Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-06-01

Organisatie
Bij de OD NHN gaan we altijd constructief en voorkomend te werk. In onze organisatie werken zo’n 250 bevlogen en ervaren collega’s aan de uitvoering van milieutaken van zestien gemeenten in Noord-Holland Noord. Daarnaast is ook provincie Noord-Holland onze opdrachtgever. We houden ons bezig met vergunningverlening, toezicht en handhaving en advisering en zijn specialist op het gebied van klimaat, natuur, milieu, duurzaamheid, energietransitie, geluid, lucht, afval, asbest, externe veiligheid, bodemkwaliteit, zwemwater, wegen en vaarwegen.

Wij zijn gevestigd in een modern en goed bereikbaar kantoor, vlakbij het station, uitvalswegen en het centrum van Hoorn.

Opdrachtomschrijving:
Namens de zestien gemeenten in Noord-Holland Noord word je ingezet op uitdagende vraagstukken op het gebied van externe veiligheid. Gemeenten zijn bezig met planvorming op het gebied van ruimtelijke ordening en zij vragen je om advies over externe veiligheid. Dit betekent dat je bij ruimtelijke ontwikkeling beoordeelt of er voldoende rekening wordt gehouden met aspecten van externe veiligheid.
Bijvoorbeeld, de combinatie tussen wonen en kleinschalige industrie en transportroutes voor gevaarlijke stoffen. Ook windturbines brengen risico’s met zich mee. Dit beoordeel je. Het gaat hierbij om het creëren van een veilige afstand tussen deze activiteiten. In sommige gevallen is het nodig dat je risicoberekeningen beoordeelt.

Bedrijven die te maken hebben met externe veiligheid, zoals bollenkwekers, tankstations voor lpg of alternatieve brandstoffen en koelhuizen met ammoniakkoelinstallaties melden hun activiteiten of doen een vergunningsaanvraag bij onze vergunningverleners. In deze situaties heb je een adviserende rol naar hen toe op het onderdeel waarin jij gespecialiseerd bent.
Risicovolle activiteiten van deze bedrijven neem je op in het risicoregister, zodat deze terug te vinden zijn op de risicokaart.

Ook werk je samen met toezichthouders die bedrijven bezoeken. Je adviseert hen over externe veiligheid met als doel dat zij goed toezicht kunnen houden op risicovolle activiteiten en knelpunten kunnen signaleren.

Jij gebruikt hiervoor je kennis van wet- en regelgeving over externe veiligheid en omgevingsveiligheid en relevante PGS-richtlijnen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen de afgelopen 4 jaar als adviseur externe veiligheid.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde HBO-bachelor opleiding integrale veiligheid (30 punten);
4. Aantoonbare werkervaring bij een overheidsinstantie in het kader van externe veiligheid (30 punten);
5. Aantoonbare kennis door middel van werkervaring / afgeronde opleiding of cursus van het ‘Besluit Externe Veiligheid Inrichting (BEVI, BEVT, BEVB) (20 punten);
6. Aantoonbare kennis door middel van werkervaring van de Omgevingswet in relatie tot externe veiligheid (10 punten);
7. Kandidaat is bereid om bij wederzijdse interesse na 52 weken inhuur zonder verdere kosten vanuit kandidaat of achterlggende inschrijver in dienst te treden bj de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
-Samenwerken
-Omgevingsbewust
-Kritisch
-Communicatief vaardig in woord en geschrift

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 8 juni 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 7 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 31 mei 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op woensdag 31 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 10 mei, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 12 tot 16 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.