Utrecht
Geplaatst 4 weken geleden
2023-09-06

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 66.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Cluster Beleid & Advies
De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling bestaat uit ca. 40 medewerkers. We vormen beleid, adviseren en werken aan het mogelijk maken van ruimtelijke initiatieven die bijdragen aan Het Goede Leven in Zeist. Dat doen we zoveel mogelijk ‘aan de voorkant’. Vervolgens verlenen we  omgevingsvergunningen, zorgen voor toezicht en handhaving en geven juridisch advies op het vlak van omgevings- en handhavingsrecht. En natuurlijk bereiden we ons voor op de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw. De afdeling bestaat uit cluster Beleid & Advies, cluster Vergunningen en cluster Juridisch Advies, Toezicht en Handhaving (JTH).

Deze opdracht ligt binnen cluster Beleid & Advies. Het cluster bestaat uit 7 adviseurs RO, 4 adviseurs Stedenbouw en 4 adviseurs Erfgoed. Het cluster werkt nauw samen met diverse collega’s in de afdeling en organisatie, waaronder het Projectbureau en de adviseurs van Wonen en Verkeer.

Opdracht
Wij zijn op zoek naar een ervaren adviseur stedenbouw of stedenbouwkundige die adviseert bij diverse ruimtelijke ontwikkelingen (vaak initiatieven van buiten) variërend in aard een schaal.  Daarbij hebben we ook extra inzet nodig  bij advisering op ruimtelijke kwaliteit bij kleinere bouwplannen.

Je gaat hiermee aan de slag samen met vier andere adviseurs stedenbouw/ stedenbouwkundigen.

 • Je adviseert stedenbouwkundig in de diverse ruimtelijke ontwikkelingen in Zeist van uiteenlopende maat, schaal en complexiteit. Van grote gebiedsopgaven tot middelgrote projecten, vooroverleg en vergunningen;
 • Bij de grotere projecten werk je samen in integrale projectteams en heb je een rol in de afstemming met externe bureau’s die aan de projecten werken;
 • Bij (bestemmings)plannen, vergunningen en vooroverleg werk je samen met collega adviseurs en een trekkend casemanager of adviseur RO;
 • Bij alle ontwikkelingen is de wijze waarop deze kunnen bijdragen aan het Goede Leven in Zeist en de kwaliteit van de leefomgeving een belangrijke opgave. Denk hierbij aan de Propositie van Zeist en de Omgevingsvisie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbaar werkervaring als stedenbouwkundig adviseur/ stedenbouwkundige;
3. Uiterlijk beschikbaar vóór 9 oktober 2023 voor 32 uur per week;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als adviseur stedenbouw (50 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als adviseur stedenbouw bij een gemeentelijke instelling (25 punten);
6. Een afgeronde WO opleiding in de richting van Stedenbouw (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je weet opgaven en belangen te analyseren en af te wegen in heldere adviezen;
 • Je bent stevig in jouw vak, communicatief sterk, toegankelijk, omgevings- en politiek sensitief en inspirerend op de inhoud;
 • Je hebt inzicht, ervaring en handigheid in het werken met maatschappelijke en politieke verhoudingen;
 • Je bent goed in staat om conceptueel en schetsmatig ruimtelijke uitgangspunten en ideeën te visualiseren en weet dit op inspirerende wijze over te brengen en verder te brengen.
 • Je kan strategisch denken en hebt een eigen (lange termijn) visie op stedenbouwkundige ontwikkelingen en schakelt tussen schaalniveaus en verbindt daarbij de belangen van organisaties, inwoners en de gemeente;
 • Je bent een teamspeler;
 • Je kunt goed overweg met (nieuwe) werkprocessen in de fysieke leefomgeving.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op 11, 12, 13 en 14 september 2023 tussen ongeveer 09.00 en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 8 september 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 1 september 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 4 september 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 7 september, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Tot en met 31 december 2023, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.