Utrecht
Geplaatst 4 maanden geleden
2023-06-13

Organisatie
De gemeente Houten ligt centraal in Nederland, in de regio Utrecht. We zijn gericht op ontwikkeling. Van een dorp van 7.000 inwoners in 1975 groeide Houten uit tot een middelgrote stad van meer dan 50.000 inwoners. Stedelijk van karakter in het centrum en dorps in de mooie en rustige woonwijken en de drie kleine kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Behalve dat Houten mooi, groen, veilig en landelijk gelegen is, kent de gemeente ook veel sociale, culturele en economische activiteit. Deze kenmerken vormen samen de kracht en de kwaliteit van Houten.

Iedere dag dragen onze 330 collega’s eraan bij dat inwoners Houten een prettige plek vinden om te wonen. Je krijgt bij ons eigen verantwoordelijkheden en ruimte om zelf invulling te geven aan je werkzaamheden. Als collega’s staan we voor elkaar klaar. We lopen gemakkelijk bij elkaar binnen, onze deuren staan letterlijk en figuurlijk voor elkaar open.
Je maakt onderdeel uit van het cluster vergunningverlening binnen het Team Vergunningverlening,

Binnen het Team VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) is behoefte aan de inzet van een stevige vergunningverlener om de werkvoorraad beheersbaar te houden.

Positie in de organisatie
Het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) houdt zich zoals de naam aangeeft in hoofdzaak bezig met vergunningverlening, toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan bouw- en woningtoezicht, milieutoezicht en toezicht op de gebruiksbepalingen in bestemmingplannen/omgevingsplan, etc. Hieronder valt ook het toezicht op de buitenruimte door de BOA’s. In totaal werken hier zo’n 45 mensen.

Opdracht
Je verzorgt het casemanagement bij (complexe) vergunningaanvragen waarbij meerdere specialismen of vakgebieden zijn betrokken. Vanuit een uitgebreide kennis op RO-terrein, regelgeving omgevingsrecht ben je vakinhoudelijk aanspreekpunt.
– Je verricht frontoffice werkzaamheden bij vergunningaanvragen door het geven van algemene en
  specifieke informatie,
– Je beoordeelt vergunningaanvragen in (complexe) aangelegenheden waarbij meerdere vakgebieden
  of specialismen zijn betrokken aan wet- en regelgeving, bestemmingsplannen, APV e.d. In dat kader
  begeleid je particulieren, bedrijven en instellingen bij de voorbereiding en behandeling van  
  aanvragen;
– Je beoordeelt aanvragen, voert haalbaarheidstoetsen en onderzoeken uit en weegt relevante
  aspecten af zoals milieu- en bouwvoorschriften, politieke en bestuurlijke haalbaarheid.
– Je treedt verder op als intermediair naar andere organisatieonderdelen en stelt adviezen op voorzien
  van goed onderbouwde conclusies.
– Je bent de juridische vraagbaak bij de behandeling van aanvragen. Waar nodig treed je op de
  voorgrond bij het oplossen van juridische vraagstukken.
– Je neemt deel en levert een bijdrage aan de implementatie van de Omgevingswet en Wkb.
– Je werkplek kan per dag veranderen. Afwisselend kan sprake zijn van intensieve samenwerking in
  de kantooromgeving, of juist in alle rust kunnen werken aan een vergunning. Dat kan dan ook
  thuiswerken inhouden.
– Je zorgt zelf dat je in het bezit bent van een laptop en mobiele telefoon die voldoet aan de laatste
  veiligheidseisen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
2. Minimaal een afgeronde opleiding MBO 4 op het gebied van Bouwkunde, Ruimtelijk Bestuursrecht of Omgevingsrecht3. Beschikbaar per 1 juli 2023 voor ten minste 32 uur per week;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als WABO vergunningverlener/bouwplantoetser bij een gemeentelijke instelling;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als WABO vergunningverlener/bouwplantoetser bij een gemeentelijke instelling (30 punten);
6. Maximum uurtarief van €95,- exclusief BTW / inclusief reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en Fee Flextender (20 punten);
7. Minimaal een afgeronde opleiding ABW 1 en 2 (20 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het toetsen van complexe aanvragen bij een gemeente, laat dit duidelijk terugkomen in de werkervaring (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Goed in plannen en organiseren / projectmatig werken teneinde daadwerkelijk resultaten te boeken;
– Zorgvuldig en nauwkeurig bij de beoordeling en afhandeling van initiatieven en aanvragen;
– Flexibel en creatief in denken en handelen;
– Erop gefocust hoe dingen mogelijk gemaakt kunnen worden en resultaten kunnen worden geboekt;
– Een integraal denker en werker, die goed belangen in kaart kan brengen en kan afwegen;
– Goed in overzicht houden over het eigen werkpakket met complexere dossiers, waarin zich
  doorlopend nieuwe wendingen kunnen voordoen;
– Omgevingsbewust en hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
– Gericht op samenwerking en goed in communicatie, het leggen van (nieuwe) contacten, netwerken,
  onderhandelen en verbinden.

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.