Zuid-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2023-07-19

Organisatie
Midden-Delfland is niet zomaar ‘een gemeente’. Het grijze pak past ons niet. We hebben oog voor onze inwoners, het landschap, de karakteristieke dorpen en elkaar.

We zijn geïnteresseerd in jou
Bij ons werken mensen met idealen, goede ideeën, empathie, kennis en kunde. Inwoners en medewerkers voelen zich begrepen, geholpen, betrokken en thuis. We zijn benaderbaar, tonen oprechte belangstelling en luisteren écht. Naar elkaars verhalen, wensen en vragen. We kijken naar het geheel en zoeken naar een passend antwoord. Ook als we daarvoor van de gebaande paden moeten wijken.

We staan open voor ideeën
Wij worden enthousiast van inwoners, ondernemers en collega’s met ideeën. Onze insteek is: ‘Ja, tenzij’. We denken graag samen na over onze gemeente. We houden ervan als iemand een andere kijk heeft op de zaken. Zo blijven we ons ontwikkelen.

Opdracht
Vanwege gelijktijdige vacatures op meerdere dossiers, zijn we op korte termijn op zoek naar twee tijdelijke all round beleidsmedewerker die de komende periode voorliggende zaken kunnen oppakken.     

Team beleid van de afdeling Samenleving en Dienstverlening is een beleidsteam van 9 medewerkers. Team beleid is een hecht team, waarin collega’s elkaar waar nodig ondersteunen. Gezamenlijk is het team verantwoordelijk voor de beleidsmatige werkzaamheden op het gebied van het gehele sociale domein (onderwijs, jeugd, werk, cultuur, zorg, welzijn, sport, etc.). Vanwege de breedte van de takenpakketten, is de inhoudelijke meer gedetailleerde kennis op de dossiers veelal geconcentreerd bij de betreffende beleidsmedewerker. De rol van beleidsmedewerker is bij ons heel breed. Je ontwikkelt lokaal beleid op de onderwerpen uit je functie. Daarvoor onderhoud je contacten in het veld, heb je nauwe contacten met de collega’s in de uitvoering, met onze bestuurders, met maatschappelijke organisaties en met je collega’s in het team. Je reageert op trends en signalen, en weet die om te zetten tot bestuurlijke adviezen en concrete acties.

Het zal primair gaan om werkzaamheden op de gebieden jeugdbeleid, doelgroepenvervoer (leerlingenvervoer en regiotaxi), onderwijshuisvesting en sport.   

Wij zoeken aanpakkers, met ervaring op meerdere beleidsterreinen die er niet tegenop ziet om op verschillende onderwerpen te acteren en ergens ‘in te duiken’.

Type werkzaamheden:
– Beleidstaken: advisering, participeren in (regionale) overleggen;
– Accounthouderschap: subsidie-afspraken maken en afwikkelen;
– Bestuurlijke ondersteuning: annotaties voor bestuurders, voorbereiden beantwoording raadsvragen;
– Voorkomende zaken: vragen vanuit het veld.

Gespecificeerd naar inhoudelijke thema’s:
Jeugdbeleid:
Je gaat in deze functie aan de slag met thema’s jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, jongeren en preventief jeugdbeleid. Je bent verantwoordelijk voor gemeentelijk beleid, maar participeert ook actief in onze regionale samenwerking bij de inkoop van jeugdzorg. Je vertegenwoordigt de gemeente in het programmateam Jeugd Haaglanden, waar de regionale beleidszaken met onze collega-gemeenten worden afgestemd. Tenslotte ben je de accounthouder van de gemeente voor een aantal gesubsidieerde organisaties en contractpartners. Een eerste uitdaging in jouw functie is het komen tot een nieuw beleidskader jeugd.

Sport
Als beleidsverantwoordelijke voor sport ben je contactpersoon voor alle sportorganisaties in Midden-Delfland. Daaronder valt dat je aanspreekpunt bent voor vragen van organisaties die te maken hebben met sport en bewegen. Je bereidt adviezen voor aan het bestuur. Je behandelt aanvragen voor investeringssubsidies en vragen rond wijzigingen of gebruik van grond en accommodaties. Je bent verantwoordelijk voor overeenkomsten met de vier sportstichtingen in onze gemeente. Daarnaast stuur je de  kerngroep aan rond het Sportakkoord Midden-Delfland, en onderhoud je contacten met buurgemeenten op het gebied van sport en accommodaties.

Je bent contactpersoon voor de exploitanten van de vier Sport en sociaal-culturele centra in onze gemeente. Je draagt zorg voor zaken rond de overeenkomsten met deze exploitanten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de (huur)overeenkomsten met overige maatschappelijke organisaties, zoals kinderopvang.

Onderwijshuisvesting/maatschappelijk voorzieningen
Als verantwoordelijke voor onderwijshuisvesting ben je contactpersoon voor onze basisscholen voor vragen rond onderwijshuisvesting. Je coördineert het proces rond de leerlingenprognoses, het Integraal Huisvestings Programma en stemt af met onze buurgemeenten. Je bent de verbindende factor tussen schoolbesturen, gebruikers en interne collega’s en voert beleidstaken uit, zoals het behandelen van huisvestingsaanvragen en het toepassen van de huisvestingsverordening Je bent namens de gemeente lid van een Vereniging Van Eigenaren voor een onderwijsaccommodatie.

Momenteel vinden verkenningen plaats naar enkele grotere ontwikkelingen op het gebied van woningbouw in combinatie met maatschappelijke voorzieningen. Vanuit jouw rol ben je hier nauw bij betrokken, en werk je samen met een hiervoor tijdelijk aangetrokken projectleider. 

Doelgroepenvervoer
Je bent beleidsmatig accounthouder voor het (regionaal aanbestede) leerlingenvervoer en de regiotaxi. Vanuit je rol participeer je in het regionale afstemmingsoverleg, onderhoudt je contacten met de uitvoering,  en handel je bij voorkomende (geëscaleerde en/of beleidsmatige) zaken.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring met minimaal twee van de beleidsdossiers Jeugdbeleid, Sport, Onderwijshuisvesting en doelgroepenvervoer;

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker binnen een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 10 jaar ( 50 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker sociaal domein (25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met bestuurlijke ondersteuning zoals annotaties voor bestuurders, voorbereiden beantwoording raadsvragen (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv met een voorbeeld) (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Analytisch en praktisch;
– Snel kunnen inwerken / zelfstandigheid;
– Overtuigingskracht;
– Netwerken;
– Bestuurlijke sensitiviteit

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde gunningscriteria.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

20 tot 24 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.