Noord-Holland
Geplaatst 2 maanden geleden
2023-08-14

Gemeente Hilversum, mediastad in het groen
Zorgen voor nu en werken aan morgen
Met bovenstaand motto leggen we de verbinding tussen onze ambities voor Hilversum in de toekomst en de wensen en behoeftes die op dit moment bij de Hilversummers leven.

De afgelopen jaren is gewerkt aan een fundament waar we Hilversum verder op uitbouwen. Naar elkaar omkijken, goed bereikbare voorzieningen voor inwoners die dat nodig hebben, en veilige buurten vinden wij belangrijk. Het is onze wens dat inwoners voor elkaar zorgen en dat mensen zaken in hun eigen buurt of wijk kunnen regelen. En als het nodig is bieden we zorg of ondersteuning. Maar er is meer: ook toekomstbestendige werkgelegenheid, bereikbare woningen, een duurzame leefomgeving en voorzieningen op het gebied van sport, kunst en cultuur staan hoog op onze agenda.

Als gemeente willen we ín de maatschappij staan, niet ernaast. Hilversum moet een leefbare en veilige stad zijn, waar iedereen zich thuis voelt, waar inwoners zich gewaardeerd voelen en waar mensen zich in hun werk en vrije tijd kunnen ontplooien. Om samen met de Hilversummers op te trekken, blijven we in contact met inwoners, bedrijven en organisaties. Op die manier komen hun zorgen, ideeën en wensen rechtstreeks bij ons terecht.

Opdracht
Ben jij een ervaren beleidsadviseur en ben je in staat om jouw mening inhoudelijk helder te onderbouwen? Schakel jij feilloos tussen meerdere partijen op verschillende niveaus en voel jij je als een vis in het water in een veranderende organisatie? Wij hebben de passende rol voor jou!

Wat houdt je functie in?
De functie van beleidsregisseur Werk en Inkomen is een veelzijdige functie waarbij je zorgt voor integrale beleidsontwikkeling in het sociaal domein. Je hebt aandacht voor balans tussen bestuurlijke ambities, mogelijkheden en middelen. Je zorgt voor een zorgvuldige en vlotte besluitvorming en neemt daar alle betrokken partijen in mee.

Wat ga je doen?
De beleidsregisseur Werk en Inkomen zorgt voor de integrale beleidsontwikkeling op het gebied van Werk en Inkomen. Je bent sparringpartner en adviseur voor het college van B&W en het management. Je doet onderzoek, je maakt probleem- en impactanalyses en stelt adviezen en beleidsvoorstellen op voor het college en de gemeenteraad. Je bent een netwerker pur sang, want in deze rol blijf je niet binnen op kantoor, maar zoek je continu de verbinding met de samenleving. Je bent daarom geregeld buiten de deur te vinden, omdat je wilt weten wat er speelt en waar behoefte aan is bij inwoners. Je denkt vooruit en anticipeert op ontwikkelingen die je ziet. Je bent vanuit Hilversum als centrumgemeente nauw betrokken bij regionale beleidsvorming.

Naast het maken van beleid gaat het ook om de implementatie daarvan, onder andere door het maken van afspraken met uitvoerende teams van de gemeente, financieringsafspraken (veelal subsidie) en contractafspraken met aansturing van organisaties op het gebied van de Wmo en Participatiewet. Als beleidsregisseur ben je het aanspreekpunt voor de uitvoering en voor samenwerkingspartners. Je schakelt tussen politiek, bestuur, management en samenwerkingspartners. Je ontwikkelt uitvoerbaar beleid. Je stimuleert, prikkelt en verbindt partners.

Team
Je werkt binnen een team van ongeveer 25 beleidsregisseurs op het gebied van het sociaal domein. Je werkt samen met de uitvoering en collega’s op de fysieke beleidsvelden. Je vormt een belangrijke spil in de samenwerking tussen beleid, uitvoering en business control.

Wie ben jij?
Deze uitdagende positie vraagt om een verbinder pur sang. Je bent doelgericht, kunt snel schakelen en bent analytisch sterk. Sterke communicatieve vaardigheden is een onderdeel van jouw sterke kwaliteiten. Daarbij heb je kennis van relevante regelgeving in het sociaal domein, met name van de Participatiewet en aanverwante regelgeving.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Maatschappelijk Werk en Dienstverlening;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur in het Sociaal Domein bij een gemeente;
3. Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen én schrijven van beleid op zowel tactisch als strategisch niveau in de afgelopen 3 jaar;
4. Uiterlijk beschikbaar per 21 augustus 2023 voor 18 tot 36 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met de Participatiewet, Wet Inburgering en de Wmo in de afgelopen 2 jaar bij een gemeente (40 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur in het Sociaal Domein bij een gemeente in de afgelopen 7 jaar (60 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties:
– Analytisch;
– Politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
– Communicatief vaardig.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De digitale gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 16 augustus 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 15 augustus 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
  • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 10 augustus 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 11 augustus 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 15 augustus 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

18-36 uur, 3 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.