht zijn op het overgaan tot handelen, tot het ondernemen van acties vanuit eigen kracht en niet langer wachten (op anderen) dan noodzakelijk is
 • Integriteit:                             Handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in activiteiten die met het werk te maken hebben
 • Plannen en organiseren: Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties en middelen aangeven om bepaalde doelen te kunnen bereiken
 • Samenwerking:                   Samenwerken met anderen aan een gemeenschappelijk doel
 • Slagvaardigheid:                  Snel en adequaat handelen wanneer de werksituatie het vereist
 • Zelfstandigheid:                  Opstarten en afhandelen van acties zonder hulp van anderen

Functieschaal
Deze opdracht is ingedeeld in functieschaal 12. Het uurtarief is maximaal € 115,- excl. BTW.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt bij voorkeur vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do.
Inmiddels werken veel medewerkers een flink deel van hun tijd op kantoor. Het is wenselijk dat de VIC-medewerker gemiddeld 1 à 2 dagen per week fysiek aanwezig is bij de Vervoerregio.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 2 augustus 2023 van 10 uur tot 16 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 1 augustus 2023. bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.

Meer informatie
Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 26 juli 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 8 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.