Zuid-Holland
Geplaatst 4 weken geleden
2023-09-03

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 110.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concerncontrol en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Cluster Bedrijfsvoering
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen.

Informatievoorziening & Automatisering
De eenheid Informatievoorziening en Automatisering (I&A) bestaat uit drie teams: Informatievoorziening, Beleid en IT Basisdiensten. Deze opdracht richt zich op IT Basisdiensten en specifiek de (sub)teams Backoffice (inclusief security), het BICC en het CAB. Dit team heeft een omvang tussen de 25 en 30 medewerkers. Het team beheert de ICT- en netwerkvoorzieningen in een hybride omgeving. Bovendien zorgt het team voor het verzamelen en ontsluiten van data en informatie ter ondersteuning van de informatiebehoefte in het primaire proces. 

Kwartiermaker & manager modernisering I&A organisatie
We zijn volop in ontwikkeling om een moderne en up tot date organisatie neer te binnen Informatievoorziening en Automatisering, om daarmee de collega’s en burgers van de Gemeente Westland optimaal te bedienen. Om daar te komen werken we aan de overgang naar een Azure omgeving en zijn ontwikkelcontouren vastgelegd in het transformatieplan. Samen met jou en onze medewerkers willen wij gezamenlijk ontwikkelen en de organisatie opbouwen. We moderniseren het ICT landschap en zorgen voor een optimale benutting van de Saas- en Cloud- mogelijkheden.

Opdracht
De kwartiermaker heeft als opdracht om organisatie en medewerkers te ontwikkelen tot een slagvaardig en wendbaar geheel. De manager/kwartiermaker doet dit samen met zijn collega managers binnen I&A. Om hieraan met voldoende slagkracht sturing te kunnen geven, krijgt de kwartiermaker de rol van plaatsvervangend teammanager.

Taken en verantwoordelijkheden van de kwartiermaker:
– Inhoudelijk aansturen en het op inhoud en competenties ontwikkelen van medewerkers;
– Organiseren, plannen en inhuren of inkopen resources (mensen en middelen);
– Begeleiden van het plaatsingsproces en goed laten landen van geplaatste medewerkers;
– Ondersteunen bij het werven, selecteren en beoordelen van medewerkers;
– On the job coachen van nieuwe medewerkers op inhoud, vaardigheden, taakinvulling, taakvolwassenheid en organisatiecultuur;
– Verandermanagement inzetten ten aanzien van houding, gedrag en denkwijze van nieuwe en bestaande medewerkers in de dienstverleningsketens.

Specifieke aandachtspunten IT Basisdiensten
– Daadwerkelijk omvormen van hybride technische infrastructuur en inbedding van legacy systemen;
– Optimaal faciliteren van de overdracht van projectresultaten naar beheer op basis van herbruikbare methodieken;
– Ontwikkelen van de ondersteunende business intelligence functie binnen de kaders van het organisatie brede programma data gedreven werken.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid van het leidinggevende team
– Opstellen en uitvoeren van een opleidingsplan en individuele ontwikkelplannen;
– Realiseren van de veranderopgave door de toegevoegde waarde van functies en organisatie uit te diepen en te implementeren;
– Samen inrichten van afgestemde werkprocessen en end-to-end ketensturing;
– Uitlijnen van (nieuwe) processen over teams heen;
– Mede ontwikkelen en inregelen van een definitief aansturingsmodel voor de periode vanaf 2025;
– Werken in een opbouwende demand-supply organisatie;
– Aanspreekbaar zijn op de inzet van mensen, middelen en kwaliteit van de organisatie in transitie en het realiseren van de gestelde bestuurlijke en ambtelijke doelen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
2. Uurtarief maximaal € 120,55 (schaal 13) inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als leidinggevende in het I&A Domein;

Gunningscriteria (weging)
4. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van richting informatica, bedrijfs- of bestuurskunde (10 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar in het I&A domein (35 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als leidinggevende met de verantwoordelijkheid voor verandering opgaven (40 punten);
7. Aantoonbare werkervaring binnen een overheidsinstelling (15 punten).

Competenties
Je bent empathisch en je krijgt energie van het uitdagen en faciliteren van specialisten binnen het team. Je stimuleert de creativiteit van de medewerker en helpt bij het denken in oplossingen, innovaties en alternatieven. Je bent in staat om in een co-creatie met de vakmensen duidelijke opdrachten te formuleren vanuit een blik op het geheel (‘het gaat niet alleen om de klus’). Daarnaast ben je betrokken, constant in verbinding en in staat om intuïtief aan te sturen op de opdrachten en resultaatafspraken. Daarbij benut je de mogelijkheden die het eigentijds werken biedt. Je stimuleert de samenwerking en de mondigheid van de medewerkers in alle denkbare samenwerkingsvormen. Je toont leiderschap door het durven nemen van beslissingen en – door het zoeken van de verbinding – zorg je voor een gezonde en veilige groepsdynamiek. Daarnaast ben je een manager die de bereidheid toont om aangesproken te worden op zijn eigen ontwikkeling en de duurzame ontwikkeling van de organisatie. Deze ontwikkelingen zijn altijd gekoppeld aan de vraag van de omgeving. Netwerken (in- en extern) zijn daarmee onlosmakelijk verbonden.

Verder beschik je over goede competenties op het gebied van leidinggeven: je bent empathisch, je verbindt mensen en inhoud. Je ontwikkelt, vernieuwt en verbetert samen met de medewerkers van het team. Medewerkers en omgeving neem je mee in een veranderende (werk)omgeving. Je denkt mee en adviseert over veranderingen als gevolg van grote opgaven. Naast de competenties voor leidinggeven ben je omgevingsbewust en dienstverlenend. Je toont je verantwoordelijk, je hebt een visie en ziet kansen. Je denkt in oplossingen en kan deze samen met jouw team effectief omzetten in resultaten.

Van jou wordt verwacht dat je binding hebt met de doelstellingen van het cluster Bedrijfsvoering en gemeente Westland.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. [bij Europese Aanbestedingen: Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.]

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.