Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-07-16

Organisatie
Westland. De Glazen Stad. Dankzij de meest innovatieve agri-sector ter wereld zijn we de vijfde economie van Nederland. Met meer dan 114.000 inwoners die hier wonen, werken, leren en recreëren. In een omgeving die snel verandert, zoeken we steeds opnieuw naar een nieuwe balans. Een balans tussen een groeiende economie en een fijne leefomgeving. Tussen bereikbaarheid en gezondheid. En tussen investeren in nieuwe ontwikkelingen en zorgen voor mensen die het moeilijk hebben. De kansen en uitdagingen zijn bij onze gemeente groot.

Cluster Dienstverlening
Het cluster Dienstverlening levert een divers producten- en dienstenpakket. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de balie voor paspoorten en huwelijken, klantcontactcentrum, bedrijven- & omgevingscontactcentrum, organiseren verkiezingen, historisch archief etc. Voor het sociaal domein gaat het om de bijstand, schuldhulpverlening, Leerplicht, Vroegschoolse Opvang etc.

Kortom het is een grote dynamische organisatie met diverse klantprocessen. Waarbij de sturing en ontwikkeling van de going concern van de dienstverlening in brede zin een belangrijke taak voor het management en de directeur is.

Team Administratie en Vernieuwing
Ons team bestaat uit zo’n 20 collega’s. We leveren administratieve ondersteuning aan de inkomens- en zorgconsulenten, wij verzorgen de uitkeringen en bijzondere bijstand, verwerken rapportages en archiveren dit. Daarnaast is ons team verrijkt met de specialisaties voor Inburgering en handhaving. Zodat we van vele markten thuis zijn in de dienstverlening, onze collega’s goed kunnen ondersteunen en klaar staan voor onze burgers.

Opdracht
Een afwisselende functie waarbij je je bezighoudt met de volgende taken die te maken hebben met de administratie van werkzaamheden in het kader van de Wet inburgering:

 • Aanmaken digitale cliëntendossiers en werkprocessen
 • In het geautomatiseerde systeem verwerken van nieuwe aanmeldingen voor inburgering
 • Verwerken van rapportages en beschikkingen in het geautomatiseerde systeem
 • Opstellen van werkinstructies voor processen zoals registreren van documenten in het document-managementsysteem
 • Vastleggen en archiveren van documenten in het document-managementsysteem
 • Notuleren tijdens vergaderingen en opstellen van actielijsten
 • Opstellen en versturen van uitnodigingen voor de brede intake en leerbaarheidstoets.
 • Pamfletten ontwerpen met huisregels, activiteiten en mededelingen voor inburgeraars
 • Beheren en bijwerken van de stamlijst in- en uitstroom, zodat kan worden nagegaan dat iedereen kan worden aangemeld

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 59,75 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk (en fee Flextender);
2. Minimaal in het bezit van een afgeronde mbo opleiding;
3. Aantoonbare werkervaring met Suites voor het Sociaal Domein.

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 3 jaar werkervaring in functies bij de gemeente in het sociaal domein (20 punten);
5. Minimaal een half jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeente op het gebied van de uitvoering van de Wet inburgering zoals deze sinds 1 januari 2022 van kracht is (35 punten);
6. Minimaal een half jaar aantoonbare werkervaring in een administratieve functie bij de gemeente binnen het sociaal domein (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het document-managementsysteem MyCorsa (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met Key2burgerzaken (5 punten);
9. Je bent uiterlijk beschikbaar per 01 augustus 2023 (15 punten).

Competenties
– Accuraat
– Samenwerken
– Flexibel
– Betrokken
– Initiatiefrijk

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaat of kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria wordt/worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. [bij Europese Aanbestedingen: Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.]

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 uur, 6 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.