Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 12 maanden geleden
2023-07-25

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Binnen het domein Stedelijke Leefomgeving is afgelopen periode een verkenning uitgevoerd met 9 actielijnen. Deze verkenning vormt input voor de concernbrede organisatieontwikkeling die in gang is gezet. Eén van de actielijnen betreft een verkenning naar de organisatie van het RO-veld. Er wordt steeds meer gevraagd op het gebied van ruimtelijke ordening op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Dit maakt het noodzakelijk dit organisatieonderdeel toekomstbestendig in te richten. Het betreft in ieder geval SRO, GRO en mogelijk activiteiten binnen SLO (en LLO) die een RO-signatuur hebben.

Het advies hieruit is om een derde RO team ‘Gebiedsontwikkeling SLO’ te vormen en met een kwartiermaker de vervolgstappen hiervoor vorm te geven. Inmiddels is voor deze positie  met de vaststelling van de Kaderbrief door de staten ook formatieruimte per 1-1-2024 beschikbaar gekomen.

De Kwartiermaker start met voorbereidingen voor het derde team, zodat de nieuwe teamleider dit straks verder invulling kan geven. Daarnaast helpt de kwartiermaker de  teamleider SRO in de dagelijkse aansturing van onderdelen van het team SRO.

Met het treffen van de voorbereidingen voor het opstarten van het derde team zijn de volgende zaken relevant:

 • Wat is de scope van het team qua taken en mensen: wie zitten er in het team, welke taken brengen we wel en niet bij dit team onder, waar eindigt te verantwoordelijkheid van dit team?
 • Hoe ontwikkelen we de werkwijze ‘gebiedsgericht werken’ verder in de organisatie, ook in samenhang met andere plekken waar gebiedsgericht gewerkt wordt?
 • Opstellen (of maken aanzet tot) inrichtingsplan nieuwe team, met daarin aandacht voor:
  • Scope en intake (met daarbij ook hoe we prioriteren)
  • Werkprocessen
  • Opzet capaciteitsmanagement
  • Formatie & bezetting
  • Budgetten
 • Opstellen profiel nieuwe teamleider

Er wordt geen eindbeeld geformuleerd, doelstelling is het bereiken van voortgang komende periode en een goede overdracht naar een te werven teamleider.

 

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als manager/leidinggevende in de afgelopen 10 jaar;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als manager/leidinggevende van een afdeling en of organisatie in de afgelopen 10 jaar binnen een provinciaal en of gemeentelijke overheid;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met organisatie ontwikkeling;
4. Aantoonbare werkervaring binnen een provinciale overheid;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als manager/leidinggevende van een afdeling en of organisatie in de afgelopen 15 jaar binnen een provinciaal en of gemeentelijke overheid (50 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met organisatie ontwikkeling (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring binnen het domein leefomgeving (25 punten).

Competenties

 • Politieke bestuurlijke sensitiviteit;
 • Weet van aanpakken;
 • Ervaring in verandermanagement;
 • Proactief handelen;
 • Ervaring met opbouwen van teams.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De twee Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 31 juli 2023 in de middag. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 28 juli 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 24 juli 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 24 juli 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 26 juli 2023, 09:00uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 tot 20 uur, 8 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.