Job Location
Flevoland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-10

Organisatie
Provincie Flevoland werkt samen met partners aan integrale grootschalige gebiedsprogramma’s en Europese programma’s. Gebiedsontwikkeling zit in ons DNA.

Grote maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, woningbouw, mobiliteit, perspectief landelijk gebied, economie en werkgelegenheid in Flevoland, máken onze werkzaamheden.

In al onze gebiedsprogramma’s gebruiken we een integrale aanpak op het gebied van de fysieke (en veilige) leefomgeving, innovatie en talent. Deze multidisciplinaire aanpak vormt een vliegwiel voor de verdere ontwikkeling van Flevoland. Hoe beter de regio samenwerkt als één samenhangend ruimtelijk economisch systeem, hoe groter de economische en maatschappelijke kansen. Wij zetten ons in voor een welvarend Flevoland. De provincie is nu op zoek naar een ervaren senior projectleider gebiedsontwikkeling om een vliegende start te kunnen maken met ons Programma Doorontwikkeling Batavialand.

 Doorontwikkeling Batavialand

Erfgoedcentrum Batavialand is in 2017 ontstaan na een fusie van de Bataviawerf, het Nieuw Land Erfgoedcentrum en het Maritiem Depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE, uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)). Momenteel voert Batavialand diverse taken uit. Zo beheert Batavialand de maritieme rijkscollectie en de provinciale archeologische collectie. Daarnaast fungeert ze als provinciaal museum en vertelt het “Het Verhaal van Flevoland”. In het najaar van 2020 is het gesprek met OCW en de RCE gevoerd over de mogelijkheden van Batavialand als Nationaal Scheepsarcheologisch Depot (NSD). Na uitgebreid overleg en afstemming met de provincie heeft de minister zich voorgenomen om Batavialand aan te wijzen als nationaal depot voor de scheepsarcheologie. Het besluit van de minister van OCW om Batavialand aan te wijzen als plek voor het NSD levert een unieke kans op voor Flevoland. Er zijn slechts enkele van dergelijke instituten op de wereld. Door de toevoeging van dit NSD kan Batavialand een belangrijke speler op het gebied van maritieme archeologie zijn. Dit zorgt voor regionaal, nationaal én internationaal aanzien. Het brengt wetenschappelijk onderzoek en hoger onderwijs naar Flevoland in de vorm van een kennisinstituut en versterkt de publieksfunctie van Batavialand. Met de komst van het NSD in deze vorm valt Batavialand onder de Erfgoedwet, waarmee het wordt gelijkgesteld met andere rijksmusea en onderdeel wordt van het netwerk van rijksmusea.

Per 1 maart 2023 zijn we bij de afdeling Gebiedsontwikkeling gestart met het Programma Doorontwikkeling Batavialand. Eerder hebben het Ministerie van OCW, gemeente Lelystad, de provincie Flevoland en Batavialand de samenwerking en de gezamenlijke ambitie voor een doorontwikkeling van Batavialand vastgelegd in een intentieovereenkomst. Daarin hebben de partijen afgesproken om het nationaal depot en de museale functies uiterlijk in mei 2027 te realiseren. In navolging van een voorgesteld Plan van Aanpak en een herziene businesscase, zal de concretisering van deze doorontwikkeling in ieder geval bestaan uit:

 • De realisatie van een multifunctioneel entreegebouw
 • De realisatie van een Nationaal Scheepsarcheologisch Depot (NSD)
 • Het verplaatsen en integreren van de Bataviawerf in het gebied
 • Het verplaatsen en integreren van het schip ‘de Batavia’ in het gebied

Provincie Flevoland neemt de regie over de ruimtelijke (gebiedsontwikkeling) en bouwkundige ontwikkeling van het programma Batavialand op zich voor wat betreft de bouw van het NSD, het entreegebouw en de publieksfuncties. Daarnaast draagt de Provincie de verantwoordelijkheid voor het verplaatsen van de Bataviawerf. Inmiddels zijn er op hoofdlijnen afspraken gemaakt met de omgevingspartijen over de doorontwikkeling van Batavialand, de verplaatsing van de werf en het op land brengen van de Batavia. Nu zijn we, mede gelet op de strakke deadlines, op zoek naar een ervaren senior projectleider gebiedsontwikkeling om invulling te geven aan het verder concretiseren van de afspraken en het vervolgtraject, incl. daarbij behorende ruimtelijke en bouwkundige opgaven.

Opdracht
Als senior projectleider zul je te maken krijgen met een complex en integraal proces en ben je verantwoordelijk voor de verdere uitwerking en concretisering van de inhoud van de businesscase en project onderdelen van het programma.
Je vertaalt bestuurlijke doelstellingen in operationele acties. Dit doe je door o.a. het opstellen en het uitvoeren van een plan van aanpak.
Je stuurt op projectresultaten, gaat flexibel om met kansen, risico’s en complicaties. Je draagt zorg voor de uitwerking van de financiële componenten. Denk aan begrotingen, financieringsconstructies en subsidies. Maar ook de juridische borging van de projecten en/of deelprogramma’s. Je adviseert de programmamanager op programma en project niveau over de aansturing, het procesontwerp en de koersbepaling. Met jouw inzet draag je zichtbaar en concreet bij aan de gebiedsontwikkeling van Flevoland.

Je werkzaamheden zullen daartoe onder andere bestaan uit:

 • Het coördineren van de verschillende trajecten, zoals het laten opstellen van een programma van eisen, architecten- en aannemer selectie, etc.
 • Het coördineren en invulling geven aan het opstellen van de samenwerkingsovereenkomsten (SOK’s) met de diverse partners
 • Het begeleiden van de grond transacties en het zonodig maken van afspraken met ondernemers
 • Het overzien van het afstemmingsproces met de omgeving en stakeholders
 • Het operationaliseren van de begroting, planning en risico’s


Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen:

Flexibel; in overleg. Er wordt hybride gewerkt.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 130,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werk en fee Flextender;
2. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider gebiedsontwikkeling.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO-bachelor niveau binnen het fysieke domein en/of gebiedsontwikkeling (10 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als (senior) projectleider in de gebiedsontwikkeling (40 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het verbinden en aansturen van samenwerkende overheden en derden (benoem een duidelijk voorbeeld in het cv) (25 punten);
7. Aantoonbare affiniteit met museale voorzieningen en/of heeft een landelijk of regionaal netwerk bij musea of instellingen die zich bezig houden met museale voorzieningen (benoem in het cv concrete voorbeelden) (25 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Politiek-, bestuurlijk- en organisatiesensitief
 • Communicatief sterk; zowel schriftelijk als mondeling
 • Overtuigend en je hebt doorzettingsvermogen
 • Analytisch sterk; bent in staat om complexe materie je snel eigen te maken
 • Doelgericht, vasthoudend, standvastig en onafhankelijk
 • Flexibel en creatief denkend
 • Zelfstandig, je staat stevig in je schoenen en bent proactief;
 • Besluitvaardig en resultaatgericht, daarbij toon je lef en initiatief;


Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 8 mei 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 9 mei 2023 op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De fysieke gesprekken bij de provincie zijn gepland op dinsdag 16 mei 2023 (09.00 uur, 10.30 uur en 15.00 uur). De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk maandag 15 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 11 mei 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

20 uur, 6 maanden, Flevoland, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.