Zuid-Holland
Geplaatst 1 maand geleden
2023-09-03

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatiegestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

MRO
De ontwikkelafdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) kent ongeveer 85 enthousiaste medewerkers verdeeld over 4 teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Locatieontwikkeling, Ruimtelijke ontwikkeling en Ruimtelijke kwaliteit. De ontwikkelafdeling is verantwoordelijk voor het realiseren en faciliteren van ruimtelijke- en maatschappelijke opgaven en draagt hiermee bij aan een duurzame leefomgeving. De teams doen dit integraal, samen met burgers, bedrijven, plaatselijke en regionale partners.

Het team
Het team Ruimtelijke ontwikkeling bestaat uit ongeveer 15 medewerkers. Samen met het team Ruimtelijke kwaliteit zijn wij de (beleids-)ontwikkelafdeling voor ruimtelijke vraagstukken. Ons team levert een bijdrage aan een duurzame en leefbare groene stad. We weten wat er speelt en wanneer iets kan en moet. In samenspraak met burgers en bedrijven stellen wij kaders op die ruimte geven, en begeleiden wij ruimtelijke en maatschappelijke trajecten om te zorgen dat het plezierig en veilig wonen, werken en recreëren is in onze gemeente.

Opdracht
Ter versterking van het team zijn wij op zoek naar een Relatiemanager duurzaamheid.

Ben jij goed in het betrekken van inwoners en organisaties bij het verduurzamen van onze gemeente? Dit is je kans. In de gemeente Leidschendam-Voorburg wordt met een enthousiast programmateam Duurzaamheid gewerkt aan de overstap naar schone energie. We doen dit samen met inwoners, VvE’s, woningcorporaties, bedrijven en instellingen. Ben jij de gesprekspartner voor onze stakeholders met kennis van duurzaamheid en goede contactuele vaardigheden? Dan gaan we graag met jou in gesprek. We gaan binnenkort samen met onze stakeholders aan de slag met een Lokaal Klimaat Akkoord, dus dit is een mooi moment om te starten met deze functie!

  • Je verzorgt de participatie in de energietransitie in de gemeente. Dit betekent dat je de participatiestrategie uitdenkt, de juiste middelen inzet, het team en de betreffende afdelingen adviseert over het samenwerken met inwoners of andere stakeholders, je Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) helpt met verduurzamen en dat je regelmatig contacten onderhoudt met coöperaties, stichtingen en onderwijsinstellingen;
  • Je onderzoekt hoe we samen met de interne en externe stakeholders de energietransitie kunnen versnellen: je betrekt en begeleidt onder andere woningcorporaties, (VvE’s), eigenaren van woningen, bedrijven, stichtingen, coöperaties en instellingen;
  • Je staat open voor initiatieven van inwoners en stakeholders en je onderzoekt of en welke ondersteuning nodig is;
  • Je beoordeelt de plannen van stakeholders, je adviseert over financiële ondersteuning en je evalueert de samenwerking;
  • Je bent alert op ‘participatie-kansen’, ook als die kleinschalig zijn.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het samenwerken met stakeholders in het domein van de energietransitie;
2. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop (geen iPad); de werkplekken van de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn voorzien van USB-C (Thunderbolt) docking beeldschermen;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als relatiemanager / participatieadviseur of accountmanager op het gebied van duurzaamheid en energietransitie;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van duurzaamheid en energietransitie (40 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het domein van de energietransitie als relatiemanager / participatieadviseur / accountmanager (30 punten);
7. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Sociale Geografie, Planologie, Milieukunde of Duurzaamheid (10 punten);
8. Minimaal 6 maanden aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke instelling (20 punten).

 Competenties
Ondernemingszin: Je pakt in het werk nieuwe zaken aan en doet voorstellen voor verbeteringen of vernieuwingen, waardoor nieuwe wegen kunnen worden ingeslagen en nieuwe werkterreinen kunnen worden ontwikkeld.
Creativiteit: Je komt met verschillende mogelijkheden (ook niet voor de hand liggende alternatieven) voor het oplossen van problemen en weet geheel nieuwe werkwijzen te bedenken ter vervanging van bestaande methoden en technieken.
Visie: Je kunt goed afstand nemen van de dagelijkse praktijk en zaken in een breder verband plaatsen. Je bent in staat je op de lange termijn te richten en vertaalt informatie naar ideeën voor de toekomst.
Omgevingsbewustzijn: Je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren, speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werkgebied.
Regisseren: Je brengt belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen, geeft vorm aan en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat.
Samenwerking: Je kan goed samenwerken in een team, maar daarnaast ben je in staat om proactief en zelfstandig taken op te pakken en uit te voeren. Hierbij ben je in staat om zelf verbindingen te zoeken met andere disciplines en belanghebbenden.
Communicatie: Zowel mondeling als schriftelijk beschik je over een uitstekende communicatie. Je bent in staat om bewoners, maar ook wethouders te woord te staan, brieven te schrijven en beleidsnota’s op te stellen.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24-36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.