Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2023-11-02

Organisatie
Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.

Opdracht
Door het veranderende consumentengedrag verandert het marktperspectief voor fysieke winkelvoorzieningen. De bezoeker van een winkelgebied komt nu niet enkel om te consumeren, maar verwacht van een centrum een plek voor ontmoeting en beleving. Fysiek winkelen wordt voor de consument steeds meer een dagje uit, waarbij de consument hogere eisen stelt aan de omgeving (sfeer, service en onderscheidend karakter). Horecagelegenheden, ontspanning en cultuur krijgen daarnaast een belangrijke functie. Deze functies zijn bepalend voor de sfeer en worden gebruikt als ontmoetings- en werkplek. De rol van supermarkten als drager van een clustervoorziening wordt, door de krimpende recreatieve winkelfunctie, steeds groter. Daarnaast vormen personeelstekorten en energieprijzen een volgende uitdaging voor winkelgebieden.

Ook in Bussum zijn deze trends- en ontwikkelingen van belang voor het centrum. Het is van belang dat Bussum zich onderscheidt door het creëren van een unieke sfeer, gastvrijheid, hoogwaardige service, een divers winkelaanbod en een gevarieerde mix van voorzieningen. In 2021 is er een scan gemaakt van de centrumgebieden in Gooise Meren.

Bussum is de grootste kern in Gooise Meren en heeft de ambitie het hart van het Gooi te zijn. Het huidige winkelgebied voldoet op dit moment echter nog niet aan de behoefte van de consument aan een groene en vitale ontmoetingsplek in het centrum van Bussum. Het is voor de toekomstbestendigheid van het centrum van Bussum van belang dat Bussum zich onderscheidt door het creëren van een unieke sfeer, gastvrijheid, hoogwaardige service, een divers winkelaanbod en een gevarieerde mix van voorzieningen. Hierin zijn de aanpak van de stijgende leegstand en problematiek als hangjongeren spelen ook een grote rol.

Om deze uitdagingen aan te gaan, heeft Bussum behoefte aan een strategisch centrummanagement. Centrummanagement is een publiek-private samenwerking waarbij de centrummanager op strategisch niveau opereert binnen de vierhoek van gemeente, vastgoed, ondernemers en de culturele sector. In de beginfase van centrummanagement gaat het om het creëren van urgentie, het opzetten van samenwerking en strategie- en interventieontwikkeling. Later verschuift de rol van de strategisch manager naar langetermijnbeleid, waarbij kennis van eerdere stappen cruciaal is. 

Werkzaamheden

 • Het opzetten van een centrummanagement overleg in Bussum;
 • Het actief bevorderen van passende invulling van leegstaand vastgoed in winkelgebieden en op bedrijventerreinen;
 • Het economisch vitaal en aantrekkelijk maken van het centrum van Bussum ten behoeve van behoud van bestaande en werving van nieuwe ondernemers;
 • Samenwerking initiëren tussen de ondernemers onderling, de kernen onderling en overige stakeholders in de gemeente;
 • Zichtbaar aanwezig zijn in Bussum;
 • Actieve sparringpartner van het Economisch team binnen de gemeente;
 • Actieve sparringpartner met de nieuw op te zetten (city)marketing organisatie;
 • Op basis van de diverse bestaande visies relevante (deel)projecten initiëren en uitvoeren;
 • Voor Bussum ligt er een recent opgestelde centrumvisie, hier moet met prioriteit invulling aan gegeven worden.
 • Stimuleren van het opstarten van een ondernemersfonds.
 • Actief deelnemer zijn aan de diverse projecten in de openbare ruimte die in het centrum van Bussum lopen of binnenkort van start gaan en daar op strategisch niveau input in leveren.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Uiterlijk beschikbaar per 1 december 2023 voor 24 uur per week;

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als centrummanager of gebiedsmanager (30 punten);
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met uitvoering geven aan actieplannen ten behoeve van een winkel centrum en/of gebied (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met projectmatig werken en projectleiderschap (10 punten);
6. Aantoonbare kennis van het ruimtelijk economische en sociaal-maatschappelijk functioneren van (winkel)gebieden (benoem duidelijk in het cv hoe deze kennis is verkregen) (10 punten);
7. Aantoonbare kennis van en werkervaring met het samenbrengen én activeren van o.a. bedrijfsleven (MKB en boven MKB) en van vastgoedontwikkeling (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
8. Een maximum uurtarief van €90,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten  (10 punten);
9. Uiterlijk beschikbaar per 15 november 2023 voor minimaal 16 uur per week (5 punten);
10. Een korte motivatie geschreven door de kandidaat zelf, waarom deze opdracht je aanspreekt en jij de geschikte kandidaat bent (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Netwerker, bereikbaar en flexibiliteit;
 • Spreekt de taal van ondernemers, eigenaren en gemeente en krijgt het vertrouwen;
 • Kan omgaan met een speelveld waarin tegengestelde belangen voorkomen;
 • Organisatorisch en communicatief sterk op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau;
 • Verbinder, bruggenbouwer;
 • Zelfstarter, enthousiasmerend, analytisch en resultaatgericht, heeft oog voor een procesmatige aanpak;
 • Proactief, slagvaardig en doortastend, maar ook een teamspeler;
 • Ondernemend, doortasten en een doorzetter;
 • Integer, onafhankelijk en diplomatiek.


Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste 3 kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat (of kandidaten) die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet(of voldoen) aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.