Job Location
Flevoland
Posted Date Geplaatst 8 maanden geleden
2023-04-24

Organisatie
De provincie Flevoland is vanuit de omgevingsvisie FlevolandStraks verantwoordelijk voor de opgave Krachtige Samenleving. Deze opgave is vertaald in verschillende programmalijnen met daaronder verschillende (deel)projecten. Het formuleren van programmalijnen, uitgangspunten voor beleid en activiteiten doen we samen met gemeenten en stakeholders binnen de sector zorg, welzijn, publieke gezondheid en wonen. Dit vraagt niet alleen om inhoudelijke analyse en beleidsontwikkeling, maar vooral ook om een goed georganiseerd proces in afstemming met alle partners. Een goede voorbereiding en begeleiding van bijeenkomsten, ambtelijk en bestuurlijk overleg is essentieel. Dit geldt eveneens voor het organiseren en voorbereiden van interne overleggen. Het nieuwe traject Wonen, Welzijn en Zorg is gekoppeld aan de woonopgave in Flevoland en de regionale woondeals vanuit het rijk. De voorbereidingsfase hiervan is achter de rug en het project moet nu uit de startblokken komen.

Opdracht
De provincie is op zoek naar een allround professional (goede junior) op het gebied van samenlevingsvraagstukken toegespitst op preventie en welzijn, zorg en gezondheid en wonen. De volgende werkzaamheden/taken maken onderdeel uit van de vraagscope:

 • Overleggen (laten) inplannen, agenda’s voorbereiden, verslagen maken;
 • Bijeenkomsten organiseren; meedenken over proces en organisatie daarvan;
 • Bijhouden van actielijsten, planning en bewaken van de voortgang. Ook proactief meedenken over vasthouden voortgang;
 • Informatie verzamelen en samenvatten op onderdelen van het traject Wonen, Welzijn en Zorg en ondersteuning van de projectleider WWZ;
 • Opstellen van voorstellen en (beslis)notities;
 • Ondersteunen bij onderhouden/ opbouwen van contacten t.b.v. netwerksamenwerking.

De functie valt onder de afdeling Strategie & Beleid, programma Krachtige Samenleving.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op in ieder geval maandag en donderdag; overige dagen in overleg.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Een maximum uurtarief van €80,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
2. Beschikbaar/aanwezig op het provinciehuis te Lelystad, op maandagen;
3. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop, telefoon en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking. Een flexwerkplek op het provinciehuis is beschikbaar.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Bestuurskunde, Gezondheidszorg en/of Sociaal-maatschappelijk vergelijkbare disciplines (40 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met ondersteuning van complexe projecten/ programma’s (benoem tenminste 2 voorbeelden op een aparte pagina in het cv.) (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het werken binnen een (semi-) overheidsorganisatie/ netwerkorganisatie (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Kan planmatig werken en structuur aanbrengen;
 • Communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Proactief, neemt zelf initiatief;
 • Doorpakker die zaken voor elkaar krijgt, ook als het even tegenzit;
 • Analytisch vermogen, kan een probleem doorzien, hoofd- en bijzaken onderscheiden en prioriteiten stellen.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 7 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.
 • De provincie Flevoland is niet verplicht de Opdracht te gunnen.

De provincie Flevoland behoudt zich het recht voor het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten en/of de Opdracht niet te gunnen.

Door deel te nemen aan of in te schrijven op deze aanbestedingsprocedure stemt deelnemer in met alle voorwaarden van deze uitvraag.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 20 april 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 21 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op maandag 1 mei 2023 tussen 13.00 en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 26 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 25 april 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 28 uur, Flevoland, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.