Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 12 maanden geleden
2023-08-13

Organisatie
De BEL Combinatie is een uniek samenwerkingsverband tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. In deze constructie zijn de drie gemeenten zelfstandig en maken ze alle drie gebruik van één grote, professionele en flexibele ambtelijke organisatie, de BEL Combinatie. Wij werken vanuit de volgende vier kerncompetenties: Professionaliteit, Openheid, Samenwerken en Publiek Ondernemerschap.

Opdracht
Binnen deze complexe organisatie wordt jij financieel adviseur Sociaal Domein. Je klanten zijn de collega‘s van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling en bestuurders van de drie gemeente en jij kunt je feilloos bewegen binnen dit speelveld. Je komt te werken in het cluster Planning & Control, onderdeel van het team Control & Financiën.

We hebben naast teamadviseurs voor de verschillende teams ook accounthouders voor iedere gemeente. De financieel adviseurs zijn vooral het schakelpunt ten aanzien van het financiële richting de teams in de organisatie, de financieel accounthouders zijn vooral de schakel tussen de organisatie en het bestuur. Dit houdt onder meer in dat je:

 • Team MO (Maatschappelijke Ontwikkeling) adviseert ten aanzien van financiële vraagstukken;
 • Samen met team MO de geldstromen in het vizier hebt tussen gemeente en gemeenschappelijke regelingen op het gebied van het sociaal domein;
 • dat je college- en raadsvoorstellen controleert en accordeert;
 • en dat je de financieel portefeuillehouder helpt bij de beantwoording van raadsvragen en indien gewenst ondersteunt bij raadsvergaderingen op het gebied van sociaal domein.
 • Je een bijdrage levert aan de totstandkoming van de P&C producten zoals kadernota, begroting, tussentijdse rapportages en jaarrekening.

De meeste tijd gaat zitten in de advisering van team MO, zowel als het gaat om advisering aan het team, als het adviseren aan het college van B&W. De totstandkoming van deze producten is een samenspel van de gehele organisatie, maar jij vervult een spilfunctie in dit geheel. Dit betekent in de praktijk dat je veel in de uitvoering bezig bent, maar ook net zo veel in de coördinatie en afstemming. Naast de reguliere taken, ben je ook continu scherp op het doorvoeren van verbeteringen binnen het team C&F en haar producten. Te denken valt aan het verbeteren van werkprocessen en het actualiseren van (financiële) beleidsdocumenten. Dit vraagt ook van je dat je op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen binnen je vakgebied.

Je werkzaamheden bestaat o.a. uit:

 • Het adviseren van de collega’s van team MO op financieel gebied.
 • Het adviseren en toetsen van B&W-adviezen die door team MO worden opgesteld.
 • Eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk zijn voor de P&C-beleidsadvisering en P&C-producten voor team MO.
 • Faciliteren in het proces van opstellen van P&C producten, waaronder:  de jaarstukken, kadernota en de programmabegroting.
 • Overleg voeren met belanghebbenden, w.o. met de portefeuillehouder Financiën.
 • Een belangrijke signaalfunctie op het gebied van P&C en initieert, ontwikkelt en evalueert (financieel) beleid op het terrein van planning en control ten behoeve van een optimale sturing in de BEL Combinatie.
 • Zorgdragen voor adequate besturings- en managementinformatie.
 • Adviseren organisatie bij BBV vraagstukken.

Los van al deze eigenschappen is het van groot belang dat je inzicht hebt in – en gevoel hebt bij het politieke krachtenveld van niet één, maar drie gemeenten. Dat vraagt flexibiliteit en een brede blik, maar ook het vermogen om de grenzen te bewaken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Flexibiliteit; minimale aanwezigheid kantoor voor 2-3 dagen per week (dinsdag is op dit moment de vaste kantoor dag.);
3. Aantoonbare werkervaring als Financieel adviseur binnen het Sociaal Domein.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Accountancy en/of Bedrijfseconomie (20 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Financieel adviseur bij een gemeente (30 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met gemeentelijke financiën binnen het Sociaal domein (20 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de BBV (benoem dit duidelijk in het cv.) (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het adviseren van de directieraad, leidinggevenden én bestuurders (10 punten);
9. Een maximumuurtarief van € 105,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Analytisch sterk;
 • Structuur en resultaatgericht;
 • Communicatief sterk: je bent duidelijk en overtuigend;
 • Je beschikt over goede adviesvaardigheden;
 • Je bent zelfstandig en zelf startend, en zoekt actief de samenwerking met alle betrokkenen;
 • Je bent constructief en kritisch en hebt een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie twintig (20) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De twintig (20) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de BEL Combinatie zijn gepland op woensdag 16 augustus 2023, in de middag. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 15 augustus 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De BEL Combinatie vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor de BEL Combinatie komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 9 augustus 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 10 augustus 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 14 augustus 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.