Utrecht
Geplaatst 3 maanden geleden
2023-07-12

Waar werken we aan in Soest
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie) en we stimuleren sporten met verschillende projecten.

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Opdracht
De ENSIA-coördinator Soest is verantwoordelijk voor de uitvoering van de volgende taken.

Het coördineren van het proces dat leidt tot een eenduidige interpretatie en beantwoording van vragen uit de ‘ENSIA Zelfevaluatie – Informatiebeveiliging BIO’ die door de gemeente Soest wordt ingevuld.

Hiertoe:

 1. Coördineert de ENSIA-coördinator de juiste verdeling van de beantwoording van vragen over de verschillende functionarissen binnen de organisaties (governance).
 2. Begeleid de ENSIA-coördinator de gezamenlijke beantwoording van vragen door genoemde functionarissen (procesbegeleider).
 3. Ziet de Regionale ENSIA-coördinator toe op de tijdige beantwoording van de relevante vragen door de domeindeskundigen en samenwerkingsverbanden (projectleider).
 4. Het coördineren van het proces dat leidt tot een gedragen en geborgd ENSIA-verbeterplan dat is gebaseerd op de uitkomsten van de eerdergenoemde zelfevaluaties.

Hiertoe:

 1. Begeleidt de ENSIA-coördinator de gezamenlijke formulering van verbeteracties door de verschillende domeindeskundigen.
 2. Draagt de ENSIA-coördinator zorg voor het opvoeren van verbeteracties (bij voorkeur vanuit GRC) en ziet de ENSIA-coördinator toe op het opvolgen van verbeteracties van de gemeente Soest.
 3. Ondersteunt de ENSIA-coördinator bij het laten vaststellen van het verbeterplan in de MT’s en Colleges van de gemeenten.
 4. Signaleert de ENSIA-coördinator verstoringen in de opvolging van verbeteracties.
 5. Het coördineren van het proces dat leidt tot efficiënte en waar mogelijk gelijkvormige verantwoording van College aan gemeenteraad en verticale toezichthouders.

Hiertoe:

 1. Stelt de ENSIA-coördinator een met de auditdienst afgestemde voorbeeld-Collegeverklaring beschikbaar.
 2. Stelt de ENSIA-coördinator een voorbeeld-collegeadvies beschikbaar die dient als oplegger voor de Collegeverklaring DigiD en Suwinet.
 3. Stelt de ENSIA-coördinator een voorbeeld-Raadvoorstel beschikbaar.
 4. Fungeren als aanspreekpunt en spreekbuis in kwesties met de auditor, leveranciers van DigiD-applicaties, RID, RSD, BBS die betrekking hebben op meerdere gemeenten.

Vereisten / knock-outcriteria1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar op het gebied van ENSIA-ervaring binnen een gemeentelijke overheidsorganisatie;
3. Een certifering en/of opleidingen op het gebied van informatiebeveiliging (bijvoorbeeld ISMP, CISM of gelijkwaardig):
4. Kandidaat is beschikbaar per maandag 24 juli 2023 voor 8 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar op het gebied van ENSIA-ervaring binnen een gemeentelijke overheidsorganisatie (35 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met audits of het begeleiden hiervan (35 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het implementeren van ISO27001/BIO (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Organisatiesensitivieit
-Overtuigingskracht
– Relatiemanagement

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 14 juli 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op xxx 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 11 juli 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 12 juli 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 13 juli 2023, 09:00 uur Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

6 maanden, 8 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.