Noord-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2023-07-09

Let op in deze uitvraag is de gemeente Landsmeer opzoek naar een professional/bureau die de onderstaande opdracht kan oppakken. Bij de inschrijving zien wij graag een offerte terug waarin wordt aangegeven hoeveel uur/ totaal kosten hiermee gemoeid zijn. Kortom wij ontvangen graag offertes voor het opstellen van een beleidskader.

 

Opdracht
Wij zijn op zoek naar een professional die expert is in participatie, met wiens hulp we  gezamenlijk kunnen komen tot een beleidskader Participatie voor onze gemeente. De gemeente voert regelmatig participatietrajecten uit, maar heeft nog niet vastgelegd hoe onze gemeente haar inwoners wil betrekken en in welke vorm. De gemeentelijke organisatie is klein in omvang en heeft nu nog geen formatie voor participatie. Participatie is wel een speerpunt binnen onze gemeente. Onlangs is een klankbordgroep gevormd die aan de hand van casussen  inzicht wil krijgen ineen participatieaanpak voor onze gemeente. Zij hebben jouw hulp daarbij nodig! De klankbordgroep is ook echt een begeleidings- en klankbordgroep en zal varen op de kennis en kunde van jou, daarmee zal de keuze voor participatie van in samenspraak met deze groep door jou tot stand moeten komen.

Doelstelling van jouw inzet is om beleid te ontwikkelen voor de rol van bewoners bij het voorbereiden, vaststellen en/of uitvoeren van beleid. In de praktijk benoemen wij dit in de meeste gevallen als participatie (beleid). In essentie komen we meestal uit bij één of een combinatie van twee treden van de participatieladder. Wat betekent dit voor ons? En nog belangrijker: wat heeft dit voor effect op onze inwoners en onze onderlinge relatie?

Een vraag waar wij net als veel gemeenten mee worstelen is wat de meetbare (maatschappelijke) opbrengst moet zijn. Is een enquête ingevuld door de helft van de respondenten representatief? Is het van belang dat inwoners meedenken over (alle) keuzes van de gemeenten? Betekent alleen informeren dat wij een gemeente zijn die geen oog heeft voor haar inwoners?

De klankbordgroep heeft 2 projecten geselecteerd waar zij verschillende vormen van participatie willen toepassen om daar met jou lering uit te trekken. Of anders gezegd, met behulp van deze casussen willen zij  (nog beter) ervaren of en op welk niveau, de gemeente Landsmeer (pro-)actief moeten zijn in de verbinding met onze inwoners bij het voorbereiden, maken en /of uitvoeren van beleid. Verbinding is wat hen betreft het sleutelwoord.  Jouw expertise en de ervaringen die wij met deze casussen opdoen, moeten leiden tot een beleidskader participatie waarmee organisatie en bestuur uit de voeten kunnen. Het beleidskader moet op draagvlak kunnen rekenen bij inwoners, college en raad. Keuzes die afgewogen moeten worden zijn: wel of niet de participatieladder als instrument inzetten, wel of niet een digitaal burgerpanel ontwikkelen en de inzet van een Burgerberaad. Voor deze opdracht hoef je niet vanuit het gemeentehuis te werken; je moet dit inplannen binnen de uren die jij hier voor offreert.

We hebben de volgende 2 projecten uitgekozen:

 1. Laadpalen netwerk
 2. Eenzaamheid/sociale cohesie

Ad 1. De keuze of en waar we elektrische laadpalen plaatsen doet er voor inwoners toe. Laadpalen voorzien in een groeiende behoefte aan elektrisch laden en zijn van belang voor het thema duurzaamheid. Waar het openbare laadpalen betreft, leiden ze ook tot een afname van openbare parkeerplekken;

Ad 2. Wat helpt volgens inwoners om eenzaamheid te verminderen en sociale cohesie te bevorderen? We willen door middel van participatie komen tot best practices.  

Dit betekent het volgende:

 • Jij voert gesprekken met sleutelfiguren in de organisatie en het bestuur om te komen tot een haalbare, betaalbare en bij Landsmeer passende visie op participatie;
 • Je ontwerpt in overleg de participatieaanpak voor de hierboven genoemde 3 projecten; de ervaringen die wij opdoen, na jouw input, worden met jou gedeeld en besproken; de uitkomsten betrek je bij het beleidskader dat past bij Landsmeer  en bij onze (financiële) middelen.
 • Als je uitgekozen wordt om kennis te maken, willen we graag een korte presentatie cq uitleg hoe je e.e.a. wil gaan aanpakken.

Presentatie : bij de presentatie willen wij graag het volgende terug zien, of beter gezegd hebben wij de volgende vragen:

 • Op welk niveau (van impact) wil je de verbinding maken? En wat voor verbinding? Enquête, inloopavond etc. Met impact bedoelen we bijvoorbeeld straat- of wijkniveau
 • Gaat verbinding boven de functionaliteit? Neem parkeervakken als voorbeeld
 • In welk geval is verbinding simpelweg minder gewenst, ondanks dat het wellicht voor de hand ligt om de verbinding te maken? Denk aan wellicht windmolens. Een gevoelig onderwerp, maar ivm de energietransitie wel noodzakelijk
 • is het handig om een digitaal bewonerspanel te hebben zodat we de discussie over representativiteit beslechten?
 • Wanneer komt een Burgerberaad in beeld? En hoe dan?
 • Hoe verhoudt zich deze participatie tot de besluiten die de raad neemt?

Ben jij de expert die de uitdaging aangaat, dan horen we graag van jou in een korte presentatie hoe je dit aan gaat pakken en wat we van jou mogen verwachten.

 

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen de gemeentelijke overheid;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met participatie;

Gunningscriteria (weging)
3. De prijs voor het totaalpakket, dus van input vooraf, het analyseren en bespreken van de uitkomsten en het opstellen van een beleidskader Participatie (40 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met het schrijven van Participatie beleid (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met de implementatie van beleid op het gebied van Participatie in een gemeente (20 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet en geef in het kort aan hoe je presentatie wilt inrichten.

Competenties
Wij zoeken een professional die aan de voorkant meedenkt en vervolgens de vertaling kan maken naar een beleidskader participatie. Daarbij rekening houden met de beschikbare capaciteit en financiële middelen binnen onze gemeente, waar onze inwoners op de best mogelijke wijze kunnen worden meegenomen in participatie. Daarbij ben je je bewust van je omgeving: zowel binnen als buiten de organisatie. Je beschikt over politiek bestuurlijke sensitiviteit. Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen op je vakgebied en helpt mee deze toe te passen in het werkveld. Je beschikt over de nodige overtuigingskracht en een goed analytisch en organiserend vermogen. Daarnaast weet je  je intern en extern uitstekend uit te drukken in heldere taal, zowel schriftelijk als mondeling.

Je past onze kernwaarden zelf toe en je bent in woord in staat om anderen hierop aan te spreken:

Je toont eigenaarschap:

 • Geeft en neemt verantwoordelijkheid;
 • Komt afspraken na;

Je bent eigentijds en vernieuwend:

 • Is lerend, omarmt veranderingen en gaat vooruit;
 • Denkt in mogelijkheden;

Je werkt inclusief:

 • Werkt samen;
 • Praat met en niet over medewerkers.

Je bent professioneel:

 • voorbereiding is 90% van het succes;
 • Rondt af wat is begonnen;

Je bent benaderbaar:

 • Waardeert en spreekt aan;
 • Luistert en verwelkomt meningen.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). En dit gesprek begint met een korte presentatie hoe jij deze opdracht wilt vormgeven en hoe jij tot een beleidskader komt. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

0 tot 36 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 31 december 2023, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.