Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 11 maanden geleden
2023-08-21

Gemeente Hilversum, mediastad in het groen
Zorgen voor nu en werken aan morgen
Met bovenstaand motto leggen we de verbinding tussen onze ambities voor Hilversum in de toekomst en de wensen en behoeftes die op dit moment bij de Hilversummers leven.

De afgelopen jaren is gewerkt aan een fundament waar we Hilversum verder op uitbouwen. Naar elkaar omkijken, goed bereikbare voorzieningen voor inwoners die dat nodig hebben en veilige buurten vinden wij belangrijk. Het is onze wens dat inwoners voor elkaar zorgen en dat mensen zaken in hun eigen buurt of wijk kunnen regelen. En als het nodig is bieden we zorg of ondersteuning. Maar er is meer: ook toekomstbestendige werkgelegenheid, bereikbare woningen, een duurzame leefomgeving en voorzieningen op het gebied van sport, kunst en cultuur staan hoog op onze agenda.

Als gemeente willen we ín de maatschappij staan, niet ernaast. Hilversum moet een leefbare en veilige stad zijn, waar iedereen zich thuis voelt, waar inwoners zich gewaardeerd voelen en waar mensen zich in hun werk en vrije tijd kunnen ontplooien. Om samen met de Hilversummers op te trekken, blijven we in contact met inwoners, bedrijven en organisaties. Op die manier komen hun zorgen, ideeën en wensen rechtstreeks bij ons terecht.

Opdracht
Wij zijn opzoek naar een jurist voor de volgende opdracht:

 • Het aanpassen (technische wijzigingen: verwijzingen, begripsbepalingen ed.) van onze APV en regels/verordeningen die gericht zijn op de fysieke leefomgeving, aan de nieuwe omgevingswet met behulp van onder andere de modeldocumenten van de VNG (model-APV, was/wordt-lijst, transponeringstabellen en model-aanbiedingsbrief aan de raad). Dit alles moet uiterlijk 31 oktober worden voorgelegd aan het College en vervolgens aan de raad. De voorbereidingen conform de werkprocessen van de gemeente Hilversum (ibabs) hiervoor maken onderdeel uit van de opdracht.
 • Er is binnen de Gemeente Hilversum een aantal inventarisaties met regels/verordeningen opgesteld die aangepast moeten worden. Er dient een finale check gedaan te worden bij de verschillende betrokken afdelingen/teams of in hoeverre deze inventarisatie compleet is.
 • De wijzigingen zijn van puur technisch aard: er worden geen inhoudelijke wijzigingen in dit traject meegenomen.
 • Het aanpassen van bestaande mandaat- en delegatiebesluiten benodigd voor de uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving van Omgevingswet-gerelateerde regelgeving.
 • Het traject is inclusief het (voorbereiden van) aanbrengen van de gebundelde wijzigingen bij College en Raad.
 • De opdracht kan in overleg in kortere tijd/meer uren in een werkweek worden vervuld, mits de deadline van 31 oktober wordt gehaald.

Vereisten / knock-outcriteria
1.  Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van bestuursrecht;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een gemeente met opstellen van college- en raadsvoorstellen (inclusief werken met ibabs);
3. Aantoonbare werkervaring met APV én bijzondere wetten (benoem dit duidelijk in het cv);
4. Een maximum uurtarief van 100,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten).
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met juridische advisering op het gebied van APV & Bijzondere Wetten (benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten);
6. Aantoonbare kennis van- en werkervaring met de Algemene wet bestuursrecht (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeente (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het aanpassen van het verordeningen beleid (20 punten).
9. Uiterlijk beschikbaar per 1 september 2023 (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt in overleg vervuld, thuis werken is hierbij mogelijk.

Planning
De gesprekken (in overleg ook digitaal mogelijk) bij de gemeente zijn gepland op donderdag 24 augustus 2023 tussen 14.00 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 23 augustus 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 18 augustus 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 21 augustus 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 22 augustus 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 4-12 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.