Job Location
Flevoland
Posted Date Geplaatst 12 maanden geleden
2023-08-13

Organisatie
De provincie Flevoland is een jonge en snel groeiende provincie in Nederland. Flevoland is de thuishaven voor ruim 400.000 inwoners op een oppervlakte van 2.412 km2 aan land en water. Een gebied waar denken en doen samenkomen in fascinerende projecten en activiteiten. De provincie is een uitdagende en inspirerende werkgever voor ongeveer 770 medewerkers (intern en extern) die werken aan de grote maatschappelijke opgaven zoals de woningbouw, de transitie van het landelijk gebied, de energietransitie en de digitalisering. Een flexibele en slagvaardige organisatie die snel reageert op veranderingen in onze omgeving. We zoeken mensen die deze eigenschappen zelf ook in huis hebben

Opdracht
Eén van de twee domeinarchitecten van de provincie Flevoland wordt voor de periode september – december 2023 op een andere interne opdracht ingezet. Daardoor is het nodig de reguliere domeinarchitect-taken in te vullen door deze inhuur-opdracht.

Provincie Flevoland heeft 9 domeinen onderscheiden, variërend van ‘beleidsontwikkeling’ tot ‘assetmanagement’ tot ‘concernzaken’ (financiën, personeel, informatievoorziening, etc.). De domeinarchitect brengt voor de domeinen de bedrijfs-, informatie-,  data- en applicatie-architectuur op strategisch/tactisch niveau in beeld. Nauwe samenwerking met de experts en profesionals binnen de 9 domeinen is daarbij de grote succesfactor. 

Voor deze inhuuropdracht staan de onderdelen ‘data-architectuur’ en ‘informatiebeheer’ binnen het domein ‘concernzaken’ centraal.

Voor het onderdeel ‘data-architectuur’ is in het eerste half jaar van 2023 het ‘model van inhoudelijke data domeinen’ in beeld gebracht. Conform de methode DAMA DMBoK (DataManagement Body of Knowledge) zijn dit de ‘subject areas’ van de data-architectuur. Het gaat dan om domeinen als natuur, infrastructuur, energie en mobiliteit. Voor de inhuuropdracht staat centraal om de geïdentificeerde domeinen samen met de experts uit de betreffende domeinen nader in beeld te brengen door de belangrijkste entiteiten in beeld te brengen. Samen met de corporate datamanager is het doel vervolgens om afspraken te gaan maken over data-eigenaarschap, data-kwaliteit en ook de dataflow verder in beeld te brengen.

Voor het onderdeel ‘informatiebeheer’ binnen de inhuuropdracht staat centraal om de architectuur rond informatiebeheer te herijken. Provincie Flevoland heeft (‘van oudsher’) als uitgangspunt een centraal Document Management Systeem (DMS). De afgelopen jaren zijn nieuwe systemen met koppelingen aansloten op het centrale DMS. Maar in toenemende mate zien we dat:

 • vanwege het samenwerken met andere organisaties documenten op meerdere plaatsen buiten het centrale DMS worden opgeslagen
 • vanwege de dataficering de druk op een goed informatiebeheer op niet-documentaire informatie toeneemt
 • nieuwe Wet- en Regelgeving vraagt om nieuwe oplossingen (bijvoorbeeld een publicatie-component voor de Wet Open Overheid (WOO)

Voor de inhuuropdracht staat centraal dit verander(en)de landschap in beeld te brengen en (samen met de experts) strategische keuzes voor de inrichting van het informatiebeheer in dit landschap te maken.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: maandag t/m vrijdag. 

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een data-architectuurrol op strategisch/tactisch niveau (benoem dit duidelijk in het cv.);
2. Uurtarief maximaal € 130,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
3. (Virtuele) aanwezigheid op de maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag;
4. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
5. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van een data-architectuur (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring (0 punten);
b. Aantoonbare werkervaring met het tot tweemaal opstellen van een data-architectuur (15 punten);
c. Aantoonbare werkervaring met meer dan tweemaal opstellen van een data-architectuur (30 punten).
7. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van data-architectuur op het gebied van informatiebeheer binnen de (semi)-overheid (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring met het opstellen van data-architectuur op het gebied van informatiebeheer (semi)-overheid (0 punten);
b. Aantoonbare werkervaring met het tot tweemaal opstellen van data-architectuur op het gebied van informatiebeheer binnen de (semi)-overheid (15 punten);
c. Aantoonbare werkervaring met meer dan tweemaal opstellen van data-architectuur op het gebied van informatiebeheer binnen de (semi)-overheid (30 punten).
8. Aantoonbare werkervaring met het in een situatie op een begrijpelijke wijze uitleggen en visualiseren van een complex vraagstuk (benoem dit duidelijk in het cv met 2 concrete voorbeelden) (15 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring met het in een situatie op een begrijpelijke wijze uitleggen en visualiseren van een complex vraagstuk (0 punten);
b. Tot 1 jaar aantoonbare werkervaring met het in een situatie op een begrijpelijke wijze uitleggen en visualiseren van een complex vraagstuk (10 punten);
c. Meer dan 2 jaar aantoonbare werkervaring met het in een situatie op een begrijpelijke wijze uitleggen en visualiseren van een complex vraagstuk (15 punten).
9. Aantoonbare werkervaring in een functie waarbij bestuurlijke verhoudingen en intermenselijke relaties een belangrijke rol speelden (benoem dit duidelijk in het cv met 2 concrete voorbeelden) (25 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring in een functie waarbij bestuurlijke verhoudingen en intermenselijke relaties een belangrijke rol speelden (0 punten);
b. Tot 1 jaar aantoonbare werkervaring in een functie waarbij bestuurlijke verhoudingen en intermenselijke relaties een belangrijke rol speelden, inclusief 1 of 2 voorbeelden (15 punten);
c. Meer dan 2 jaar aantoonbare werkervaring in een functie waarbij bestuurlijke verhoudingen en intermenselijke relaties een belangrijke rol speelden, inclusief 2 voorbeelden (25 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

Kennis

 • Specialistische theoretische en praktische kennis van bedrijfs-, informatie-, data- en applicatiearchitectuur.
 • Kennis van en inzicht in alle beleidsterreinen van de provincie en verbanden met andere relevante werkterreinen.
 • Inzicht in de verhoudingen binnen de provinciale overheid, alsmede in zich daarin afspelende ontwikkelingen.
 • Kennis van data-architectuur en informatiebeheer.

Vaardigheden

 • Analytisch vermogen
 • Vaardigheid in het organiseren en coordineren
 • Vaardigheid in het adviseren.
 • Vaardigheid in het opstellen van beleidsnotities.
 • Communicatieve vaardigheden.
 • Vaardigheid in het creëren van draagvlak.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 7 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.
 • De provincie Flevoland is niet verplicht de Opdracht te gunnen.
 • De provincie Flevoland behoudt zich het recht voor het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten en/of de Opdracht niet te gunnen.
 • Door deel te nemen aan of in te schrijven op deze aanbestedingsprocedure stemt deelnemer in met alle voorwaarden van deze uitvraag.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 9 augustus 2023, 09.00 uur.  De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 10 augustus 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op maandag 21 augustus 2023 tussen 13.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk vrijdag 18 augustus 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 14 augustus 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 4 maanden, Flevoland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.