Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-01-28

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.werkenbijdeswo.nl.

De afdeling
De afdeling Beheer & Projecten is onderdeel van de eenheid Fysieke leefomgeving van de Samenwerkingsorganisatie (SWO) en bestaat uit de teams: Projecten Openbare Ruimte, Civiel, Groen, Grondzaken en Vastgoed. Samen bevorderen we de leefbaarheid voor alle mensen die wonen, werken en meedoen in De Wolden & Hoogeveen.

De teams Civiel en Groen
Wij verzorgen het beheer van de openbare ruimte: wegen, groen, riolering, bomen, kunstwerken, openbare verlichting, kabels en leidingen. Wij zorgen voor onder andere de voorbereiding en begeleiding van de uitvoering van civieltechnische en cultuurtechnische reconstructies, het opstellen van meerjarige onderhouds- en investeringsplannen, begrotingen, aanbestedingen en toezicht in de openbare ruimte. Daarnaast hoort ook het oplossen van klachten, storingen en advisering in het vakgebied tot ons takenpakket. Ons team bestaat bij een volledige bezetting uit 18 collega’s.

De teams Civiel en Groen hebben voor de komende periode de volgende doelen:

 • Verbeteren zichtbaarheid civiele projecten
 • Optimalisatie van beheer met heldere normen voor: data, planning, openbare ruimte en service.
 • Versterken van verbinding, vertrouwen en eigenaarschap door reflectie, procesconcretisering en verantwoordelijkheidsbevordering,
 • Proactief aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen
 • Versterken van ketensamenwerking, integraal handelen en duidelijke roldefinities zowel intern als ook extern.

De opdracht
Wij zoeken een interim Werkvoorbereider/Toezichthouder voor het  duurzaam verzwaren van het elektriciteitsnetwerk van Enexis in De Wolden die verantwoordelijk is van begin tot eind met als doel: Begeleiden aanleg kabels en plaatsing trafostations in de openbare ruimte. Het is daarbij belangrijk dat de aanleg zo weinig mogelijk negatieve gevolgen heeft voor Beheer Civiel en Beheer Groen.  Het is een combinatie tussen werkvoorbereiding en toezichthouden. Je werkt samen met ons bestaande team van professionals en zorgt voor een optimale samenwerking tussen alle betrokken partijen.

In een brede samenwerking met diverse inwoners, collega’s en belanghebbenden kom je tot de best mogelijke planuitwerking binnen de politieke en financiële randvoorwaarden. Je legt verantwoording af aan het hoofd van de afdeling beheer en projecten.

Competenties

 • Zelfstandig
 • Doortastend
 • Communicatief

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde technische opleiding minimaal op mbo 4 niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Werkvoorbereider en/of Toezichthouder van technische projecten.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als civieltechnisch werkvoorbereider/toezichthouder(40 punten);
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als cultuurtechnisch werkvoorbereider/toezichthouder (40 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de aanleg van kabels- en leidingen (20 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.   

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 2 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 30 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bij de SWO De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken. Je ontvangt van ons een laptop en indien gewenst een mobiele telefoon in bruikleen.
 • Het overeengekomen tarief is van toepassing voor de gehele duur van de inzet van Professional. Aanpassing van het tarief is uitsluitend mogelijk na wederzijds overleg en kan slechts ingaan indien Inlener schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd dat de tariefsaanpassing is goedgekeurd, met dien verstande dat verhogingen van het loon of andere arbeidsvoorwaarden, volgend uit de cao binnen de branche waarin Professional werkzaam is of bepaald door wetgeving, te allen tijde kunnen worden doorberekend. Andere verhogingen zijn niet mogelijk aangezien deze als een wezenlijke wijziging gezien worden waarmee de oorspronkelijke uitvraag onrechtmatig wordt (voor meer informatie: zie https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/jurisprudentie/jurisprudentieoverzicht/type-opdracht/wezenlijke-wijziging).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot 22-01-2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op 25-01-2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt maandag 29 januari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 maanden, 32 tot 36 uur, Drenthe, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.