Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 11 maanden geleden
2023-09-06

Organisatie
Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) werken circa 250 bevlogen en ervaren collega’s aan de opstelling van adviezen en de uitvoering van milieutaken van zestien gemeenten in Noord-Holland-Noord. Daarnaast is de provincie Noord-Holland onze opdrachtgever. We houden ons bezig met bodemkwaliteit, klimaat, natuur, milieu, duurzaamheid, energietransitie, lucht, afval, asbest externe veiligheid, zwemwater, wegen en vaarwegen. 
Het vakgebied milieu, klimaat en natuur is volop in beweging en in de actualiteit. Werken bij de OD NHN staat dan ook garant voor uitdaging en dynamiek.
En dat in een open en informele werksfeer waarin van elkaar leren voorop staat: samen gaan we voor het beste resultaat. Dat maakt dat onze medewerkers de collegialiteit bij de OD NHN als zeer hoog waarderen.
OD NHN omarmt Het Nieuwe Werken (HNW) waarbij je de ruimte krijgt de taken naar eigen inzicht uit te voeren, en deels ook op een andere plek te werken. Flexibel en zelfstandig. Op die manier kun je werk en privé goed in balans brengen. Onze werkzaamheden omvatten uiteenlopende terreinen (milieu, duurzaamheid en natuur), en dat zorgt voor talloze mogelijkheden om je bij ons te ontplooien.
Wij zijn gevestigd in een modern en goed bereikbaar kantoor, vlakbij het station, uitvalswegen en het centrum van Hoorn.

Opdrachtomschrijving:

Dit doe je
Je hebt een dubbelrol als Programmamanager Transitieplan en als Kwartiermaker team Intern Advies.

De OD NHN bestaat, net zoals de meeste andere Omgevingsdiensten in Nederland, 10 jaar. Dit jaar worden alle 29 OD’s getoetst vanuit het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel aan een 6-tal criteria die hun robuustheid (effectiviteit, ontwikkelvermogen, wendbaarheid en efficiency) testen. Naar verwachting zal begin oktober 2023 formeel duidelijk worden dat onze organisatie aan geen enkele van die 6 criteria volledig zal voldoen. De OD NHN is bovendien recentelijk aan een visitatie onderworpen waar een 7-tal aanbevelingen uit zijn voortgekomen. Uiterlijk 1 april 2024 dient het bestuur van de organisatie een transitieplan te overleggen om uiterlijk binnen 2 jaar (grotendeels) wel aan deze criteria te voldoen.

Als Programmamanager Transitieplan wordt je samen met het management verantwoordelijk voor het opstellen, begeleiden en gedeeltelijk uitvoeren van het transitieprogramma. Je maakt daarbij gebruik van hun expertise en stuurkracht, jij zorgt voor samenhang, prioritering en het transparant maken van de voorwaarden c.q. de te maken keuzes. Ook organiseer je een zo breed mogelijk relevant draagvlak binnen, maar vooral ook buiten de organisatie, met name bij het Algemeen Bestuur en bij de ambtelijke opdrachtgevers. Ook stem je af en werk je samen met andere OD’s .

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat voor een substantieel deel van de realisatie van het transitieprogramma de inzet en expertise van financiële en HRM-adviseurs nodig is. Op 1 september 2023 ontstaat als gevolg van een herinrichting van de organisatie een team ‘Intern Advies’ waarin de teams Financiën, HRM, Communicatie en Inkoop & Aanbesteding worden samengevoegd (ca. 16 FTE). Het is de bedoeling om de teamleider-positie vast in te gaan vullen, maar in afwachting van deze ontwikkeling is er een tweede rol, die van Kwartiermaker team Intern Advies.

Als Kwartiermaker team Intern Advies  heb je een uitdagende taak voor je. Je krijgt de kans om het team te positioneren, waarbij je een brede visie uitdraagt. Je zet voor het team de lijnen uit, schept duidelijkheid in de structuur, rolverdeling en verantwoordelijkheden en zorgt voor een stabiele en daadkrachtige werkomgeving. Dit doe je in nauwe verbinding met het team. Je zorgt voor een omgeving waarin collega’s elkaar ondersteunen en weten te vinden.

Naast dat jij leidinggevende bent van je eigen team, ben je onderdeel van het managementteam Bedrijfsvoering. Hierin heb je een actieve rol. Zo draag je bij aan de overkoepelende doelstellingen van afdeling Bedrijfsvoering en vertaal je de organisatiedoelen naar concrete acties voor het team. Daarbij zet je in op een goede samenwerking met de andere teams en afdelingen. Je zet het team Intern Advies klaar voor je vaste opvolger, onder andere door het teamplan voor 2024 verder op te stellen. In je rol als Kwartiermaker team Intern Advies ben jij op operationeel, tactisch en op strategisch niveau een belangrijke sparringpartner voor de afdelingsmanager Bedrijfsvoering.

Dit ben jij
Je bent een ervaren programmamanager. Daarnaast heb jij  ervaring in directe aansturing van bedrijfsvoering-processen en -teams. Je stuurt met oog voor structuur, kwaliteit en mensen en zorgt voor integraliteit in de uitvoering en advisering. Bij voorkeur heb jij expertise op financieel-economische en HRM-zaken. Je hebt kennis van de wereld van gemeenschappelijke regelingen in zijn algemeenheid en bij voorkeur van Omgevingsdiensten in het bijzonder. Tenslotte heb je ervaring met complexe veranderprojecten, inclusief het managen van bestuurlijke krachtenvelden.

Dit zijn je collega’s
Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) zit je goed. Hoe prettig en stimulerend is het om met betrokken en enthousiaste collega’s te werken? Mensen met hart voor de zaak, met oprechte interesse in elkaar, in de organisatie en in nieuwe ontwikkelingen.

De directeur en afdelingsmanagers van Bedrijfsvoering, Toezicht en Handhaving, Regulering Leefomgeving en Specialisme & Advies vormen samen het managementteam van de OD NHN.  Samen met het managementteam OD NHN werk je aan het opstellen van het transitieplan met het doel om de OD NHN in de toekomst als een robuuste OD te positioneren. 

Het managementteam van de afdeling Bedrijfsvoering wordt gevormd door de afdelingsmanager Bedrijfsvoering en 3 teamleiders. Samen met het managementteam van afdeling Bedrijfsvoering  werk je aan verdere professionalisering en ontwikkeling van de afdeling en het team Intern Advies in het bijzonder.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. In de afgelopen 5 jaar 2 projecten gerealiseerd binnen een overheidsinstelling (benoemd beide projecten in het cv);
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring  in de afgelopen 8 jaar in functioneel leidinggeven en aansturen van de bedrijfsvoering-processen en -teams;
4. Uurtarief maximaal € 135,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in afgelopen 5 jaar als programmamanager bij een overheidsorganisatie (15 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als programmamanager bij een omgevingsdienst (10 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar in functioneel leidinggeven en aansturen van de bedrijfsvoering-processen en -teams  (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van  visie documenten en integrale uitvoeringsplan (10 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met governance, financiën, HR, inkoop en communicatie (30 punten);
10. Aantoonbare ervaring met het samenwerken met bestuurlijke en ambtelijke stakeholders (10 punten);
11. Kandidaat is bereid om bij wederzijdse interesse na het verstrijken van de inhuurperiode zonder verdere kosten vanuit kandidaat of achterliggende inschrijver in dienst te treden bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Visie en strategisch denkvermogen;
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
  • Proactief, enthousiast, verbindend en relationeel sterk;
  • Resultaatgericht en analytisch.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 11 september 2023, 9;30 tot 11:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk vrijdag 8 september 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dag.datum.2019, xxx uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op dag.datum.2019, xxx uur gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 7 september 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur uur, 7 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.