Utrecht
Geplaatst 4 maanden geleden
2023-06-20

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Team
Het team Control bestaat uit (strategisch) controllers, waarbij de coördinatie van de VIC is belegd bij één van hen. Aansturing van het team is belegd bij de manager Control, tevens concerncontroller.

Opdracht
De huidige formatie voor uitvoering van de verbijzonderde interne controle (VIC) is gebaseerd op een volledig geïmplementeerd ‘Three Lines Model’ waarbij interne controlewerkzaamheden worden uitgevoerd in de 1e en 2e lijn, zodat de VIC hiervan als 3e lijn gebruik kan maken bij het vormen van een onafhankelijk oordeel. Omdat de 2e lijn nog niet op orde is verricht de controller, die is belast met de coördinatie van de VIC, ook VIC-werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk in verband met de verplichte rechtmatigheids-verantwoording door het college.

Om te kunnen voldoen aan de wettelijk verplichte rechtmatigheids-verantwoording en het ‘Three Lines Model’ te kunnen implementeren is tijdelijke inhuur noodzakelijk. De in te huren medewerker wordt enerzijds ingezet voor praktische uitvoering van VIC-werkzaamheden voor boekjaar 2023. En anderzijds voor instructie en begeleiding/nazorg van medewerkers in de 1e en 2e lijn m.b.t. werkzaamheden, kwaliteit en vastlegging die van belang  is voor de interne controle. Op deze wijze ontstaat, op termijn, de noodzakelijke verschuiving van werkzaamheden van de 3e lijn naar de 1e en 2e lijn.

We hebben de processen die beoordeeld moeten worden goed in beeld. Van ieder proces zijn de volgende zaken beschikbaar:

 • procesbeschrijvingen (op hoofdlijnen);
 • risico inventarisaties met beheersmaatregelen;
 • checklists;
 • controlememoranda van voorgaande jaren.

We werken vanuit een door het college vastgesteld Intern Controleplan 2022-2023.
Taken:

 • Toetsen opzet- en bestaan processen, waaronder actualisatie risico’s en beheersmaatregelen (deels al gestart voor boekjaar 2023);
 • Werking toetsen door systeem- en gegevensgerichte controles;
 • Verantwoorden bevindingen via het opstellen van controlememoranda;
 • Actieve signalering en bespreekbaar maken kansen/mogelijkheden/noodzaak voor verbetering van de interne beheersing;
 • Instructie en begeleiding/nazorg van medewerkers in de 1e en 2e lijn mbt werkzaamheden, kwaliteit en vastlegging die van belang  is voor de interne controle (in afstemming met de coördinator VIC).

Dit ben je:

 • Je bent een zelfstandige en doortastende verbinder;
 • Je beschikt over een sterk analytisch vermogen en bent accuraat;
 • Je bent communicatief sterk.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring in audit functie bij een gemeente;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als medewerker VIC (45 punten);
4. Twee referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer. De referenties mogen niet ouder zijn 3 jaar (25 punten);
5. Beschikbaar per maandag 3 juli 2023 voor minimaal 36 uur per week (15 punten);
6. Uurtarief maximaal €100,- exclusief BTW, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
–     Analytisch;
–     Samenwerken;
–     Accuraat;
–     Resultaatgericht;
–     Plannen en organiseren;
–     Communicatief.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja, minimaal 50% aanwezigheid op kantoor in Zeist (in afstemming met de coördinator VIC)

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 26 juni 2023 van 13.00 uur tot 17.00 uur in het gemeentehuis te Zeist. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 23 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 19 juni 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 20 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 21 juni 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Tot en met 31 december 2023, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.