Flevoland
Geplaatst 3 maanden geleden
2023-07-16

Organisatie
Bij de Provincie Flevoland zetten we vol in op de digitale transformatie en bouwen we daarom aan een weerbaar digitaal ICT en IV (InformatieVoorziening) fundament. Dit digitale fundament draagt bij aan veilige connectiviteit en toegang tot onze werkplekken en systemen. En aan de digitale weerbaarheid van onze organisatie, met een open en transparante informatiehuishouding. Hierbij staat efficiënt samenwerken, kennisdelen en informatie-uitwisseling hoog in het vaandel.

Doelstellingen
Wij snappen dat om grote doelen te behalen je kleine stappen moet zetten. Daarom zijn wij op zoek naar een (senior) adviseur informatiebeveiliging die ons zal helpen met het actief verrichten van risicomanagement, het inrichten van een Information Security Management System (ISMS) en het borgen van de informatiebeveiliging.

Opdracht
Je zal werken als Programmaleider van het programma Digitale Weerbaarheid, die als ‘assistent-CISO’ het overall programma trekt, eventueel gecombineerd met 1 of 2 van de daaronder ressorterende deelprojecten.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht kan worden vervuld op alle dagen in de week. Na gunning worden de in te zetten uren gezamenlijk afgestemd. Een deel van de werkzaamheden kan ‘op afstand’ uitgevoerd worden.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 135,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
2. Bij uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld, Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als senior adviseur informatiebeveiliging (CISO), bij een overheid, semi-overheid organisatie of vergelijkbaar(benoem dit duidelijk in het cv middels een projectbeschrijving op een aparte pagina in het cv);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als programmamanager of senior projectmanager met 1 of meerdere (deel)projecten op het gebied van Bewustwording, risicomanagement, inrichting van een ISMS of het coördineren van de implementatie van beheersmaatregelen (conform de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) (benoem dit duidelijk in het cv middels een projectbeschrijving op een aparte pagina in het cv).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 6 maanden aantoonbare werkervaring met het deelproject “Bewustwording op het gebied van informatiebeveiliging” (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het inrichten van een ISMS (benoem dit duidelijk in het cv) (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met (het coördineren van) de implementatie van beheersmaatregelen (conform de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) (benoem dit duidelijk in het cv) (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring als senior adviseur informatiebeveiliging (CISO) (30 punten);
a. Tot 3 jaar (0 punten);
b. 3 tot 5 jaar (15 punten);
c. Meer dan 5 jaar (30 punten);
9. Aantoonbare werkervaring als programmamanager of senior projectmanager met 1 of meerdere (deel)projecten op het gebied van Bewustwording, risicomanagement, inrichting van een ISMS of het coördineren van de implementatie van beheersmaatregelen (conform de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) (benoem dit duidelijk in het cv middels een projectbeschrijving op een aparte pagina in het cv) (30 punten); 
a. Tot 3 jaar (0 punten);
b. 3 tot 5 jaar (15 punten);
c. Meer dan 5 jaar (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Is een netwerker, die zelfstandig zijn weg zoekt en vindt binnen de provinciale organisatie en buiten de organisatie (interprovinciaal, netwerk partijen, leveranciers);
  • Is in staat om zelfstandig zorg te dragen voor afstemming, coördinatie, vaststelling van (deel)producten en (deel)projecten en het verkrijgen van draagvlak en akkoord op directie en bestuurlijk niveau (gedeputeerde).

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 7 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

  • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
  • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;
  • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
  • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.
  • De provincie Flevoland is niet verplicht de Opdracht te gunnen.

De provincie Flevoland behoudt zich het recht voor het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten en/of de Opdracht niet te gunnen.

Door deel te nemen aan of in te schrijven op deze aanbestedingsprocedure stemt deelnemer in met alle voorwaarden van deze uitvraag.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 12 juli 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 14 juli 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De fysieke gesprekken bij de provincie zijn gepland op woensdag 19 juli 2023 tussen 10.00 uur en 15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 18 juli 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 17 juli 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 6 maanden, Flevoland, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.