Noord-Holland
Geplaatst 5 maanden geleden
2023-05-21

Organisatie
De gemeente Waterland is een (relatief) kleine gemeente. Typerend voor onze organisatie is het ‘ons kent ons’ gevoel en de korte, informele lijnen. Het enige constante is verandering en dat is voor de gemeente Waterland niet anders.

Opdracht
In verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof van een collega, hebben wij op korte termijn versterking nodig van het cluster RO. Wij zoeken dan ook een ervaren Beleidsmedewerker RO, die enthousiast wordt van het werken in een kleine gemeente met grote ruimtelijke waarden, waar geen dag of dossier hetzelfde is. Als beleidsmedewerker ruimtelijke ordening vervul je een sleutelpositie in het proces rond de verlening van omgevingsvergunningen met buitenplanse afwijking en het (laten) opstellen (postzegel)bestemmingsplannen.

Met jouw kennis en ervaring ben jij in staat om advies te geven bij allerlei vraagstukken op het brede gebied van het omgevingsrecht. Dit kan zowel intern richting je collega’s, het management en het bestuur zijn, als extern richting initiatiefnemers, inwoners en andere belanghebbenden.

Je werkzaamheden zijn in ieder geval:

 • Je behandelt verzoeken om vooroverleg, verzoeken om wijziging van bestemmingsplannen en aanvragen om omgevingsvergunning waarbij buitenplans (kruimel en uitgebreid) wordt afgeweken van het bestemmingsplan.
 • Wanneer nodig vertegenwoordig je de gemeente in ten minste bezwaarprocedures.
 • Je stelt t.b.v. in ieder geval de bovengenoemde procedures alle benodigde stukken op, waaronder: besluiten, beschikkingen, college- en raadsvoorstellen en -besluiten, verklaringen van geen bedenkingen, verweerschriften, beslissingen op bezwaar, formele kennisgevingen.

Je hebt ervaring met:

 • Bovengenoemde werkzaamheden;
 • Het toetsen van (bouw)plannen aan ten minste: bestemmingsplannen, de Omgevingsvisie, de provinciale Omgevingsverordening, en relevante wet- en regelgeving waaronder afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening;
 • Het (laten) opstellen en beoordelen van digitale -aangeleverde- postzegelplannen.

Het team
Je werkt binnen het cluster Ruimtelijke Ordening en je werkt veel samen met collega’s van de clusters Vergunningen, Beheer en Handhaving. Het cluster Ruimtelijke Ordening bestaat in totaal uit acht medewerkers, waaronder twee projectleiders, een medewerker monumentenzorg, een specialist monumentenzorg & archeologie en beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening. Het cluster maakt deel uit van het Team Ruimte. Binnen dat team zijn circa 35 medewerkers werkzaam met uiteenlopende rollen en functies maar met de fysieke leefomgeving als gemeenschappelijke deler. Het cluster Ruimtelijke Ordening is volop in beweging en ontwikkeling.

Competenties
In Waterland zijn belangrijke competenties: lef, verbinding, vertrouwen, nieuwsgierigheid.
Functie specifiek: Planmatig, zelfstandig, gestructureerd, communicatief vaardig en resultaatgericht.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van ruimtelijke ordening;
3. BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van een eigen laptop en mobiel.

Gunningscriteria
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als (beleids-)medewerker ruimtelijke ordening bij een gemeente(-lijke organisatie) (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het behandelen van omgevingsvergunningen uitgebreide procedure (20 punten);
6. Aantoonbare kennis van Wabo, Wro, Bro en Awb (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het toetsen aan bestemmingsplannen en behandelen van omgevingsvergunningen met buitenplanse afwijkingen reguliere procedure (15 punten);
8. Beschikbaar per 1 juni 2023 (10 punten);
9. Bereid om minimaal 3 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenerbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.  

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 25 mei in de middag. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 23 mei bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Voor de uitvoering van de opdracht is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 17 mei 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 19 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 22 mei, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.