Job Location
Flevoland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-06-04

Organisatie
Provincie Flevoland houdt interbestuurlijk toezicht (IBT) op de 6 Flevolandse gemeenten, Waterschap Zuiderzeeland en gemeenschappelijke regelingen. Op die manier beoordelen we of lokale overheden hun taken uitvoeren volgens de wet. Voor het toezichtdomeinen Huisvesting Vergunninghouders zijn wij op zoek naar een kwartiermaker indeplaatstreden.

Als kwartiermaker indeplaatstreden werk je binnen het team Wonen dat onder de afdeling Strategie & Beleid (SenB) valt. Provincie Flevoland heeft een platte organisatie met korte lijnen, waardoor het ambtelijk vakmanschap volledig benut wordt.  

Opdracht
Momenteel wordt verkend of de provincie in de plaats moet treden bij een gemeente die niet aan haar verplichtingen voldoet voor het huisvesten van vergunninghouders.

Deze gemeente staat sinds enige tijd onder actief toezicht in verband met achterblijvende resultaten met betrekking tot huisvesting van vergunninghouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning). De gemeente heeft uitstel gekregen om een aangepaste plan van aanpak aan te leveren. Indien de gemeente deze doelstellingen niet zal halen, zijn Gedeputeerde Staten genoodzaakt haar sanctionerende bevoegdheid, het instrument van het indeplaatsstellen, toe te passen. Zodra tot indeplaatsstelling is besloten, moet het provinciale team volledig zijn zodat ze direct voortvarend aan de slag kunnen gaan.

Anticiperend op deze indeplaatsstelling wordt van de kwartiermaker verwacht dat binnen 1 maand vanaf ingangsdatum van de opdracht, een advies uitgebracht wordt over wat de projectopzet indeplaatsstelling inhoudt (doelen, proces, opgave, projectorganisatie, bevoegdheden etc.) en welke werkzaamheden het indeplaatsstelling voor de provincie met zich meebrengt.

De optie tot verlenging kan alleen doorgang, wanneer wordt overgegaan tot daadwerkelijke indeplaatsstelling.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: Maandag tot en met vrijdag. Het is mogelijk om in overleg een deel van de tijd vanuit huis te werken.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Een maximum uurtarief van €120,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender;
2. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
3. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop, telefoon en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking. Een flexwerkplek op het provinciehuis is beschikbaar.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving binnen de (de)centrale overheid, specifiek gerelateerd aan interbestuurlijk toezicht, maak dit aantoonbaar middels drie concrete voorbeelden op een aparte pagina in het cv. (20 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met en kennis van juridische procedures inzake indeplaatsstelling (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het communiceren (middels het maken van nota’s en het bijwonen van bestuurlijke overleggen) met diverse stakeholders op bestuurlijk-, directie- en managementniveau (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare als Juridisch adviseur bij overheidsorganisatie en/of politiek-bestuurlijke omgeving (20 punten);
a. Tot 2 jaar aantoonbare werkervaring als Juridisch adviseur bij overheidsorganisatie en/of politiek-bestuurlijke omgeving (5 punten);
b. 2 tot 5 jaar aantoonbare werkervaring als Juridisch adviseur bij overheidsorganisatie en/of politiek-bestuurlijke omgeving (10 punten);
c. Meer dan 5 jaar aantoonbare werkervaring als Juridisch adviseur bij overheidsorganisatie en/of politiek-bestuurlijke omgeving (20 punten);
8. Beschikbaar per 19 juni 2023 voor 36 uur per week (20 punten);
a. Beschikbaar per 19 juni 2023 voor 36 uur per week (20 punten);
b. Beschikbaar per 26 juni 2023 voor 36 uur per week (15 punten);
c. Later dan 26 juni 2023, maar uiterlijk 3 juli 2023 beschikbaar voor 36 uur per week (10 punten);
d. Geen van bovengenoemde mogelijkheden (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Zelfstandig;
 • Bestuurlijk sensitief;
 • Goed kunnen coördineren;
 • Mensen kunnen inspireren, in beweging brengen en tot acties aanzetten;
 • Goed kunnen werken in teamverband;
 • Goed kunnen organiseren;
 • Communicatief zeer sterk;
 • Stevige sparringpartner voor zowel de ambtelijke als bestuurlijke organisatie;
 • Goed kunnen samenvatten, luisteren, doorvragen;
 • Motiverend, standvastig, besluitvaardig;
 • Proactief en flexibel;
 • Doorpakkend en oplossend.

 

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.
 • De provincie Flevoland is niet verplicht de Opdracht te gunnen.

De provincie Flevoland behoudt zich het recht voor het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten en/of de Opdracht niet te gunnen.

Door deel te nemen aan of in te schrijven op deze aanbestedingsprocedure stemt deelnemer in met alle voorwaarden van deze uitvraag.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 1 juni 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 2 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op donderdag 8 juni 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk maandag 5 juni 2023, in de middag bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 5 juni 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 4 maanden, Flevoland, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.