Utrecht
Geplaatst 2 maanden geleden
2023-08-21

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
De provincie is in het kader van de gebiedsgerichte aanpak (GGA-LG) en Agenda Vitaal Platteland (AVP) op zoek naar een uitvoeringsgerichte, ervaren kavelruilcoördinator met kennis van het gebied en haar grondeigenaren. Acteren op keukentafelniveau, maar ook op een hoger schaalniveau met groepen ondernemers, overheden en belangenbehartigers. Ook een voorverkenning in een gebied kan tot de taken behoren, waarna er mogelijk een kavelruil volgt.

Als kavelruilcoördinator ben je in staat de deelnemers van de kavelruil aan je te binden en vertrouwen te geven.

Gedurende het proces van de kavelruil weet je als geen ander partijen aangesloten te houden, om de doelen in het gebied te bereiken.

Het kavelruilproces en de transacties moeten voldoen aan de eisen van openbaarheid, marktconformiteit, transparantie en gelijkberechtiging. Je handelt daarmee conform het provinciaal beleid.

Het beleidskader vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) geeft hier ook richting aan. De ontwikkeling van de provinciale opgaven in de afgelopen jaren, zorgt voor een vernieuwde blik op de grondmarkt. De grote provinciale opgaven zoals de energietransitie, de problematiek rondom stikstof, het terugdringen van CO2, natuurontwikkeling (NNN en Groene Contour), het afremmen van de bodemdaling, een toekomstbestendige landbouwstructuur, het extensiveren (landschapsgronden) en het verplaatsen van agrarische bedrijven spelen zich grotendeels af op de grond. Al deze opgaven komen samen in het landelijk gebied.

Binnen team Grondzaken en bedrijfsvoering voer je je werkzaamheden uit in opdracht van de programma’s GGA-LG en AVP. Tijdens de uitvoer heb je over de doelen afstemming met de opdrachtgever/gebiedscoördinator of projectleider en inzake de (verreken) prijzen met een rentmeester/senior adviseur Grondzaken van de provincie. Je hebt een onafhankelijke rol als kavelruilcoördinator. De senior-adviseur Grondzaken zit in de kavelruil aan tafel als vertegenwoordiger van de provincie, zodat jij je rol als onafhankelijk kavelruilcoördinator goed kunt uitvoeren.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
2. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring als Senior-adviseur Grondzaken/rentmeester;
3. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring als kavelruilcoördinator;
4. Lid van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR);
5. Uurtarief maximaal € 120,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met gebiedsontwikkeling met daarbij de inzet van instrumenten als vrijwillige kavelruil en ruilverkaveling (50 punten);
7. Ervaring als kavelruil coördinator binnen een provinciale overheid (50 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent onafhankelijk en deskundig
 • Empathisch vermogen
 • Functioneren onder spanning
 • Communiceren
 • Volhouden
 • Flexibel en snel reageren
 • Politiek sensitief
 • Je handelt proactief in een complexe omgeving
 • Omgevingsbewust
 • Overtuigingskracht
 • Betrokken
 • Secuur (afspraken met deelnemers worden goed vastgelegd, je bent in staat om duidelijke staten van inbreng- en toedeling te maken, zodat voor alle deelnemers duidelijk is wat is afgesproken en welke (financiële) consequenties dat heeft)

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

0 - 32 uur, 12 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.