Zuid-Holland
Geplaatst 2 maanden geleden
2023-08-21

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal maar met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.

In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 430 medewerkers in 35 verschillende teams, verdeeld over vijf domeinen. We werken op basis van eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dit biedt de kans om in teams nauw samen te werken aan het realiseren van (maatschappelijke) doelen. Het gaat daarbij vooral om het behalen van resultaat, waarbij flexibiliteit en creativiteit belangrijke eigenschappen zijn. We kennen binnen de gemeentelijke organisatie vier kernwaarden: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid die leidend zijn in ons dagelijks handelen.

Team
Als Projectleider Verkeersregie ben je onderdeel van team Bereikbare Stad. Dit team is een dynamisch team met 15 zowel jonge als ervaren verkeerskundigen, projectleiders en beleidsadviseurs in een mix van vaste mensen en inhuur. Het team is verantwoordelijk voor het bereikbaar houden van de stad door het initiëren van infrastructuurprojecten, het stimuleren en borgen van andere modaliteiten dan de auto en voor verkeersveiligheid.

Je werkt nauw samen met team Stadsbeheer. Stadsbeheer is verantwoordelijk voor het beheer en de (her)inrichting van de openbare buitenruimte van o.a. woonwijken, parken, infrastructuur en bedrijventerreinen. Hier valt ook het ingenieursbureau onder, dat zorgt voor het uitwerken van ontwerpen, het aanbesteden van werken en het begeleiden van de aannemer tijdens de uitvoering.

Functie
Je bent de voorzitter van het WegbeheerdersOverleg (WBO). Je werkt hier samen met de juridisch wegbeheerder die ook de verkeersbesluiten verzorgt. Dit overleg is georganiseerd om af te stemmen over omleidingen en werkzaamheden op de relatief korte termijn bínnen de stad. In het WBO hebben de hulpdiensten, OV maatschappijen en handhavers zitting en dat zijn belangrijke partners voor jouw werk.

Verder heb je veel contact met het team Ruimte en het team Gebiedsontwikkelingen. In deze teams zitten alle bouwontwikkelingen, waaronder een aantal grote gebiedsontwikkelingen ondergebracht. Voor de accounthouders bedrijven onderhoud je contact met team Economie.

Tot slot heb je buiten de gemeente regionale contacten. Je stemt af met Zuid-Holland Bereikbaar over regionale bouwwerkzaamheden, evenementen of andere situaties die impact kunnen hebben op het verkeer.

Al deze contacten zijn erop gericht grip te houden op hoe de verkeerssituatie zich ontwikkelt op korte, midden lange en lange termijn. Je bent de spin in het web die knelpunten ziet aankomen en afstemming organiseert over te nemen maatregelen.   

Opdracht
In Zuid Holland worden tot 2040 240.000 woningen bijgebouwd. De verwachting is dat dan vraag en aanbod in balans zijn. Om invulling te geven aan de behoefte op Provincieniveau is voor Rijswijk geprognotiseerd dat er behoefte is aan 8.000 tot 10.000 extra woningen tot 2040. In de Stadsvisie Rijswijk 2030 heeft de gemeenteraad de ambitie uitgesproken deze behoefte te willen faciliteren. Om aan de wens voor het bouwen van deze woningen tegemoet te komen is er een ambitieus programma opgezet en zijn de gebiedsontwikkelingen in een stroomversnelling terecht gekomen. Naast de ontwikkeling van RijswijkBuiten wordt er vooral ingezet op meer woningen in de bestaande stad. De ontwikkelingen Bogaard stadscentrum, Havenkwartier en binnenkort Kesslerpark en Te Werve zijn meerjarige ontwikkelingen die in de tijd gezien deels overlappen. Maar ook de omgeving van Rijswijk is ambitieus: ontwikkelingen van bijvoorbeeld CID/Binckhorst en Den Haag zuidwest en Schieovers Delft hebben impact op de mobiliteit en leefomgeving van Rijswijk. Naast deze woningbouwopgave wordt er ook gewerkt aan de infrastructuur. Rijswijk verbetert haar mobiliteitsnetwerken voor lopen, fietsen en auto constant en Rijkswaterstaat is begonnen aan ‘de grootste onderhoudsopgave ooit’. Kortom: er staat veel op stapel! 

Doordat deze ontwikkelingen overlappen en ook qua planontwikkeling en uitvoering verbonden kunnen zijn, is een goede afstemming met de verschillende partijen/ontwikkelaars en andere belanghebbenden (burgers, bedrijven en ook buurgemeenten) belangrijk voor de kwaliteit van de uitvoering. Hier ligt een centrale rol voor de gemeente Rijswijk ten aanzien van de overkoepelende processen. De Projectleider Verkeersregie gaat die zaken regelen en coördineren die nodig zijn om Rijswijk bereikbaar en leefbaar te houden voor inwoners, ondernemers en bezoekers.

Verkeersregie is een twee-eenheid van informatie en communicatie. Verkeersregie is afstemmen met belanghebbenden, impact zichtbaar maken, knelpunten benoemen, oplossingen bedenken en inrichten en heel veel communiceren.

We verwachten dat er in ieder geval op de volgende zaken in deze opdracht antwoord wordt gegeven:

 1. Je analyseert de huidige planningen van verschillende teams en brengt de impact op het verkeer in kaart. Je zorgt voor reguliere afstemming en overleg tussen alle betrokkenen. Daarbij gelden de volgende vragen:
  1. Welke planning is er voor de grotere bekende projecten, wat is hun overlap en wat zijn de gevolgen (onderbouwd cijfermatig) voor de stad op het gebied van leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid?
  2. Wat zijn adequate maatregelen om overlast tot minimum te beperken, de leefbaarheid op niveau te houden en projecten voldoende ruimte te geve
 2. Je draagt bij aan het opzetten van mobiliteitscampagnes om de inwoners van Rijswijk voor te bereiden op de overlast en hun te stimuleren om vaker voet en fiets te gebruiken. Denk daarbij aan de volgende vragen: Hoe kan de komende jaren worden ingezet op een mobiliteitsshift van auto naar openbaar vervoer, fiets, e.d. om de druk op de wegen te verlagen ? Wat is daar voor nodig? Wat is er nodig om te komen tot een structurele mobiliteitsshift naar andere vervoerswijzen uitgaande van deze “events” ?
 3. Hoe kan er samen met de organisatie Zuid-Holland Bereikbaar en de belangrijkste stakeholders, een communicatiecampagne worden opgezet om de inwoners en bedrijven voor te bereiden op de verkeersafsluitingen en de effecten die dit gaat geven?
 4. Hoe zetten we BLVC plannen (nieuw instrument in gemeente Rijswijk) zo optimaal mogelijk in bij opzetten en bewaken. Je richt een proces in dat zorgt dat de besluiten van het wegbeheer kunnen leiden tot een officiële toestemming/vergunning. Deze procedures leg je ook formeel vast.
 5. Er ligt een eerste schets van het positioneren van verkeersregie in de organisatie. Dat werk je verder uit in een haalbaar voorstel in overleg met interne en externe stakeholders en leg je voor aan het management.

Je hebt een leidende rol in de samenwerking op het gebied van Verkeersregie en gezien de eerder genoemde opdrachten bouw je deze waar nodig uit. Je legt verantwoording af aan de teammanager Bereikbare Stad. Je rapporteert tijdig over de voortgang en doet voorstellen om knelpunten op te lossen in een stuurgroep (i.o.) van interne stakeholders uit het management. 

Je zorgt voor het opzetten van een proces voor het monitoren, bewaken en evalueren van de uitvoering van bovenstaande zaken en hoe we die bijsturen.

We verwachten dat je veel ervaring hebt met het vlottrekken van dossiers die team overstijgend zijn en dat je dit zelfstandig kan oppakken. Het is voor de gemeente een nieuw takenpakket en een nieuwe aanpak. Je bent zelfstandig, neemt zelf initiatief, komt met voorstellen. Coördinatie, mensen bij elkaar brengen en mensen stimuleren gaan je prima af.  Je werkt samen met meerdere teams en personen uit verschillende organisatieonderdelen.

Je maakt een plan van aanpak bij de start van je opdracht, verwerkt daarin de vragen en rapporteert over de voortgang en bijsturing. Je bouwt voort op het werk van je voorganger. We verwachten heldere analyses, presentaties en voorbereiding op  politiek bestuurlijke afstemming. In dat laatste trek je op met je opdrachtgever(s). We vatten dit werk in eerste instantie op als een langdurig project dat tussentijds zorgt voor resultaten en ons adviezen voor de lange termijn aanpak oplevert.

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten, dit geldt ook voor een laptop cq. IPad;
2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Projectleider op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling of Infrastructuur of Verkeer;

Gunningscriteria (weging)
4. Aantoonbare werkervaring met het aansturen en uitzetten van veranderende werkwijze. (15 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in het leiding geven aan en aansturen van veranderprojecten (10 punten);
6. Aantoonbare kennis / werkervaring in de werking van het regionale verkeerssysteem (20 punten); 
7. Aantoonbare kennis van verkeersontwikkeling en het organiseren van afstemming tussen verschillende projecten (5 punten);
8. Uiterlijk beschikbaar per 1 september 2023 voor 24 uur per week gedurende de gehele looptijd van de opdracht incl. verlengingsopties (5 punten);
9. Aantoonbare werkervaring als projectleider in de interdisciplinaire dossiers die meerdere teams raken. (duidelijk weergegeven in het cv middels voorbeeld(en (30 punten)
a. Minder dan 5 jaar aantoonbare werkervaring (0 punten).
b. 5 jaar aantoonbare werkervaring (15 punten);
c. 5 tot 7 jaar aantoonbare werkervaring (25 punten);
d. Meer dan 7 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 15 jaar (30 punten);
10. Aantoonbare kennis van het werkveld van infrastructuur, verkeer en bereikbaarheid (duidelijk aangeven in CV, maximaal 15 punten);
a. Aantoonbare kennis van alle werkvelden (15 punten);
b. Aantoonbare kennis met 2 werkvelden (10 punten);
c. Aantoonbare kennis met 1 werkveld (5 punten);
d. Geen aantoonbare kennis met alle onderdelen (0 punten).

Gevraagde competenties
– Je bent resultaat- en oplossingsgericht;
– Je bent goed in plannen en organiseren;
– Je bent een verbinder en motivator;
– Je bent organisatiesensitief en omgevingsbewust;
– Je kan je mondeling en schriftelijk zeer goed uitdrukken.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Schaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11/11a Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma t/m Vr, in overleg te bepalen.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 24 augustus 2023 van 14.00 tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 23 augustus bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 17 augustus, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op vrijdag 18 augustus gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze marktplaatsopdracht duurt tot dinsdag 22 augustus 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.