Zuid-Holland
Geplaatst 1 maand geleden
2023-08-21

Organisatie
Wij zijn een 100.000 plus gemeente, onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en deelnemer aan de G40. In de groen-blauwe stad midden in het Groene Hart vind je een unieke combinatie van stedelijke projecten en ruimtelijke vraagstukken in een landelijk gebied. 132,5 km², waarvan 6 km² water en 8 kernen, midden in het Groene Hart: dat is Alphen aan den Rijn.
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kerncompetenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.
Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
De gemeente Alphen aan den Rijn ontwikkelt. Met de groei in schaalgrootte, groeit ook het belang van het verder professionaliseren van de organisatie. De organisatieontwikkeling vraagt aandacht in het komen tot samenhangende organisatieontwikkeling, een passende besturing en de doorontwikkeling van bedrijfsvoering. De gemeente is voornemens het sturingsmodel door te ontwikkelen en daarbinnen voor het domein bedrijfsvoering te komen tot integraliteit in uitvoering, verhogen van de klantgerichtheid en de basis op orde brengen in rol- en taakverdeling tussen bedrijfsvoering en het primaire proces. Voorstaande vraagt om organisatie brede regie op dit proces met speciale aandacht voor samenhangende organisatieontwikkeling, in bijzonder op het gebied van besturing en bedrijfsvoering.

Passende besturing
Systemen en structuren moeten altijd passen bij de ontwikkelingen en ambities van een organisatie. Gezien de ontwikkeling van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft de directie een koers ingezet van doorontwikkeling en optimalisatie van het besturingsmodel. Sturing aan zowel professioneel ambtenaarschap als sturing vanuit gezamenlijke doelen, integraliteit, samen en collectief moeten betrouwbaar ingeregeld worden. Dit zal consequenties hebben voor het bestaande besturingsmodel.

De eerste stappen in de doorontwikkeling en optimalisatie van het besturingsmodel zijn reeds gezet. Het conceptueel kader staat in de steigers. De volgende stap is toepassing en implementatie van het conceptueel kader tot een passende en toekomstbestendige structuur voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Om dit te realiseren is het project besturing gestart. Hoofd P&O is intern opdrachtnemer die in opdracht van de gemeentesecretaris  verantwoordelijk is voor het proces van ontwikkelen, toepassen en implementeren van het besturingsmodel. Hoofd P&O zoekt een externe kandidaat dit dit proces inhoudelijk en procesmatig kan begeleiden en faciliteren. 

Doorontwikkeling Bedrijfsvoering
In de afgelopen periode is de ontwikkelagenda voor het domein bedrijfsvoering tot stand gekomen. In de ontwikkelagenda beschrijven we de rol en positie van Bedrijfsvoering als businesspartner voor bestuur, directie en organisatie. Dat betekent voor ons dat Bedrijfsvoering dichtbij voelt en proactief, slagvaardig en vasthoudend handelt. Bedrijfsvoering staat voor passend advies en betrouwbare informatie die ambtenaren, bestuurders en burgers in staat stelt een juist besluit te nemen.

De doorontwikkeling leidt ook tot het heroverwegen van de huidige sturing en structuur. De directie heeft besloten om Bedrijfsvoering in te richten in bedrijfsvoeringsketens. Per keten worden de kaderstelling, advisering en uitvoering in één team gebundeld. Als uitgangpunt gaan we werken vanuit zes ketens: P&O, Financiën, Informatievoorziening, Juridische Zaken en Inkoop, Communicatie en een team met Professionals die werken aan steeds wisselende opdrachten. De ketens creëren een duidelijke toegang voor de organisatie en vereenvoudigt de aansturing. Het helpt om slagvaardiger te werken aan de verdere doorontwikkeling van de Bedrijfsvoering.

Voor de doorontwikkeling van bedrijfsvoering is een nieuwe projectstructuur ingericht, omdat het project in een nieuwe projectfase terecht komt. Er is een interne opdrachtnemer die in opdracht van de Concerndirecteur Bedrijfsvoering samen met twee externe kandidaten de opdracht verder brengt en de managers uit het primaire proces begeleiden en faciliteren. De externe kandidaten brengen bij voorkeur ieder een eigen expertise mee (projectmanagement, organisatieontwikkeling en reorganisaties) of een combinatie en krijgen de opdracht vanuit de concerndirecteur (als voorzitter van de stuurgroep) om de volgende fases van dit verandertraject verder vorm te geven.

De brede context van organisatieontwikkeling
De Strategisch adviseur/ Organisatieadviseur a.i. zal zich richten op de organisatieontwikkeling op gebied van besturing en (deel)trajecten binnen de doorontwikkeling van bedrijfsvoering, steeds in de grotere context van de totale organisatieontwikkeling als geheel. Je maakt deel uit van het bovenstaande projectteam en fungeert ad interim als organisatieadviseur in het team van PenO.
Het doorzetten van deze deels al opgestarte trajecten is cruciaal, zodat het momentum dat gecreëerd is, wordt vastgehouden. Daarom zoeken wij mensen die al bekend zijn binnen de gemeente en specifiek met deze ontwikkeling.

De vraag
Wij zoeken een Strategisch adviseur/ Organisatieadviseur a.i. met de volgende kenmerken en competenties:

 • Kennis van en ervaring met organisatieontwikkeling en verandermanagement
 • Kennis van en ervaring met reorganisaties, zowel in het zorgen voor draagvlak en succesvolle landing als de HR-technische elementen
 • Kennis van en ervaring met project- en programmamanagement
 • Strategisch denken en scherp conceptueel vermogen
 • Pragmatisch en flexibel
 • Gericht op samenwerking
 • Oog voor bestuurlijk/politieke context

We zijn op zoek naar een strategisch adviseur/organisatieadviseur a.i. die niet alleen de uitdagingen  snapt, maar ook begrijpt welke gevoeligheden deze trajecten met zich meebrengen, als het gaat om verandermanagement, organisatiecultuur en samenwerking in de keten. We zoeken een proactieve en energieke kandidaat met een uitgesproken hands-on mentaliteit. Je hebt onze kerncompetenties (resultaatgerichtheid, samenwerken, klantgerichtheid en veranderbereidheid) hoog in het vaandel staan en bent bereid om soms net een stapje harder te lopen dan verwacht wordt.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als organisatieadviseur;
2. Minimaal een afgeronde opleiding op wo master niveau in de richting van bestuurskunde;
3. Aantoonbare werkervaring in een leidende/ coördinerende rol op het gebied van P&O bij een gemeentelijke instelling;
4. Uiterlijk beschikbaar per 28 augustus 2023 voor minimaal 24 uur per week;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het brede HR-werkveld (30 punten);
6. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring als organisatieadviseur met organisatieontwikkeling en veranderopgaves (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring als strategisch adviseur en programmamanager op het gebied van P&O in gemeentelijke context  (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met adviseren en begeleiden bij implementatievraagstukken op het gebied van organisatieontwikkeling (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Samenwerken;
 • Daadkrachtig;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Analytisch;
 • Organisatiesensitief;
 • Communicatief;
 • Draagvlak creëren

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt in overleg vervuld op doordeweekse werkdagen. Waarbij deels thuis zaken uitwerken tot de mogelijkheid behoort,  afhankelijk van de te maken afspraken hierin.  

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 24 augustus 2023 in de ochtend. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 23 augustus 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 18 augustus 2023, 12.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 21 augustus 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 22 augustus 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur uur, 6 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.