Utrecht
Geplaatst 3 maanden geleden
2023-06-20

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Programma energietransitie
Waarvoor staan wij aan de lat? We willen zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 2050 CO2-neutraal te zijn. Daar hoort ook een CO2-neutrale energievoorziening bij. Vanuit het programma Energietransitie leveren we hier met 25 enthousiaste en deskundige collega’s een bijdrage aan. We richten ons op het stimuleren van energiebesparing en het mogelijk maken van duurzame opwek van energie. De aard van de opgave vraagt om een innovatieve en inclusieve aanpak. De energietransitie in de provincie Utrecht moet haalbaar en betaalbaar zijn voor alle inwoners en bedrijven.

Ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijk vastgoed
Het doel van het programma is om eigenaren van maatschappelijk vastgoed van begin tot eind te begeleiden (ontzorgen) bij het verduurzamen van hun objecten. Het programma is ingericht per sector, het gaat om gemeenten, scholen, zorg, cultuur, buurthuizen, religieuze instellingen, kinderopvang, scouting en speeltuinverenigingen. Het programma loopt van 2021 tot en met 2024 en het doel is om 200 eigenaren van maatschappelijk vastgoed met circa 550 gebouwen te ontzorgen bij het verduurzamen. Het programma wordt tot en met 2024 gefinancierd op basis van de huidige subsidieregelingen van het RVO, mogelijk wordt hier nog vervolg aan gegeven.

Voor de verschillende sectoren begeleiden de zes duurzaamheidscoaches de deelnemende organisaties bij het verduurzamen van hun vastgoed. Zij werven deelnemers en begeleiden hen in het ontzorgingstraject. De coaches werken samen met projectfacilitatoren. De facilitatoren zijn technisch-financieel onderlegd voor de verduurzaming van het vastgoed en verantwoordelijk voor gebouwscans, rapportages en de technisch-financiële uitwerking van de plannen

Er wordt aan de deelnemende organisaties geen resultaatverplichting gevraagd. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk stappen te zetten bij het verduurzamen, van planvorming tot de daadwerkelijke investering in de gebouwen of de keuze voor nieuwbouw. Zo komen we tot een zo groot mogelijke CO2-besparing. Concreet bestaat het ontzorgingstraject uit de volgende mijlpalen: het intakegesprek, het maken van een duurzaamheidsscan van de gebouwen (portefeuillescan), de portefeuillestrategie, de investeringsstrategie, de interne besluitvorming en de tenderfase. Desgewenst blijven we ook betrokken bij de uitvoerings- en realisatiefase.

Opdracht
Als projectleider van het ontzorgingsprogramma van provincie Utrecht ben je verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen. Deze bereik je samen met je team. Je stuurt het OMV-team aan dat bestaat uit zes duurzaamheidscoaches, een communicatie adviseur en een trainee. Ook stuur je de opdrachtnemer aan die verantwoordelijk is voor de energiescans die worden opgeleverd door een flexibel team van projectfacilitatoren. Je werkt ambtelijk samen met de projectleider energiebesparing bij bedrijven en maatschappelijk vastgoed en bent betrokken bij het team energietransitie. Je neemt deel aan de maandelijkse bijeenkomsten van RVO samen met de andere elf provincies. Daarmee draag je bij aan het kennis en leerprogramma van RVO. Je houdt zicht op relevante ontwikkelingen, benut kansen en zoekt samenwerking met programma’s die relevant zijn zoals de Green Deal Zorg. Indien nodig scherp je de aanpak van het OMV aan en koop je relevante adviezen of capaciteit extra in om het team en de resultaten te versterken. Verder denk – en werk je mee aan het opzetten van het ontzorgingsprogramma voor het MKB dat in ontwikkeling is.

Profiel
Wij zoeken een daadkrachtige projectleider die ervaring heeft op het gebied van energie besparen en verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Je hebt een netwerk in de provincie en in de sector. Kennis van energiebesparing en verduurzamen met vastgoed zijn gewenst. Ook begrijp je hoe gemeenten en maatschappelijke organisaties werken en denken.

Je bent in staat om projecten te leiden en je hebt laten zien dat je succesvol met diverse partners kunt samenwerken om resultaten te boeken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de energietransitie op het gebied van energie besparen en verduurzaming maatschappelijk vastgoed;
3. Minimaal 2 jaar werkervaring als projectleider van verduurzaming maatschappelijk vastgoed bij gemeenten of provincies;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider (10 punten)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met energietransitie projecten (25 punten)
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring bij een gemeente of provincie met het opzetten van een programma/project waarin eigenaren van maatschappelijk vastgoed worden ontzorgt bij de verduurzaming van hun vastgoed (noem hiervan een concreet voorbeeld in het cv) (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met samenwerking met omgevingsdiensten voor energiecontroles vanuit de Erkende Maatregelen Lijst (EML) (10 punten);
9. aantoonbare werkervaring met de subsidieregelingen van de rijksdienstondernemend Nederland (RVO) voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Ondernemend;
 • Zelfredzaam;
 • Verbindend;
 • Doortastend;
 • Mensen en situaties aanvoelen;
 • Sociaal;
 • Kansen benutten;
 • Daadkrachtig;
 • Overtuigend;
 • Resultaatgericht;
 • Teamspeler;
 • Strategisch;
 • Reflecterend.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 26 juni 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 23 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 16 juni 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 19 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 21 juni 2023, 12:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Publicatie:

Betreffende termijnbepaling uitzetten opdracht/Doorlooptijd opdracht
 Uitvragen worden in principe met een reactietermijn van 10 kalenderdagen uitgezet. Bij specialistische functies, oftewel non-generieke functies, die onder normale marktomstandigheden worden uitgezet, zal er dientengevolge gekozen worden voor een reactietermijn van 10 kalenderdagen. Bij generieke functies of een non-generieke functies die onder afwijkende marktomstandigheden worden uitgezet of waarvan de opdrachtwaarde onder de Europese aanbestedingsdrempel blijft, kan er gekozen worden voor een kortere reactietermijn.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 tot 24 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.