Job Location
Groningen
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2023-11-05

Organisatie
Wij zetten ons in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Groningers! De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeenten te klein. Maar dit doen wij niet alleen. We werken samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hard aan alle uitdagingen waar we in Groningen voor staan. Zo verzilveren we kansen op het gebied van leefbaarheid, economie, vergroening, digitalisering en ecologie.

Al ruim 400 jaar zetten we ons in voor Groningen. Door te zorgen voor onze natuur, landschap en woningbouw. Maar ook door wegen aan te leggen en te onderhouden. We ondersteunen culturele activiteiten en organisaties zodat het culturele aanbod in Groningen levendig blijft. Er zijn subsidies voor het bedrijfsleven en ondernemers, om ze te helpen innoveren en verduurzamen.

Werken bij ons
Met onze vakkennis, betrokkenheid en liefde voor het gebied zorgen we er voor dat Groningen een plek is waar inwoners en gasten graag zijn. Wij werken allemaal met passie voor de samenleving. Dat vind je ook terug in de werksfeer. We werken veel samen om doelen te bereiken. We bieden veel ruimte voor eigen initiatief en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Samen met collega’s werk je aan uiteenlopende opdrachten, in een complexe maar vooral uitdagende omgeving. Geen dag bij de provincie is hetzelfde!

Opdracht
Inleiding
De gemeente Het Hogeland en de provincie Groningen hebben gezamenlijk uitgesproken dat zij de Oostpolder willen ontwikkelen tot een duurzaam, groen en innovatief bedrijventerrein. De ontwikkeling van de Oostpolder zien wij als belangrijk voor Groningen en voor de Groningers. Met de ontwikkeling van de Oostpolder willen we zorgen voor werkgelegenheid en het versterken van de regionale economie en de leefbaarheid in Noordoost- Groningen. Vanuit het perspectief van brede welvaart zetten we in op duurzame energie, duurzame werkgelegenheid en een blijvende bijdrage aan leefbaarheid en ecologie.

Met de integrale gebiedsontwikkeling zetten we nadrukkelijk in op regie vanuit de provincie en de gemeente op de keuzes in de ruimte in dit gebied. Dit vraagt om samenhang in aanpak en regie in het omgevingsmanagement.

Specifiek vanwege ligging ten opzichte van de kernen Koningsoord, Oudeschip, Nooitgedacht en Polen is sprake van een gevoelige omgevingsopgave. De omgeving is meer dan de bewoners van deze kernen, maar omvat daarnaast ook grondeigenaren, belangenverenigingen, andere overheden, nutsbedrijven en bedrijven (bestaande en potentiële). Bij de integrale gebiedsontwikkeling doorlopen we een zorgvuldig proces, waarbij we vanuit verschillende invalshoeken de belangen en consequenties van bedrijventerrein in beeld brengen en integraal afwegen.

Medio april 2021 is de planontwikkelingsfase van het project Gebiedsontwikkeling Oostpolder gestart. In deze fase werken we in stappen toe naar een vast te stellen Provinciaal Inpassingsplan (PIP):

Deelfase 1

 • Ruimtelijk kwaliteitskader;
 • Structuurvisie en PlanMER;

Deelfase 2

 • PIP en ProjectMER.

Op dit moment bevinden we ons in de overgang van deelfase 1 naar deelfase 2.  Bij een positief besluit van PS op 8 november 2023 starten we met de laatste fase en start in december de formele PIP-procedure. Voor de afronding van de planontwikkelingsfase zoeken de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland een omgevingsmanager.

Profiel Omgevingsmanager
De omgevingsmanager voert regie op en draagt zorg voor het omgevingsmanagement om de relatie met de omgeving en stakeholders in balans te houden. Is verantwoordelijk voor het contact met de omgeving aan de hand van een actualisatie van de stakeholdersanalyse, en een plan van aanpak voor omgevingsmanagement. Hierbij ligt een link met het communicatieplan. Voeding zal vanuit de twee deelprojecten “Ruimtelijk Spoor” en “Grondzaken” komen. De omgevingsmanager hoeft niet zelf alle relaties met stakeholders te beheren, maar kan daar ook anderen (bijvoorbeeld de opdrachtgevers) voor inschakelen. De omgevingsmanager is tevens verantwoordelijk voor de afstemming voor wat betreft omgevingsmanagement over projecten en ontwikkelingen, die in de nabijheid van de Oostpolder plaatsvinden en die interfereren met de gebiedsontwikkeling.

Taken
De omgevingsmanager heeft in het laatste deel van de planvormingsfase de volgende taken, gericht op uitvoering van de projectopdracht:

 • Zorgdragen voor, en regelmatig up-to-date te houden van, een stakeholdersanalyse en formuleren van een stakeholdersstrategie die aansluit op de huidige fase en het doel van het project;
 • Met omgevingspartijen gecoördineerd en gestuurd zoeken naar en werken aan de realisatie van gemeenschappelijke doel(en), compromissen en/of compenserende maatregelen;
 • Bevorderen van (maatschappelijk) draagvlak voor de ontwikkeling van de Oostpolder door middel van het verder uitwerken en verfijnen van het participatieproces;
 • Samenwerking creëren met de omgeving en zoeken naar gemeenschappelijke doelen
 • Werken aan begrip en vertrouwen in de omgeving en een effectieve samenwerking met omgevingspartijen;
 • Functioneren als ‘schakel’ tussen project en omgeving;
 • Het (laten) afhandelen van mogelijke klachten en vragen;
 • Het organiseren en voorzitten van vergaderingen en overleggen met belanghebbenden,
 • Fungeren als aanspreekpunt voor alle project-stakeholders (intern en extern) en het maken en borgen van gemaakte afspraken;
 • Betrekken van de juiste in- en externe spelers en stakeholders bij het project;
 • Tijdig signaleren, bespreekbaar maken, actualiseren en beheersen van issues en risico’s die uit de omgeving bij de projectorganisatie binnenkomen;
 • Analyseren van omgevingsrisico’s en het uitvoeren van beheersmaatregelen op dit gebied, in samenspraak met de projectmanagers en de overige leden van de projectteams;
 • Proactief verzamelen en signaleren van de belangen, eisen en wensen van de stakeholders, deze globaal toetsen op haalbaarheid (technisch, scope, tijd, geld en draagvlak) en deze vervolgens adresseren aan het relevante projectteam (in samenwerking met de projectmanager);
 • Verantwoordelijk voor het verzamelen, vastleggen en beheren van omgevingseisen, afspraken en inbreng van de omgeving (in een geautomatiseerd systeem);
 • Optimaal behartigen van de belangen van alle betrokken partijen, waarbij het handelen gericht is op ‘Best for Project’ ;
 • Evalueren en toetsen of (tussen)producten voldoen aan de omgevingseisen en afspraken, en bij spanningen bereiken van overeenstemming tussen alle betrokken partijen op deze issues;
 • Leveren van een actieve bijdrage aan ambtelijke en bestuurlijke voortgangsrapportages aan politiek gremium zoals bijv. Provinciale Staten;
 • Vertegenwoordigen van provincie en gemeente op tactisch en strategisch niveau;
 • Aanvoerder van het communicatieteam.

Vereisten / knock-outcriteria
1.  Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als omgevingsmanager binnen de overheid;
2. Aantoonbare werkervaring in gebiedsontwikkeling projecten;
3. Aantoonbare werkervaring met stakeholdermanagement;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als omgevingsmanager binnen de overheid (40 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in gebiedsontwikkeling projecten (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met de rol van voorzitter binnen  overleggen (15 punten);
6. Aantoonbare kennis van RO-procedures en vergunningstrajecten binnen gebiedsontwikkeling projecten (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Straalt rust uit en is betrokken;
 • Heeft een houding die zorgt voor vertrouwen en respect;
 • Zorgvuldig maar kan ook grenzen stellen;
 • Kan goed netwerken, legt makkelijk contacten, verbindend;
 • Bewaart het overzicht;
 • Communicatief sterk;
 • Proactief;
 • Creatief;
 • Analytisch sterk
 • Toont eigenaarschap
 • Resultaat- en oplossingsgericht
 • Staat open voor verandering en is flexibel
 • Kan goed omgaan met complexiteit
 • Kan in scenario’s denken
 • Kan goed omgaan met weerstand
 • Gaat graag de (constructieve) discussie aan
 • Vervult met enthousiasme een voortrekkersrol
 • Heeft een stevige persoonlijkheid die indien nodig organisaties en teamleden aanspreekt op hun inzet en het nakomen van afspraken
 • Staat stevig in zijn/haar schoenen om de belangen vanuit omgevingsmanagement te behartigen
 • Haalt proactief resultaten samen met anderen
 • Wil dienen

 

 

Functieschaal
Deze opdracht is ingedeeld in functieschaal 11.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr. In overleg te bepalen met voorkeur voor in elk geval een hele of halve dag op de dinsdag, woensdag en donderdag.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdagmiddag 9 november a.s. en/of maandag 13 november a.s., tijd nader af te stemmen.. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 8 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.

Meer informatie
Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 6 november 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 28 uur, Groningen, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 31 juli 2024, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.