Zuid-Holland
Geplaatst 2 maanden geleden
2023-08-13

Organisatie 
We werken vanuit onze drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavengericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners.  

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten en het naar hun zin hebben. Je krijgt daarom bij ons de kans om je talenten veelvuldig in te zetten. Er is een prettige, informele werksfeer en we bieden veel ruimte om jezelf te ontwikkelen. 

Opdracht 
In de functie van rioolbeheerder ben jij verantwoordelijk voor het rioolstelsel binnen de gemeente Voorschoten. Eén van je taken als rioolbeheerder is de uitvoering van het dagelijks beheer, het uitzetten van inspecties, het onderzoeken en plannen van het meerjaren onderhoud. Naast dat je goed zelfstandig kunt werken is het ook belangrijk dat je in teamverband kunt werken. Vanuit de rol als rioolbeheerder verzorg je naast de interne ook de externe communicatie, hierbij moet je denken aan de afstemming met de andere beheerders, andere overheidsorganisaties en bewoners.     

Wat concreter;
– Je draagt bij aan de voorbereiding van civieltechnische projecten voor op het gebied van rioleringen en water in overleg met de civiele projectleiders en uitvoering;
– Je draagt bij in het meedenken van water en klimaatoplossingen;
– Je voert werkzaamheden uit conform het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Hiervoor beschik je over technische kennis op het gebied van riolering;
– Je draagt bij aan de opdrachtverstrekking voor klein en groot beheer en onderhoud. Daarbij voer je soms zelf directie en bewaakt je de voortgang van de processen;
– Je adviseert mede management en bestuur over de planmatige beheeractiviteiten op jouw vakgebied. Om goed te kunnen adviseren en om vanuit beheerperspectief een goede bijdrage te kunnen leveren, volg je de vakrelevante ontwikkelingen;
– Je bent verantwoordelijk voor het werken met het beheerpakket voor rioleringen en water. Je bent mede verantwoordelijk voor de (meer)jarenplannen en je draagt bij aan de diverse management- en bestuursrapportages.

Vereisten / knock-outcriteria  
1. Afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4;
2. Aantoonbare werkervaring op het gebied van beheer van de openbare ruimte, specifiek op het gebied van riolering (nadruk) en water;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4 in de richting van Civiele Techniek, RO of water (5 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van beheer van de openbare ruimte, specifiek op het gebeid van riolering (nadruk) en water (15 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met opdrachtverlening aan marktpartijen en het beoordelen van bestekken (25 punten);
6. Minimaal 3 Jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het beoordelen van de op te leveren werken (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring of kennis van RAW en UAV-GC (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in het opstellen van nota’s en adviezen (20 punten).

Competenties
– Stressbestendig (blijft onder tijdsdruk, hoge werkdruk en bemoeilijkende omstandigheden adequaat functioneren (bijvoorbeeld tegenslag, teleurstelling);
– Verantwoordelijk (komt gemaakte afspraken na en accepteert de gevolgen die voorvloeien uit het eigen handelen);
– Daadkrachtig (weegt gegevens en mogelijke handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar af om tot realistische beoordelingen te komen);
– Probleemoplossend (vindt technische oplossingen maar ook oplossingen bij belangentegenstellingen);
– Plannen en organiseren (stemt activiteiten van zichzelf (en anderen) op elkaar af en bepaalt hun volgorde zodat doeleinden efficiënt en effectief gerealiseerd worden).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.  

Beoordeling  
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen 
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”. 

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling. 

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten. 
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties. 

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek 
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren. 

Functieschaal 
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender 
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals 
1.  

CV-eisen 
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. 

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg met opdrachtgevers en kandidaat.

Planning
De gesprekken bij de gemeente Voorschoten zijn gepland op vrijdag 18 augustus 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 16 augustus 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie 
De gemeente Voorschoten zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. 

Meer informatie 
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 9 augustus 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 10 augustus 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777. 

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 14 augustus 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren. 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.