Utrecht
Geplaatst 4 weken geleden
2023-09-04

Organisatie
Gemeente De Bilt telt ruim 43.000 inwoners en wordt gevormd door zes dorpen: Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandse Rading en Westbroek. Bijzonder aan de gemeente is de groene ligging in een stedelijke regio. Met de ambitie om een economisch, sociaal en ecologisch topklimaat te scheppen, werken ruim 230 medewerkers van de gemeente continu aan een leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender De Bilt. Een gemeente waar het voor mensen nog fijner wonen, werken en recreëren is. Kijk op onze Youtube om te zien wat Gemeente De Bilt nog meer te bieden heeft.

Jouw rol in de organisatie
Je bent de motor achter het opstellen van de Rechtmatigheidsverantwoording 2023 en van interne controles en bent actief met het opzetten en uitvoeren van (verbijzonderde) interne controles om de werking van de processen en de daarin opgenomen beheersmaatregelen te toetsen en waar nodig aanbevelingen te doen ter verbetering. Je werkt aan de professionalisering hiervan en zorgt dat iedereen het nut ziet van goede processen. Je signaleert in- en externe ontwikkelingen en weet deze ontwikkelingen door te vertalen naar de administratieve organisatie en (verbijzonderde) interne controles. Voor het management treed je hierbij proactief op als sparringpartner, adviseur en/of procesbegeleider op het gebied van administratieve organisatie, zodat de processen worden voorzien van de juiste beheersmaatregelen en, door het team zelf, uit te voeren interne kwaliteitscontroles om ‘in control’ te zijn.

Opdracht

 • Je voert het plan van aanpak interne controle 2023 uit en stelt de rechtmatigheidsverantwoording 2023 op.
 • Je neemt het voortouw om samen met de interne medewerkers het plan volgens planning uit te voeren.
 • Je rapporteert aan directeur Bedrijfsvoering en Concerncontroller over knelpunten bij de uitvoering en doet voorstellen om te komen tot tijdige uitvoering en noodzakelijke resultaten.
 • Je rapporteert aan het managementteam en college over de voortgang van het controleplan en op hoofdlijnen over de uitkomsten van de onderzoeken.
 • Je voert interne controles uit binnen de verschillende bedrijfsprocessen. Zo controleer je bijvoorbeeld betaalde facturen steekproefsgewijs op juistheid, volledigheid en tijdigheid.
 • Je ondersteunt de proceseigenaren bij de verbetering en de vastlegging van de procesanalyse.
 • Je adviseert proactief over de te nemen beheersmaatregelen in de processen zelf en (periodiek) door het team zelf uit te voeren kwaliteitscontroles.
 • Voor jouw werkgebieden heb je contact met onze accountant.
 • Je bewaakt belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving en bewaakt mede de implementatie hiervan.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Bedrijfseconomie of Accountancy;
2. Aantoonbare werkervaring met projecten op het gebied van uitvoering en implementatie van interne controle bij een overheidsorganisatie;

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van AO/IC binnen een gemeentelijke organisatie (25 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met procesverbetering op het gebied van VIC (licht duidelijk toe in het cv) (25 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als projectleider/ adviseur VIC (20 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met zelforganiserende teams (15 punten);
7. Afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau in de richting van Bedrijfseconomie of Accountancy (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je hebt een heldere visie op proces- en kwaliteitsmanagement en de ontwikkeling van het interne beheersingssysteem;
 • Door jouw heldere uitleg, zowel mondeling als schriftelijk, en hulpvaardige instelling krijg je de collega’s binnen de kortste keren mee en creëer je begrip voor interne controles;
 • Je hebt een helikopterview, goed ontwikkelde analytische vaardigheden en beschikt ook over het vermogen om naar details te kijken. Je overziet de procesmatige gevolgen van je bevindingen en weet daar effectief vanuit rolvastheid mee om te gaan;
 • Energiek, innovatief, resultaatgericht en een gezonde dosis doorzettingsvermogen zijn belangrijke ingrediënten. Integer handelen is voor jou uiteraard vanzelfsprekend.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11-12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur uur, 7 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.