Utrecht
Geplaatst 2 maanden geleden
2023-08-10

Waar werken we aan in Soest
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie) en we stimuleren sporten met verschillende projecten.

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.
Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Opdracht
Soesterberg is lange tijd een dorp geweest dat in dienst stond van de vliegbasis. Sinds de vliegbasis is gesloten, zijn allerlei beperkingen die op de ontwikkeling van Soesterberg lagen, vervallen. Vanwege haar centrale ligging in een mooie, natuurlijke omgeving, is Soesterberg nu in trek als woonlocatie. Er worden volop nieuwe woonwijken ontwikkeld en bestaande wijken gerenoveerd en verdicht. Dit leidt tot een toename aan inwoners. Daarnaast is ook Defensie bezig met een intensivering van het gebruik van haar gebieden. Beide ontwikkelingen leiden tot een toename van afvalwaterproductie. Het huidige rioolsysteem is ontworpen op de situatie die bestond toen Soesterberg nog dienend was aan de vliegbasis. De nieuwe ontwikkelingen zorgen dus voor een belasting van het afvalwatersysteem waar dit niet op berekend is.

Doel van deze opdracht is het verkennen en uitwerken van scenario’s om het Soester rioleringssysteem toekomstbestendig te maken en houden. Om dit te realiseren voer je verkennende gesprekken met stakeholders zoals het Waterschap, Defensie, de gemeente Zeist en de provincie Utrecht. Een belangrijk onderdeel hiervan is het realiseren van inzicht in de totale opgave waarbij historie en de nieuwe ontwikkelingen worden samengenomen.

Het eindresultaat van deze opdracht is:

  • zicht hebben op de technische opgave en mogelijke oplossingsrichtingen
  • zicht hebben op de samenhang tussen technische opgave, nieuwbouwontwikkelingen en uitdagingen t.a.v. klimaatadaptatie
  • zicht op de belangen en positie van de verschillende stakeholders.

Dit leidt tot een aanpak in verschillende scenario’s die zich onderscheiden in tijd, geld en ambitie.

Na de bestuurlijke goedkeuring over de aanpak, zal de uitvoering uit verschillende deelprojecten bestaan die in de lijn kunnen worden opgepakt (zoals uitwerking technische opgave). Sommige onderdelen kunnen mogelijk al eerder van start als dat past binnen budget en capaciteit. De totaalaanpak wordt geborgd in het nieuwe GWRP dat straks het programma Water en Riolering gaat heten en hangt onder de Omgevingsvisie.

Daarnaast adviseer je op het gebied van water over ruimtelijke plannen, inclusief deelname aan de nieuwe omgevingstafel. Aan deze tafel kom je samen met collega’s tot een integraal advies over diverse initiatieven. Er lopen binnen de gemeente veel mooie initiatieven en diverse plannen van zowel corporaties als ontwikkelaars of particuliere initiatiefnemers 

Vereisten / knock-outcriteria1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Aantoonbare kennis van- en werkervaring op het gebied van riolering;
3. Kandidaat is beschikbaar voor minimaal 16 uur per week (duo inschrijving is mogelijk);

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het thema riolering (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met (noem minimaal 1 voorbeeld hiervan in het cv) binnen een overheidsinstelling (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met klimaatadaptatie (20 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar bij of voor een gemeente, provincie, waterschap of vergelijkbare overheidsinstelling (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Gestructureerd;
– Oplossingsgericht;
– Communicatief vaardig;
– Initiatiefrijk;
– Besluitvaardig;
– Bestuurlijk sensitief.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10a. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1 (duo constructie is mogelijk).

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Maandag t/m Vrijdag in overleg.
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op in de week van 15 augustus 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk maandag 14 augustus 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 8 augustus 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 9 augustus 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 11 augustus 2023, 09:00 uur Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 tot 36 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Tot en met 31 december 2023, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.