Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 11 maanden geleden
2023-08-23

Organisatie
Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.

Opdracht
In 2023 zijn we in de gemeente Gooise Meren – samen met partners in de omgeving en in samenwerking met een stedenbouwkundig bureau – gestart met het opstellen van een integrale gebiedsvisie voor het gebied Bussum-Zuid. Eerste analyses zijn gemaakt, verkenning zijn gedaan en de participatie met de omgeving is gestart. Wij zoeken een stevige en ervaren projectmanager gebiedsontwikkeling die op deze rijdende trein kan stappen om ervoor te zorgen dat we begin 2024 een strategische en gedragen visie op Bussum-Zuid hebben, waarmee een evenwichtige doorontwikkeling van Bussum-Zuid gerealiseerd kan worden. Belangrijke thema’s in het kader van de visie zijn onder andere de woningbouwopgave, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid.

Een strategische visie op Bussum-Zuid maakt het mogelijk om goed in te spelen op toekomstige initiatieven

Het woningtekort in Gooise Meren en de gemeenten daar omheen is groot. In Gooise Meren wordt aan het woningtekort gewerkt door de uitbreiding van Muiden (de Krijgsman) en door onder meer de plannen rond de BOR-gronden en Crailo. Voor de langere termijn heeft Gooise Meren echter nog geen plannen. Grootschalige uitleglocaties zijn niet zonder meer beschikbaar en passen ook niet bij de nieuwe ideeën over de ontwikkeling van dorpen en steden. Hiervoor geldt ‘inbreiding’ als de norm. In Gooise Meren is Bussum-Zuid de wijk bij uitstek waar kansen liggen, gegeven de situering langs het spoor en het feit dat veel woningen uit de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw stammen, waardoor renovatie of vernieuwing nodig is. Het hoge aandeel corporatiebezit biedt hiervoor kansen. Om goed in te kunnen spelen op initiatieven van corporaties, is het noodzakelijk om tijdig een integrale ruimtelijke visie op heel Bussum-Zuid te ontwikkelen.

Door samen met belanghebbenden een visie op heel Bussum-Zuid te maken, hebben we als gemeente en andere belanghebbenden handvatten en mogelijkheden om de regie te voeren op de ruimtelijke ontwikkelingen in Bussum-Zuid in de komende jaren. De corporaties leveren hun inbreng op basis van hun visie op het toekomstige wonen in de gemeente en Bussum-Zuid in het bijzonder. Voor hen is de visie de basis voor de ontwikkeling van hun plannen met de huidige woningen/wooncomplexen in de wijk. Die ontwikkeling zal deels parallel plaatsvinden. Een belangrijke participerende rol is weggelegd voor de bewoners en andere belanghebbenden in Bussum-Zuid.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Minimaal beschikbaar voor 16 uur per week;
2. Uurtarief maximaal €125,- inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten.

 Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring met integrale, complexe gebiedsvisieprojecten / gebieds(her)ontwikkelingsprojecten binnen gemeenten (30 punten);
4. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in de aansturing van een multidisciplinair projectteam met vertegenwoordigers van de gemeente, woningcorporaties, zorg en welzijn en andere belanghebbenden (benoem dit duidelijk in het cv, met minimaal 1 concreet voorbeeld) (20 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met actieve, complexe vormen van bewonersparticipatie en stakeholder management (30 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met bestuurlijke advisering binnen de gemeentelijke overheid in complexe projecten met tegenstrijdige belangen in een politieke context (benoem dit duidelijk in het cv met minimaal 1 concreet voorbeeld) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Leiderschap;
  • Inlevingsvermogen;
  • Nieuwsgierig;
  • Flexibiliteit;
  • Samenwerken;
  • Omgaan met complexiteit.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste 3 kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 - 16 uur, 6 maanden, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.