Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-05

Waar werken we aan in Soest
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie).

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Je voert je opdracht uit binnen het team Ruimtelijke Ontwikkeling van de afdeling Ruimte. In dit team zitten zo’n 30 professionals die werken aan oa ruimtelijke plannen, de implementatie van de omgevingswet en beleid ten aanzien van wonen, water, groen, landschap, geluid.

Opdracht
Op dit moment heeft de gemeente Soest nog geen medewerker gericht op de uitvoering van de Erfgoedwet. Er is slechts een medewerker die op dit moment aanspreekpunt is voor dit thema, maar geen ruimte heeft om dit goed op te pakken. Inmiddels heeft de raad besloten om formatieruimte vrij te maken voor dit onderwerp. Om weloverwogen vorm te geven aan deze functie, zijn wij op zoek naar een kwartiermaker/adviseur erfgoed.

We zoeken iemand die werkt aan verschillende sporen:

 1. Je start met het opstellen van een startdocument met daarin de benodigde acties om tijdig klaar te zijn op dit taakveld voor de inwerkintreding van de Omgevingswet. Denk aan werkzaamheden die voortkomen uit Rijks- en Provinciaal beleid (inclusief instructieregels, bruidsschat) en uit de Soester Omgevingsvisie.
 2. Het oppakken van acties die hieruit volgen, waaronder :
  • het opstellen van een nieuwe erfgoedverordening die Omgevingswetproof is. Inclusief de invulling van de vergunningsplicht, indieningsvereisten en beoordelings- en beleidsregels op te nemen. Divers kaartmateriaal is beschikbaar zoals de Soester cultuurhistorische en archeologische beleidsadvieskaarten,
  • overige zaken die volgen uit de Omgevingswet, zoals het bepalen wat uit de Bruidsschat relevant is voor de gemeente Soest en hoe om te gaan met de omgeving van de monumenten, het bijdragen aan een set toepasbare regels.
 3. Inhoudelijke advisering
  • Advisering over ruimtelijke plannen op grond van de erfgoedwet. Inclusief deelname aan de omgevingstafel (integraal adviesoverleg over particuliere initiatieven)
  • Advisering bij een aantal grote gebiedsontwikkelingen
 4. Kwartiermaken
  • Gestructureerd in kaart brengen wat er wettelijk verder nodig is binnen dit taakveld
  • Aangevuld met een beeld van waar de voornaamste opgaven op het gebied van erfgoed voor Soest liggen, en waar integrale verbanden en kansen liggen
  • Een voorstel doen hoe dit het beste structureel organisatorisch vorm te geven

Vereisten / knock-outcriteria  
1. Aantoonbare werkervaring op het gebied van de Erfgoedwet;
2. Een afgeronde opdeling op minimaal hbo niveau op het gebied van Erfgoed of op het gebied van Ruimte;
3. Kandidaat is beschikbaar voor 18-24 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de erfgoedwet (40 punten);
5. Aantoonbare kennis van- en/of werkervaring op het gebied van ruimtelijke ordening (20 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar op het gebied van erfgoed bij of in opdracht van een gemeentelijke instelling (30 punten);
7. Kandidaat is beschikbaar op donderdag i.v.m. de omgevingstafel (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Daadkrachtig, initiatiefrijk en doelgericht
 • Communicatief vaardig en besluitvaardig
 • Analytisch sterk en grondig in werkwijze

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10a. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: bij voorkeur de maandag (overleg wethouder) en in ieder geval de donderdag (omgevingstafel)

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 11 april 2023 tussen 11:30 tot 14:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 7 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 3 april 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 4 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 6 april 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

18 tot 24 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 1 oktober 2023, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.