Vacatures

Job Location
Utrecht
Posted Date
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-11

Opdracht
In de gemeente Soest vangen wij Statushouders en Oekraïense vluchtelingen op in recreatiepark Albertsdorp (Soesterberg). De Statushouders behoren tot de gemeentelijke taakstelling en zijn allen nog wachtend op een geschikte sociale huurwoning in de gemeente Soest. De Statushouders kunnen maximaal 6 maanden verblijven op Albertsdorp. Tijdens het verblijf op Albertsdorp werken Uitvoeringsorganisatie BBS en Gemeente Soest samen om deze periode op het recreatiepark zo aangenaam mogelijk te maken.

De gemeente is verantwoordelijk om de Statushouders zo snel mogelijk te laten starten met het inburgeringstraject. Dit traject wordt opgestart en begeleidt door de klantmanagers Inburgering van Uitvoeringsorganisatie BBS. De maatschappelijke begeleiding wordt voor alle bewoners van Albertsdorp uitgevoerd door het Team Oekraïne van de gemeente Soest. Dit betekent dat er een goede samenwerking nodig is om alle bewoners optimaal te kunnen begeleiden.

Wij zijn op zoek naar 1 medewerker voor het Project Albertsdorp. Je bent, samen met collega’s van team Inburgering en het Oekraïne team van de gemeente Soest het gezicht voor de Statushouders die tijdelijk verblijven op Albertsdorp.

Je taken zijn onder andere:

 • Op locatie gesprekken voeren met de Statushouders/nieuwkomers en hen z.s.m. laten starten met hun inburgeringstraject;
 • Op locatie Leerbaarheidstoets afnemen;
 • Het uitvoeren van een brede intake waarin je de persoonlijke situatie en de leerbaarheid van de nieuwkomer in beeld brengt;
 • Het opstellen van een Plan Inburgering en Participatie (PIP), binnen de wettelijke termijn en deze via een beschikking afgeven aan de Statushouder/nieuwkomer;
 • Regie voeren op het inburgeringstraject van de nieuwkomer;
 • Rapportages en beschikkingen maken in ons klantenvolgsysteem Suite;
 • Met collega’s en externe partijen samenwerken aan een integrale inburgeringsaanpak;
 • In projecten meedenken over het optimaliseren van de werkprocessen en -afspraken;
 • Gebruiksklaar maken van woningen en toezien op een goed gebruik van de tijdelijke opvangplekken (woningen);
 • Praktische ondersteuning;
 • Deelname aan teamoverleggen.

 Vereisten / knock-outcriteria1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring met de nieuwe Wet Inburgering
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met de toepassing van de Participatiewet;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een gemeente op het terrein van inburgering, migratie en Participatie(wet);
5. Aantoonbare werkervaring met projectmatig werken.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar klantmanager Statushouders bij een overheidsorganisatie (30 punten);
7 Aantoonbare werkervaring in het begeleiden en activeren van klanten richting werk / participatie (20  punten);
8. Aantoonbare werkervaring met Suite en het beheren van een eigen caseload (30 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het voeren van intakegesprekken, (20 punten);
10. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau in de richting van SJD, MWD of Social Work (10 punten);
11. Goede communicatieve vaardigheden, vooral in persoonlijk contact (aantoonbaar gemaakt door een korte, door de kandidaat zelf geschreven, motivatie) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Ruime ervaring met projectmatig werken, specifiek binnen het sociaal domein
 • Goede contactuele vaardigheden
 • Kennis van relevante wet en regelgeving
 • Flexibel inzetbaar, geen 9 tot 5 mentaliteit

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren.

Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Een maximum uurtarief van €70,- exclusief BTW, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg (hybride werken is mogelijk).

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden individueel afgestemd met de kandidaat.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 7 februari 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 8 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 12 februari 2024, 09:00 uur Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

OpdrachtIn de gemeente Soest vangen wij Statushouders en Oekraïense vluchtelingen op in recreatiepark Albertsdorp (Soesterberg). De Statushouders behoren tot de gemeentelijke taakstelling en zijn all...

Job Location
Zuid-Holland
Posted Date
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-06

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Over ons team
In het team Ruimtelijk Beleid ervaren we een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid, waarbij we de samenwerking opzoeken om resultaten te boeken. We kijken naar elkaars talenten en vullen elkaar aan als de situatie daarom vraagt. We staan in nauw contact met onze bestuurders en zorgen voor professioneel afgewogen adviezen, waarbij we input betrekken vanuit de samenleving en de verschillende uitvoerende afdelingen waar we mee samenwerken.

Over onze gemeente
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 57.000 naar 65.000. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit ongeveer 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Collega’s voelen zich gewaardeerd en zijn trots om te werken voor Pijnacker-Nootdorp.

Opdracht
Wat ga je doen?
Als trainee ga je in eerste instantie aan de slag op het gebied van duurzame mobiliteit. Zo draag je bij aan het analyseren van mobiliteitsvraagstukken, werk je mee aan het opstellen van beleid en help je bij de uitvoering van dat beleid. Dat doe je samen met de programmaregisseur Mobiliteit en de collega’s van de afdeling Wijkzaken.

Je werkt mee aan uitdagende en afwisselende projecten. Voorbeelden daarvan zijn de uitvoering van ons fietsplan Gelukkig op de fiets, de realisatie van de visie op laadinfrastructuur, het opstellen van het Omgevingsprogramma voor mobiliteit en het verzamelen, interpreteren en duiden van data over mobiliteit. Je maakt samen met collega’s integrale adviezen over het borgen van duurzame mobiliteit bij ruimtelijke ontwikkelingen en vertegenwoordigt soms ook de gemeente in diverse overlegstructuren, zoals werkgroepen van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

Je gaat deel uitmaken van het team Ruimtelijk Beleid, dat betekent dat er ook kansen zijn om mee te werken aan andere aspecten van ruimtelijk beleid zoals groen, water, recreatie, economie, glastuinbouw, ruimte en wonen.

Vereisten / knock-outcriteria 
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
2. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
3. Maximaal uurtarief €60,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer en Fee Flextender;
4. Uiterlijk beschikbaar per 14 februari 2024, voor 32 tot 36 uur per week;
5. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na 12 maanden kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (minimaal 1040 uur);
6. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding op het gebied van het ruimtelijk/ fysieke domein;
7. Aantoonbare werkervaring binnen het ruimtelijk/ fysieke domein;

Gunningscriteria (weging)
8. Minimaal een afgeronde wo opleiding op het gebied van het ruimtelijk/ fysieke domein (30 punten);
9. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen het ruimtelijk/ fysieke domein (35 punten);
10. Een door de kandidaat zelf geschreven motivatie waarin de affiniteit met duurzaamheid en mobiliteit naar voren komt (20 punten);
11. Aantoonbare werk-/ , stage, of veldwerk-ervaring in de afgelopen 3 jaar op het gebied van (duurzame) mobiliteit (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties:
Je weet dat er veel opgaven liggen in het fysiek domein en ziet kansen om daar een bijdrage aan te leveren. Je kunt partijen met elkaar verbinden, weet te enthousiasmeren, zorgt voor samenwerking en bent praktisch ingesteld. Je hebt een hands-on mentaliteit waarbij je denkt in kansen, oplossingen en mogelijkheden. Aangezien we beleid steeds meer data gedreven opstellen, heb je ook affiniteit met data.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden (deta-vast, 32 - 36 uur, na 12 maanden kosteloze overname), Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

OrganisatieDe gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van wo...

Job Location
Zuid-Holland
Posted Date
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-12

Organisatie
De gemeente Rijswijk heeft ruim 50.000 inwoners, de ambtelijke organisatie telt ca. 400 ambtenaren en 100 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om jezelf te ontwikkelen. De organisatie is opgaven gestuurd ingericht en de verantwoordelijkheden liggen laag. De gemeente Rijswijk verwacht van alle medewerkers in de organisatie dat zij in hun dagelijks handelen vier kernwaarden laten zien. De kernwaarden zijn: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid.

De Informatiearchitect valt onder de verantwoordelijkheid van het team Informatie en wordt aangestuurd door de teamleider I-Advies.

De kantoorautomatisering en IT infrastructuur zijn ondergebracht bij een bedrijfsvoering organisatie in samenwerking met de gemeente Delft.

Opdracht
De opdracht behelst (onder andere) de volgende activiteiten:

 • Strategie activiteiten
  • Opstellen visie ten aanzien van (informatie) architectuur voor gemeente Rijswijk;
  • Overleg voeren met de collega strategische adviseurs en gezamenlijk uitvoeren van acties;
 • Beheer activiteiten
  • Uitwerken visie ten aanzien van architectuur voor gemeente Rijswijk;
  • Opstellen en onderhouden van de informatie architectuur van gemeente Rijswijk;
  • Adviseren bij I-projecten ten behoeve van bewaking van de informatie architectuur;
  • Deelname aan diverse project impact analyses;
  • Afstemming met GR ICT ;
 • Transitie activiteiten
  • Meenemen van de collega’s I-Adviseurs in architectuur;
  • Meenemen van de collega Specialist Technisch Infrastructuur;
  • Meenemen van de collega’s functioneel beheer in de relatie tot de architectuur;
  • Borgen van architectuurdenken bij nieuw te starten projecten

De informatie architect valt onder de verantwoordelijkheid van het team Informatie. Je rapporteert aan de manager informatie.

Competenties
Gezien de uitdagingen waarvoor de gemeente Rijswijk zich gesteld weet, verwachten we van de kandidaat dat deze op korte termijn zonder noemenswaardige inwerktijd van meerwaarde is voor onze organisatie en een impuls kan geven aan de doorontwikkeling van de informatie architectuur. Volgende competenties worden verder verwacht:

 • Goede analytische skills op het gebied van bedrijfsprocessen en informatievoorziening.
 • Je hebt een zeer ruime ervaring in een vergelijkbare functie met beleidsadvisering met betrekking tot gemiddeld de meest complexe vraagstukken, met name gericht op lange termijn en op concernniveau.
 • Je hebt ruime ervaring met de aanbesteding van applicaties;
 • Gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Je bent deskundig op het vakgebied, je bent innovatief en experimenteert met nieuwe ontwikkelingen.
 • Je kunt buiten de eigen opgave en kaders denken.
 • Je bent goed op de hoogte van landelijke ontwikkelingen en wettelijke verplichtingen.
 • Samenwerkings- en resultaatgericht, flexibel (aanpassingsvermogen), praktisch, klantgericht.
 • Bij voorkeur heb je specifieke ervaring met applicaties uit het applicatielandschap van de gemeente Rijswijk (zoals Corsa, Cognos, 2Secure, Key2 applicaties en MDU).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde WO opleiding in de richting van Informatica, ICT, Bedrijfskunde of Bestuurskunde;
2. Uiterlijk per 15 februari 2024 beschikbaar;
3. Minimaal voor 20 uur per week beschikbaar;
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring gedurende de afgelopen 10 jaar als informatie architect;
5. Minimaal 1 jaar ervaring met concept Kernregistratie Documenten (KRD);
6. Maximaal uurtarief van €130,00 exclusief BTW en  inclusief reiskosten woon-werk verkeer en fee Flextender.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
7. Een afgeronde opleiding in de richting van Informatica, ICT, Bedrijfskunde of Bestuurskunde op minimaal WO niveau (20 punten);
8. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring gedurende de afgelopen 10 jaar als informatie architect (30 punten);
9. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op informatiemanagement gebied bij een gemeente (20 punten);
10. Minimaal 2 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar met de KRD (KernRegistratie Documenten) architectuur (10 punten);
11. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met  Liber Zaaksysteem (5 punten);
12. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met Corsa DMS (5 punten);
13. Minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar met 2Secure berichtenverkeer (5 punten);
14. Beschikbaar z.s.m. en uiterlijk maandag 15 februari 2024 (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: donder- en vrijdagen

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 15 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 14 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 8 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 12 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 13 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

OrganisatieDe gemeente Rijswijk heeft ruim 50.000 inwoners, de ambtelijke organisatie telt ca. 400 ambtenaren en 100 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door korte lij...

Job Location
Noord-Holland
Posted Date
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-08

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
Als gemeente zetten we ons maximaal in voor onze inwoners, ondernemers en instellingen. Daarbij staan participatie en de dialoog centraal. Medewerkers waarderen de gemeente om de grote mate van vrijheid die er is om het werk vorm te geven en actief het verschil te maken. Innovatie en lef worden gewaardeerd.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken circa achthonderd collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten. Collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie –  stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Flexibiliteit in houding en gedrag zijn daarbij essentieel. Net als denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid.

Je werkt vanuit het centrale team Bestuur en Communicatie binnen de unit media-advies. Media-advies is verantwoordelijk voor de publiekscommunicatie via de diverse gemeentelijke kanalen, zowel on- als offline. Het team Bestuur en communicatie (ruim 35 medewerkers) heeft de behoeften van de diverse doelgroepen in beeld en baseert daarop haar advisering en uitvoering. Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Taken en werkzaamheden
Je schrijft en redigeert teksten voor verschillende digitale media en verschillende doelgroepen. Daarbij zorg je ook voor beeld  (omnichannel content). Je doet dit altijd vanuit de behoefte van de doelgroep en de strategie van het kanaal. Hierbij ben je continue de content aan het verbeteren en coördineert de productie en inzet van de communicatiemiddelen. Het voeren van de regie op kwaliteit, het bewaken van de planning van de uitvoering en het monitoren van het effect van de eigen berichtgeving behoort tot je werkzaamheden. Daarnaast ben je vraagbaak en – gevraagd en ongevraagd – adviseur voor de organisatie als het gaat om inzet van de verschillende kanalen en de bijbehorende content. Uitgangspunten zijn onder meer begrijpelijk taalgebruik, schrijven op B1-niveau en voldoen aan wettelijke bepalingen zoals WCAG en onze schrijfwijzer.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als webredacteur;
2. Beschikbaar per 20 februari voor 32 uur per week;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als webredacteur (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met de toegankelijkheidsrichtlijnen WCAG 2.1 niveau AA (benoem dit duidelijk in het cv) (40 punten);
6. Aantoonbare kennis van- en werkervaring met verschillende contentmanagementsystemen (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
7. Aantoonbare kennis of werkervaring van webtoepassingen (10 punten). 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
- Uitstekende beheersing van Nederlandse taal en het schrijven op B1 niveau gaat je goed af;
- Klantgericht;
- Nauwgezet en zelfstandig;
- Flexibel en een fijne collega om mee samen te werken.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde ‘gunningscriteria te beoordelen door Flextender’.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in ieder geval op woensdag en bij voorkeur ook vrijdag. Verder in overleg.

Planning
De gesprekken voor de functie zijn gepland op dinsdag 13 februari 2024 en zijn online via Teams. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 12 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 5 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 7 februari 2024  gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 9 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 4 maanden, MBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groenAls gemeente zetten we ons maximaal in voor onze inwoners, ondernemers en instellingen. Daarbij staan participatie en de dialoo...

Job Location
Utrecht
Posted Date
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-08

Organisatie
Wij zetten ons in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Groningers! De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeenten te klein. Maar dit doen wij niet alleen. We werken samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hard aan alle uitdagingen waar we in Groningen voor staan. Zo verzilveren we kansen op het gebied van leefbaarheid, economie, vergroening, digitalisering en ecologie.

Al ruim 400 jaar zetten we ons in voor Groningen. Door te zorgen voor onze natuur, landschap en woningbouw. Maar ook door wegen aan te leggen en te onderhouden. We ondersteunen culturele activiteiten en organisaties zodat het culturele aanbod in Groningen levendig blijft. Er zijn subsidies voor het bedrijfsleven en ondernemers, om ze te helpen innoveren en verduurzamen.

Werken bij ons

Met onze vakkennis, betrokkenheid en liefde voor het gebied zorgen we er voor dat Groningen een plek is waar inwoners en gasten graag zijn. Wij werken allemaal met passie voor de samenleving. Dat vind je ook terug in de werksfeer. We werken veel samen om doelen te bereiken. We bieden veel ruimte voor eigen initiatief en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Samen met collega's werk je aan uiteenlopende opdrachten, in een complexe maar vooral uitdagende omgeving. Geen dag bij de provincie is hetzelfde!

Opdracht
Hoe ziet je functie er uit?

 • Je voert met grote zelfstandigheid het secretariaat van een lid van het college van Gedeputeerde Staten.
 • Je houdt overzicht op de werkzaamheden en weet daarin de juiste prioriteiten te stellen. Aan jou is het volledig toevertrouwd om de complexe agenda zelfstandig te beheren en bewaken, in- en externe overleggen te organiseren en afspraken vast te leggen en te bewaken.
 • Je bent zelfstandig, beoordeelt en behandelt op eigen initiatief binnenkomende correspondentie en bespreekt deze met de bestuurder en/of het team.
 • Je draagt zorg voor adequate aanlevering van stukken en, waar nodig, voor aanvullende informatie en stelt nadere prioriteiten voor de bestuurder(s) bij de afhandeling op basis van kennis van de inhoud van de dossiers;
 • Je draagt bij aan het organiseren van dienstreizen, ontvangsten en excursies. Ook ontvang en begeleid je op een representatieve wijze bezoekers en delegaties.
 • Je bent een belangrijke eerste aanspreekpunt. Je blijft op de hoogte van wat er speelt binnen het werkveld van de bestuurder en communiceert hier snel en helder over.

Wie ben je?
Een teamplayer die nauwkeurig en stressbestendig kan werken in een dynamische omgeving. Je beschikt over veel inlevingsvermogen en hebt een proactieve en enthousiaste werkhouding. Je bent collegiaal, dienstverlenend en flexibel. Je bent een aanpakker, een collega die zijn mannetje weet te staan en die kritisch is op processen binnen onze organisatie. Je weet duidelijke werkafspraken te bewaken en je durft kritisch te zijn en ideeën aan te dragen hoe processen effectiever en efficiënter kunnen verlopen. Het complexe agendabeheer weet jij uitstekend uit te voeren dankzij jouw plan- en organisatietalent. Samen met je collega's wil je werken aan het optimaliseren van het secretariaat. Je hebt inzicht en gevoel voor politieke, bestuurlijke en organisatorische verhoudingen binnen de (semi)overheid. Uiteraard kan je integer omgaan met vertrouwelijke informatie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als bestuurs-/ managementsecretaresse.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Aantoonbare werkervaring als bestuurs-/managementsecretaresse binnen een overheidsinstelling (40 punten);
4. Aantoonbare werkervaring binnen een provincie (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met iBabs (10 punten);
6. Maximaal uurtarief van €75,- per uur exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werk (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
- accuraat
- flexibel
- goed kunnen plannen / organiseren
- politieke sensitiviteit.

Functieschaal
Deze opdracht is ingedeeld in functieschaal 8.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 14 februari 2024 van 14:30 uur tot 17:30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 13 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.

Meer informatie
Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 9 februari 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

2 maanden, 24-36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Organisatie Wij zetten ons in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Groningers! De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeenten te klein. Maar dit doen wij niet al...

Job Location
Zuid-Holland
Posted Date
Geplaatst 4 maanden geleden
2024-02-12

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.

De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatie gestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen.

Afdeling
De afdeling Stadsbeheer (SB) staat voor schoon en duurzaam beheer van de openbare ruimte en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling en instandhouding van een veilige en prettige groene woonstad. We houden de stad op orde, voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en geven ruimte voor maatwerk. Dit doen we voor en samen met de inwoners en partners van de stad. We weten wat er speelt en werken samen met verschillende belanghebbenden aan een optimale leefomgeving. Stadsbeheer is nog meer dan de andere afdelingen het gezicht van de gemeente op straat. We zoeken de communicatie met onze inwoners en gebruikers van de Openbare Ruimte om ze te betrekken bij het inrichten en onderhouden van de Openbare Ruimte maar ook om te horen waar het beter kan.

Het team Contractbeheer en Onderhoud van de afdeling Stadsbeheer (SB) beheert, onderhoudt en exploiteert al het gemeentelijk vastgoed. Het betreft gebouwen, sportaccommodaties, verhuur gronden, ligplaatsen, etc.  Het cluster kent vakspecialisten op het gebied van verhuur (juridisch), exploitatie (financieel) en sporttechnisch- en bouwkundig onderhoud. De medewerkers van het cluster werken in hoge mate zelfstandig aan de hun toebedeelde dossiers en account. Teamwork en onderlinge vervanging is echter ook vanzelfsprekend.

Opdracht
De Wet stelsel openbare Bibliotheken (Wsob) stelt dat de gemeente verantwoordelijk is voor het lokale bibliotheekwerk. Dit betreft de beschikbaarheid, omvang en kwaliteit van een fysieke bibliotheekvoorziening die de vijf wettelijke maatschappelijke functies van het bibliotheekwerk vervult. De afgelopen periode is er in opdracht van de raad een intensief participatietraject uitgevoerd over de toekomst van de bibliotheek in Leidschendam-Voorburg.
Inwoners hebben een duidelijke richting meegegeven voor een innovatieve, ondernemende en toekomstbestendige bibliotheekvoorziening in onze gemeente; de bibliotheek heeft een belangrijke maatschappelijke rol en er is behoefte aan het uitbouwen van de huiskamerkamerfunctie voor iedereen. Daarnaast wordt de bibliotheek als belangrijke voorziening gezien op het gebied van lezen en leren en is er tevens behoefte aan enkele aanpassingen aan de huidige tijd.

De gemeente is op zoek naar een projectleider voor de realisatiefase van het project voor een nieuwe locatie van de bibliotheek in Leidschendam.  De bibliotheek zal gaan verhuizen van Fluitpolderplein (hierna Fpp) 5 naar Fpp 12. Fpp 5 en 10 zullen een herbestemming krijgen en Fpp 12 wordt verbouwd en gemoderniseerd. De verhuizing van de bibliotheek staat gepland voor de zomer van 2025. De uitkomsten van het grootschalige participatietraject dienen te worden meegenomen.

Gezien de betrokkenheid van veel partijen (intern en extern) en omdat de herbestemming van de “oude locatie“ en de verhuizing van de bibliotheek onderlinge afhankelijkheden vertonen is behoefte aan coördinatie op het proces. De afhankelijkheden zijn zowel praktisch als financieel van aard.

De opdracht omvat:

 • Aan de hand van het programma van eisen de benodigde aanbestedingen uit gaan voeren;
 • Contracteren van de diverse partijen voor de uitvoering van de diverse werkzaamheden;
 • Uitvoering van de renovatie en het inrichten van de betrokken panden (Fpp 10 en 12);
 • Procesmatig begeleiden van de herbestemming van het pand op Fpp 5 en 10.

Wij zoeken een projectleider die de opdracht oppakt conform het projectmatig werken en zorg draagt voor een goed verloop van het proces. Het project heeft een hoge politieke, financiële en maatschappelijke impact. Je stuurt en organiseert activiteiten en verantwoordelijkheden van een groep medewerkers, onder opdracht van een ambtelijk opdrachtgever. Binnen budgettaire randvoorwaarden en de vastgestelde inzet van mensen en middelen ben je aanspreekbaar op de realisatie van de vastgestelde doelen en beleid. In het bijzonder participatie is een aandachtspunt. Je legt alle relevante informatie die je verzamelt en/of ontwikkelt tijdens de inhuurperiode vast op een zodanige, vooraf afgesproken wijze zodat deze informatie te allen tijde voor iedere interne belanghebbende te vinden is. Voor het eindigen van de nadere overeenkomst (inclusief eventuele verlengingen) draagt je alle (relevante) informatie die je hebt verzameld en/of ontwikkeld over zodat jouw werk zonder onderbreking of oponthoud kan worden voortgezet. Je maakt tijdig afspraken met je opdrachtgever over benodigde maatregelen/acties voor kennisoverdracht en borging van de continuïteit van de dienstverlening.

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met procesbegeleiding van projecten met installatietechnische, bouwkundige en inrichtingsaspecten (duidelijk weergegeven in het cv onder werkervaring)
3. Aantoonbare werkervaring als projectleider op het gebied van Maatschappelijk Vastgoed;

Gunningscriteria (weging)
4. Aantoonbare werkervaring met het inrichten /renoveren van een locatie voor een bibliotheek (35 punten);
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar in procesbegeleiding van projecten met installatietechnische, bouwkundige en inrichtingsaspecten (duidelijk weergegeven in het cv onder werkervaring) (20 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in renovatietrajecten (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het begeleiden en uitvoeren van Europese aanbestedingstrajecten (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in een ambtelijk/bestuurlijke omgeving (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Verantwoordelijkheid: je komt gemaakte afspraken na en accepteert de gevolgen die voorvloeien uit het eigen handelen;
 • Oordeelsvorming: je weegt gegevens en mogelijke handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar af om tot realistische beoordelingen te komen;
 • Regisseren: je brengt belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen, geeft vorm en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat;
 • Samenwerken: je voert in een team een opdracht uit en draagt bij aan optimale inzet van leden ten behoeve van het groepsdoel;
 • Resultaatgerichtheid: je formuleert heldere doelstellingen en resultaten en bent er actief op gericht om deze te behalen.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 tot 24 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Werken bij Leidschendam-VoorburgLeidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkele...

Job Location
Gelderland
Posted Date
Geplaatst 4 maanden geleden
2024-02-11

Organisatie
Nijkerk is een mooie middelgrote gemeente, centraal in Nederland, met de mooie natuur van de Veluwe om de hoek en de levendigheid van de Randstad voor de deur. Een dynamische gemeente met ruim 44.000 inwoners verdeeld over de kernen Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. Samen met ongeveer 350 collega’s zetten we ons dagelijks in om ervoor te zorgen dat wonen, werken, ondernemen en recreëren in onze gemeente prettig, sociaal, veilig en toekomstbestendig is.

Je wordt regelmatig uitgedaagd om het beste uit jezelf te halen. De combinatie van betrokken collega’s, inhoudelijke vakkennis en ontwikkelmogelijkheden zorgen voor een fijne werkplek. Persoonlijke groei en teamontwikkeling is belangrijk. Dat betekent dat we ondernemen, kritische vragen stellen en onszelf willen verbeteren. Korte lijnen, prettige communicatie en veel vrijheid, dat typeert ons.

Gemeente Nijkerk is een sociale werkgever die investeert in een goede balans tussen werk en privé en jouw ontwikkeling. Herken je je in de kernwaarden eigenaarschap, verantwoordelijkheid, vertrouwen en eigen kracht, dan ben je van harte welkom om te solliciteren. Als gemeente faciliteren we initiatieven vanuit de samenleving en zoeken we de samenwerking zowel lokaal als regionaal. Werk je bij ons, dan ben je een zelfstandige, ondernemende en flexibele professional.

Opdracht
Ben jij een echte verbinder, iemand die graag resultaten haalt door die sámen met mensen vorm te geven? Dan hebben wij een mooie opdracht voor jou! Wij zijn op zoek naar een procesbegeleider/regisseur, die samen met de medewerkers, management en directie de organisatie door ontwikkelt. Je zet de organisatie in beweging door steeds in onderlinge afstemming te bepalen welke volgende stappen nodig zijn. Je werkt niet met een blauwdruk of klassieke benadering van organisatieontwikkeling, maar geeft stap voor stap vorm aan een ontwikkelbeweging, zonder dat de uitkomst en het te doorlopen proces bij voorbaat vaststaat.

De directie geeft de doorontwikkeling van de gemeente Nijkerk vorm aan de hand van 7 thema's:

 1. Rolinvulling Concerndirectie en teamleiders
 2. Opgavegericht samenwerken en organiseren
 3. Concernsturing, outputsturing & monitoring 
 4. Bestuur
 5. Dienstverlening, Communicatie & Participatie 
 6. Medewerkers
 7. Cultuur

Inmiddels zijn de eerste stappen op een aantal van bovenstaande thema's gezet. Voor het vervolgproces is de directie op zoek naar een kandidaat die de directie en het proces ondersteunt, faciliteert en regisseert en waar nodig bijstuurt, zodat de doorvertaling en uitwerking van de thema's tot concrete opbrengsten en resultaten leiden en geborgd gaan worden in de organisatie.

Jouw inspanningen moeten er toe leiden dat de organisatie aan het einde van het jaar in beweging is met een doorleefde samenhangende ontwikkeling die geborgd wordt op directie, management en medewerker niveau.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten; ditzelfde geldt voor een laptop (deze mag niet ouder zijn dan 2019);
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur/regisseur met organisatieontwikkelingen op strategisch niveau;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het werken binnen een gemeentelijke instelling;
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van bedrijfskunde of vergelijkbaar.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar ervaring als adviseur/regisseur met organisatieontwikkelingen op strategisch niveau; (20 punten)
6. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau in de richting bedrijfskunde of vergelijkbaar; (10 punten)
7. Aantoonbare werkervaring met het optimaliseren van processen en kwaliteitsverbeteringen bij een gemeente (benoem hiervan minimaal 2 voorbeelden); (25 punten)
8. Aantoonbare werkervaring met het enthousiasmeren van verander processen op alle lagen binnen een gemeentelijke organisatie (benoem dit duidelijk in het cv als motivatie uitgeschreven); (30 punten)
9. Uurtarief maximaal €130,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk (en fee Flextender). (15 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg
Is hybride werken mogelijk:  In overleg, echter gezien opdracht beperkt

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op 14 of 15 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 13 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. Uitzend/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bring your own device’ is van toe passing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten; Ditzelfde geldt voor een laptop (deze mag niet ouder zijn dan 2019).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 8 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 9 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 12 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

10 maanden, 16 tot 24 uur, Gelderland, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

OrganisatieNijkerk is een mooie middelgrote gemeente, centraal in Nederland, met de mooie natuur van de Veluwe om de hoek en de levendigheid van de Randstad voor de deur. Een dynamische gemeente met r...

Job Location
Zuid-Holland
Posted Date
Geplaatst 4 maanden geleden
2024-02-08

Organisatie
Een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. Hier werken we samen met 650 collega’s aan de best mogelijke dienstverlening voor inwoners, bedrijven en instellingen. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Onder het motto: vertrouwen, verbinden en verantwoordelijkheid.

Afdeling
Werken voor Bedrijfsvoering is werken voor de motor van de gemeente. Bij elke ontwikkeling of ieder proces is deze afdeling betrokken. Hier werken adviseurs en ondersteuners die collega’s helpen hun werk te doen. Bij BV vind je HR, financiën, communicatie, inkoop, informatiemanagement, onderzoek, IT, facilitaire zaken, bestuursadvisering en juridische zaken. Kortom, grote afwisseling in collega’s én in het werk.

Opdracht

 • Je adviseert management, bestuur en collega’s van vakafdelingen over complexe juridische vraagstukken in de breedste zin van het woord
 • Je toetst collegevoorstellen, verordeningen en besluiten op juridische aspecten
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling en positie van de juridische functie binnen de gemeente
 • Je adviseert management en medewerkers over de behandeling van Woo-verzoeken gemeentebreed
 • Je werkt vraaggericht, maar weet ook proactief en stevig risico’s bespreekbaar te maken en oplossingen aan te dragen

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop (geen iPad); de werkplekken van de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn voorzien van USB-C (Thunderbolt) docking beeldschermen.
2. Beschikbaar per 19 februari 2024 voor 36 uur per week
3. Minimaal een afgeronde rechten opleiding op wo bachelor niveau;
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de Wet open overheid;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als senior juridisch adviseur van een gemeentelijke instelling (30 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in het ruimtelijk domein (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met advisering aan management en bestuur van een gemeentelijke instelling (10 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met advisering op Woo-verzoeken (25 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het toetsen van collegevoorstellen, verordeningen en besluiten op juridische aspecten (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Analytisch vermogen: je bent in staat om problemen te signaleren, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Je spoort mogelijke oorzaken van problemen op; zoekt terzake doende gegevens.
 • Visie: Het nemen van afstand van de dagelijkse praktijk en plaatst deze in een breder verband. Je bent in staat op je op lange termijn te richten en vertaalt informatie naar ideeën in de toekomst.
 • Inlevingsvermogen: je onderkent en verplaatst je in de gevoelens en behoeften van anderen, en je houdt rekening met de gevolgen van eigen handelen op andere mensen of onderdelen van de organisatie.
 • Overtuigingskracht: Je bent in staat om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt om instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten.
 • Initiatief: Je signaleert kansen en handelt ernaar in plaats van passief te blijven tot anderen iets gedaan hebben. Je neemt actief maatregelen om de gang van zaken te beïnvloeden.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

 Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 36 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

OrganisatieEen sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. Hier werken we samen met 650 collega’s aan de best mogelijke dienstverlening voor inwoners, bedrijven en instellingen. De li...

Job Location
Utrecht
Posted Date
Geplaatst 4 maanden geleden
2024-02-08

Waar werken we aan in Soest
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie) en we stimuleren sporten met verschillende projecten.

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving. Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Opdracht
Wij zijn opnieuw op zoek naar een medewerker archivering die op korte termijn inzetbaar is voor 32/36 uur per week, gedurende in principe 8 weken tbv onderstaande werkzaamheden:

1: verwerking 3,5 m fysieke omgevingsvergunningen; controleren adressen, aanpassing omschrijvingen, controle op papier/digitaal etc. Dit als onderdeel van het project digitalisering fysieke omgevingsvergunningen

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring of stage ervaring  met informatieverwerking
2. BYOD regeling is van toepassing (kandidaat beschikt over een eigen werklaptop en telefoon);
3. Een afgeronde opleiding op minimaal MBO niveau;
4. Maximum uurtarief van €62,00 exclusief BTW, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 6 maanden aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van archiefwerkzaamheden (30 punten);
6. Bereid zijn repetitieve taken uit te voeren (20 punten);
7. Goede beheersing van de geschreven Nederlandse taal (aangetoond door een korte door de kandidaat zelf geschreven motivatie, toegeschreven op de opdracht)  (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Goede contactuele eigenschappen
 • Kan zelfstandig werken
 • Werkt efficiënt en accuraat

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 7/8. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.  

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 13 februari 2024 van 10.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 12 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 6 februari 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 7 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 9 februari 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

2 maanden, 32 tot 36 uur per week uur, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Waar werken we aan in SoestWerken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze ...

Job Location
Utrecht
Posted Date
Geplaatst 4 maanden geleden
2024-02-13

Dit is de gemeente Wijk bij Duurstede: Groot genoeg om klein te blijven 
Samen met Cothen en Langbroek vormt Wijk bij Duurstede met ongeveer 24.000 inwoners en 150 medewerkers een relatief kleine gemeente, waar het fijn is om te wonen en te werken. We zijn klein en dat zien we als voordeel. Want werken voor onze gemeente wil zeggen dat je niet alleen je hoofd gebruikt, maar ook je handen uit de mouwen steekt en met je voeten in de klei staat. Je weet mét en voor wie je werkt en je ziet het resultaat van je werk in de praktijk tot stand komen. Korte lijnen met inwoners, ondernemers en het bestuur maken je werk interessant. Daarbij zetten we een gezonde dosis pragmatiek in. Naast je vakkennis is er volop ruimte om je talenten in te zetten. Het is denken én doen geblazen hier in Wijk. Daarbij vinden we het belangrijk dat we elkaar goed kennen en het leuk hebben met elkaar.
Bij de gemeente Wijk bij Duurstede verwelkomen wij graag mensen met verschillende leeftijden, achtergronden, overtuigingen en voorkeuren. We vinden het belangrijk dat jouw talenten en kwaliteiten worden benut en dat je met vertrouwen en plezier je werk kan doen. Verhalen van collega’s over hoe het is om bij ons te werken vind je op www.werkenbijgemeentewijkbijduurstede.nl.

Opdracht
De gemeente Wijk bij Duurstede is op zoek naar een ervaren en zelfstandig Functioneel Beheerder. Ervaring met Zaaksysteem.nl en/of Xential is een must. Heb je kennis van één van de twee, dan nodigen we je uit op deze uitvraag te reageren.
We maken sinds meerdere jaren gebruik van Zaaksysteem.nl en dit zaaksysteem is langzaamaan uitgebreid. Afgelopen jaar hebben we ter voorbereiding op de ingangsdatum van de Omgevingswet de bijbehorende processen ingericht in het zaaksysteem. De komende periode vindt hier nog een doorontwikkeling op plaats. Daarnaast is er een project ‘Proces- en Zaakgericht werken’ gestart, waarin we de organisatie ingaan en een boost willen geven aan Proces- en Zaakgericht werken. Dit betekent dat we diverse workshops met de teams houden en op basis van de workshops meerdere processen bij de hand nemen, uitwerken en inrichten als zaaktype in het zaaksysteem. Daarbij maken wij gebruik van Xential documentcreatie voor de benodigde sjablonen binnen de processen/zaaktypen.

Omdat het functioneel beheer van Zaaksyteem.nl en Xential onderbezet is, zijn wij op zoek naar tijdelijke vervanging. Als Functioneel Beheerder speel je een cruciale rol in het beheer en de optimalisatie en doorontwikkeling van Zaaksysteem.nl en Xential. Als Functioneel beheerder ben je onderdeel van het team Informatievoorziening & -Beheer (15 FTE), ondersteun je bij het dagelijkse beheer en ontwikkeling van ons zaaksysteem en sjablonen. Je werkt intensief samen met collega’s, maar kunt ook zelfstandig werken als dit moet. Ook krijg je een rol in de projectgroep van het project ‘Proces- en Zaakgericht werken’.

Wat ga je o.a. doen?

 • Configureren van nieuwe en bestaande zaaktypen, webformulieren en documentsjablonen;
 • Ondersteuning bij incidenten en wijzigings- en autorisatieverzoeken;
 • Bijdragen aan adoptie van medewerkers via trainingen, handleidingen en communicatie;
 • Deelnemen aan projectworkshops en andere projectactiviteiten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als functioneel beheerder voor de applicatie Zaaksysteem.nl of Xential;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo 4 niveau;
3. Een maximum uurtarief van €90,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als functioneel beheerder.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met het implementeren van nieuwe zaaktypen in Zaaksysteem.nl (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met bouwen van documentsjablonen in Xential (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring als Functioneel beheerder bij een gemeente (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met de ondersteuning van gebruikers binnen een digitale werkomgeving (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
9. Kandidaat is beschikbaar per 1 maart 2024 voor minimaal 24 uur per week (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Initiatiefrijk;
 • Sensibiliteit;
 • Communicatief sterk;
 • Graag willen helpen;
 • Oplossingsgericht;
 • Analytisch;
 • Communicatief sterk;

Boordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg (hybride werken is mogelijk).

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 19 februari 2024 van 11.00 uur tot 14.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 16 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 8 februari 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 9 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 14 februari 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 36 uur, 3 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Dit is de gemeente Wijk bij Duurstede: Groot genoeg om klein te blijven  Samen met Cothen en Langbroek vormt Wijk bij Duurstede met ongeveer 24.000 inwoners en 150 medewerkers een relatief kleine...

Job Location
Noord-Holland
Posted Date
Geplaatst 4 maanden geleden
2024-02-14

Organisatie
Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.

Opdracht
Om het centrum van Bussum aantrekkelijk en economisch vitaal te houden is het van belang om de aantrekkingskracht zo veel mogelijk te vergroten. Een belangrijke functie/trekker in het centrum van Bussum is bibliotheek. Het bestuur van de bibliotheek heeft in lijn met de gemeentelijke “Centrumvisie 2019” in 2019 een plan voor de bibliotheek als Third Place gepresenteerd. Het gebouw van de bibliotheek is in slechte staat. In afwachting van een gemeentelijk besluit om mee te werken aan de realisatie van een third place is door de bibliotheek geen onderhoud gepleegd.

In januari is de gemeente samen met de bibliotheek gestart om een plan uit te werken voor een bibliotheek, Third Place aangevuld met kunst en cultuur (muziek, toneel, dans enzo). De beleidsmatig  planvorming nadert inmiddels de eindfase. Er is ook studie gedaan naar een voorkeursvariant op basis van m². Daarbij is ook gekeken naar de mogelijkheden om (delen van) naastgelegen panden te kopen of te huren. Vooralsnog gaan we uit van een scenario van sloop/nieuwbouw.

De opdracht voor de projectleider is het financieel, technisch en juridisch (Governance )onderzoeken, voorbereiden, begeleiden en realiseren van een nieuw gebouw waarin de bovengenoemde functies een plek krijgen. Het gaat daarbij in eerste instantie om een haalbaarheidsonderzoek waarbij verschillende scenario’s worden geinventariseerd. 

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 19 februari 2024 voor 16 uur per week;
2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Een maximum uurtarief € 120,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon – werk verkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten.
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar in de rol van projectleider voor de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed (benoem dit duidelijk in het cv)
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met de aansturing van gemeentelijk projectteam (benoem dit duidelijk in het cv).

Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar in de rol van projectleider voor de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met de aansturing van gemeentelijk projectteam (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met multifunctionele accommodaties waar meerdere partijen gebruikmaken van dezelfde ruimte (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met bewonersparticipatie en stakeholder management op gemeentelijk niveau (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
10. Aantoonbare ervaring met het voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming in een gemeente (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet. 

Competenties

 • Je bent aantoonbaar proactief in de aanpak van je projecten;
 • Je bent stressbestendig;
 • Je bent flexibel, verbindend en volhardend;
 • Je hebt bent omgevingsbewust en hebt een uitstekend ontwikkelde bestuurlijke antenne en gevoel voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke adviesvaardigheden;
 • Je kan de verschillende belangen goed inschatten en verwerken in een integraal advies;
 • Je kunt strategisch denken en een strategie vertalen in concrete activiteiten en deelprojecten;
 • Het creëren van draagvlak en het betrekken van inwoners en externe partijen is voor jou een vanzelfsprekendheid;
 • Je hebt humor.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien(10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 •        Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 •        Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat (of kandidaten) die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet(of voldoen) aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

OrganisatieBussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en...

Job Location
Utrecht
Posted Date
Geplaatst 4 maanden geleden
2024-02-07

Organisatie
Het Kenniscentrum Waterlinies staat voor veiligstelling, borging en ontsluiting van (digitale) kennis op het gebied van strategisch landschap, militair erfgoed en watermanagement van het UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies: de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en de Stelling van Amsterdam (SvA). Het hoofddoel van het Kenniscentrum is het ondersteunen van de siteholder van dit UNESCO Werelderfgoed met kennis over ontstaan, (her)ontwikkeling en gebruik van het (wereld)erfgoed die nodig is voor het behoud van de ‘Outstanding Universal Value’. Het Kenniscentrum brengt daarvoor onder meer kennis in bij de processen van (her)ontwikkeling van specifieke gebieden, locaties of objecten (“Bescherming”). Verder stelt het kenniscentrum kennis en materialen (foto’s, geschriften, voorwerpen) beschikbaar bij de presentatie en de communicatie over de waterlinies (“Uitdragen”). Het Kenniscentrum beheert de eigen collectie en weet de weg naar kennis bij anderen zoals de archieven van de Nederlandse overheden, de historische verenigingen en andere relevante kennisbronnen. Het Kenniscentrum maakt (organisatorisch) onderdeel uit van het sitebureau dat de provincies ondersteunt in de samenwerking als siteholder van dit UNESCO Werelderfgoed. Deze programmaorganisatie is ondergebracht bij de provincie Utrecht.

De opdracht
Binnen het Kenniscentrum Waterlinies is plaats voor een projectmedewerker gespecialiseerd in de Stelling van Amsterdam. Hij/zij/hen beheert de digitale collectie van het Kenniscentrum, draagt zorg voor zorgvuldige archivering van de fysieke collectie, houdt de website van het Kenniscentrum actueel, beantwoordt kennisvragen van professionals over de waterlinies en onderhoudt contacten met andere relevante kennisbronnen. Ook wordt de specialist gevraagd om de kennis over de herontwikkeling van de objecten van de Waterlinies in de afgelopen decennia per object te ontsluiten. Ook is hij/zij/hen betrokken bij de activiteiten van de werkgroepen “Uitdragen” en “Bescherming” van het sitebureau voor zover daar de inbreng van kennis nodig is. Ook draagt hij/zij/hen kennis bij aan de verkenning van en daaruit voortvloeiende activiteiten van het sitebureau voor het beheer van de Hollandse Waterlinies.

Werkzaamheden
Wij zoeken een specialist SvA die diverse werkzaamheden van het  Kenniscentrum gaat uitvoeren.
Taken/verantwoordelijkheden specialist SvA

 • Je beantwoordt historische kennisvragen van professionals die betrekking hebben op de Hollandse Waterlinies en specifiek de SvA;
 • Je draagt met kennis bij aan producten en bijeenkomsten gericht op het uitdragen van het Werelderfgoed;
 • Je draagt met kennis bij aan producten en bijeenkomst gericht op de bescherming en zorgvuldige ontwikkeling van het Werelderfgoed;
 • Je bent mede-verantwoordelijk voor een goede samenwerking met de medewerkers van het sitebureau;
 • Je beheert het collectiebeheersysteem (Memorix) en website Kenniscentrum Waterlinies;
 • Je activeert en begeleidt vrijwilligers die kennis verzamelen en onderzoeken op een schaalniveau dat groter is dan een object;
 • Je ontwikkelt en onderhoudt een netwerk van professionals en vrijwilligers die zich inzetten voor historische kennis over de Hollandse Waterlinies en breder forten, vestingwerken en verdedigingslinies.

Knock-out criteru
1. Een afgeronde opleiding op minimaal, hbo niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebeid van cultureelerfgoed;
3. Minimaal 1 jaar Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als historisch specialist van de stelling van Amsterdam;
4. Aantoonbare werkervaring met het beheren van historische informatie via een collectiebeheersysteem;

Gunningscriteria
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als historisch specialist van de stelling van Amsterdam (40 punten):
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het beheren van websites (10 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het organiseren en initiëren van activiteiten binnen activiteitenprogramma's van een kenniscentrum: zoals lezingen, rondleidingen en presentaties (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met Memorix voor het beheren van historische informatie via een collectiebeheersysteem (Memorix) (30 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

Persoonlijke eigenschappen:

 • Communicatiekracht
 • Vaardig in organiseren
 • Probleemoplossend vermogen
 • Resultaatgericht
 • Netwerker

Kennis

 • HBO/WO niveau en
 • Beheer van het collectiebeheersysteem Memorix.

Ervaring

 • Vanuit jouw historische kennis over de Hollandse Waterlinies en specifiek de Stelling van Amsterdam ben je in staat om professionals te adviseren over ruimtelijke vraagstukken en publieke communicatie;
 • Vanuit jouw ervaring met collectiebeheersystemen ben je in staat om de collectie van het Kenniscentrum Hollandse Waterlinies adequaat te beheren;
 • Je bent in staat de verbinding te leggen en onderhouden met professionals en vrijwilligers die zich inzetten voor historische kennis over militaire verdedigingswerken in Nederland en specifiek de Hollandse Waterlinies;

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal RV10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 13 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 12 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 6 februari 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 7 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 8 februari 2024 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

OrganisatieHet Kenniscentrum Waterlinies staat voor veiligstelling, borging en ontsluiting van (digitale) kennis op het gebied van strategisch landschap, militair erfgoed en watermanagement van het UN...

Job Location
Utrecht
Posted Date
Geplaatst 4 maanden geleden
2024-02-08

Organisatie
Werken voor de gemeenten Woerden en Oudewater betekent werken aan ambities in een dynamische organisatie met grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ruim 500 talentvolle professionals werken voor twee gemeentebesturen die samen 60.000 inwoners vertegenwoordigen. Je bent werkzaam in een politiek bestuurlijke omgeving en centraal in het Groene Hart. De organisatie kent een informele werksfeer en heeft oog voor medewerkers met talent. We stimuleren ontwikkeling en brede inzetbaarheid. We bieden flexibiliteit in werkzaamheden en interessante interne projecten aan.

https://www.woerden.nl/werken-voor-woerden-en-oudewater.

Opdracht
De plaats waar je komt te werken is binnen het team Eropaf van Woerden Wijzer, onderdeel van het Sociaal Domein van de Gemeente Woerden. Als medewerker van team Eropaf pak je samen met een collega (zorg) meldingen op. Deze meldingen komen o.a. van Veilig Thuis, GGD, woningbouw, politie, inwoners en collega’s.

Tot de taken behoren het afleggen van onaangekondigde, dan wel aangekondigde huisbezoeken volgens het bemoeizorg principe. Situatie waar je als medewerker eropaf mee te maken kan krijgen zijn hoarding/ vervuiling, overlastsituaties, verslavingsproblematiek, dak- en thuisloosheid ed.

Na aanleiding van het huisbezoek is jouw taak om binnen onze sociale kaart passende hulp of ondersteuning te vinden en in te zetten waar nodig. Hiervoor vragen wij ook kennis van de WMO en het kunnen opstellen van beschikkingen en verslagleggingen.

Je onderhoudt contact met de inwoner en externe partijen. Binnen het proces verandert je rol van uitvoerder naar regiehouder (casemanager). Ook heb je oog voor het voorliggende veld en zie jij kansen en mogelijkheden om zorg af te schalen.

Omdat je deel uitmaakt van team Eropaf, ben je ook bij het wekelijkse overleg van team Eropaf aanwezig. Binnen dit overleg worden de actuele casussen besproken en nieuwe onderling verdeeld.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en mobiel
3. Aantoonbare werkervaring met multi-problematiek (GGZ,VG, ASS, Schulden etc.);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als casemanager bemoei zorg;
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met huisbezoeken;
6. Aantoonbare werkervaring met de omgang met zorgmijders / weigeraars en hoarding en vervuiling

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als casemanager bemoei zorg (40 punten);
8. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met huisbezoeken (35 punten);
9. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de omgang met zorgmijders / weigeraars en hoarding en vervuiling (20 punten);
10. Beschikbaar op maandag en vrijdag (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Ervaring met outreachend werken / bemoeizorg en het contact leggen met zorgmijdende inwoners;
 • Flexibele werkhouding (bereidheid om af en toe in de avonduren te werken);
 • Goed ontwikkeld analytisch denkvermogen;
 • Proactieve houding;
 • Snel eigen kunnen maken van sociale kaart;
 • Eigen kunnen maken van ons eigen systeem (Cumulus);
 • Beschikt over goede Communicatieve vaardigheden.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 13 februari 2024 tussen 11:00 en 12:30. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Gemeente Woerden heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
 • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
 • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • De gemeente Woerden faciliteert geen ‘mobile devices’ zoals laptop en telefoon.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 7 februari 2024 De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 8 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 9 februari 2024 , 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Organisatie Werken voor de gemeenten Woerden en Oudewater betekent werken aan ambities in een dynamische organisatie met grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ruim 500 talentvolle professionals...

Job Location
Utrecht
Posted Date
Geplaatst 4 maanden geleden
2024-02-06

Organisatie
Veenendaal is een mooie, actieve gemeente, centraal gelegen aan de A12, met uitstekende voorzieningen in een groene omgeving. De gemeente heeft een bruisende binnenstad met een groot en gevarieerd winkelcentrum, een innovatief ICT-centrum voor de regio en volop plannen voor de toekomst. Met de ontwikkeling van het centrumplan Brouwerspoort en diverse andere nieuwbouwlocaties zoals Veenendaal-oost, zal Veenendaal naar zo'n 70.000 inwoners groeien. Ook persoonlijke groei van onze medewerkers staat centraal in Veenendaal. De gemeente stimuleert hen om zich steeds verder te ontwikkelen. Eigen initiatief en verantwoordelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel.

Opdracht
Binnen het team Werk & Inkomen zijn we op zoek naar een collega administratief medewerker. In deze functie ondersteun je vooral de collega’s die dagelijks bezig zijn met de dienstverlening aan inburgeraars en de uitvoering van de Wet inburgering.

Werkzaamheden:

Ondersteuning klantcontacten (mail, telefoon) en versturen van brieven en uitnodigingen

Ondersteunende administratieve en logistieke werkzaamheden t.b.v. participatieverklaring-, re-integratie-, scholing- en overige trajecten

Ondersteuning diverse aanvragen

Plannen afspraken en agendabeheer

Aanmaken en opboeken werkprocessen

Verwerken signalen DUO-portaal

Financieel administratief ondersteunende taken

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als administratief medewerker  bij een gemeente;
2. Beschikbaar op in ieder geval maandag, dinsdag en woensdag;
3. Aantoonbare werkervaring met de Participatiewet en de Wet inburgering;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding administratief (juridisch) medewerker (20 punten);
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als administratief medewerker inburgering binnen een gemeente of uitvoeringsorganisatie (30 punten);
6. Aantoonbare kennis van Suite4Werk&Inkomen (20 punten);
7. Aantoonbare kennis van CompetenSYS (10 punten);
8. Aantoonbare kennis van Microsoft Office (20 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet

Competenties
-
Nauwkeurig,
- plannen & organiseren,
- cijfermatig inzicht,
- dienstverlenend,
- samenwerken.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 6. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

11 maanden, 28 uur, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

OrganisatieVeenendaal is een mooie, actieve gemeente, centraal gelegen aan de A12, met uitstekende voorzieningen in een groene omgeving. De gemeente heeft een bruisende binnenstad met een groot en gev...

Job Location
Zuid-Holland
Posted Date
Geplaatst 4 maanden geleden
2024-02-11

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
De Wmo afdeling valt onder het team zorg binnen het sociaal domein. Bij de gemeente Zoetermeer zijn wij met ongeveer 25 collega's verantwoordelijk voor alle Wmo-aanvragen en bijbehorende werkzaamheden. In ons team heerst een leuke en gezellige sfeer. We kunnen op elkaar bouwen en hebben als gezamenlijk doel om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn, dit doen we ook in samenwerking met onze collega's van contractmanagement en beleid. Onze dienstverlening en klantgerichtheid staan hoog in het vaandel.

Hoe ziet jouw week eruit?

De werkweek is heel afwisselend. Op maandag krijg je jouw dossiers toebedeeld en plan je zelf je werk in voor die week. Zo bekijk je  welke huisbezoeken je gaat afleggen, welke je telefonisch kan afhandelen en wanneer je de administratie van de gesprekken en dossiers in orde maakt. Bij mensen die voor het eerst een aanvraag doen, ga je altijd op huisbezoek.

Opdracht
Doelstelling van de functie is: effectuering van de dienstverlening aan burgers van Zoetermeer op het gebied van individuele voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Je bent een echte aanpakker, wat goed van pas komt gezien de hoeveelheid werk die er ligt. Je kunt zelfstandig werken, maar weet ook wanneer je hulp moet inschakelen. Je hebt het vermogen om je in te leven in de situatie van jouw cliënten en de juiste combinatie van voorzieningen voor hen te regelen. Je beschikt over ruime kennis van de specifieke omstandigheden van mensen met een beperking en hebt technisch inzicht. Tegelijkertijd laat je je niet overdonderen en ben je resoluut maar tactvol als je voorzieningen moet weigeren. Je bent stressbestendig, creatief en overtuigend wanneer dat nodig is. Je kunt goed omgaan met beperkingen en houdt altijd rekening met wat er mogelijk is. Je bent professioneel en empathisch en weet duidelijk je grenzen aan te geven. Je hebt je werklast op orde, behoudt overzicht en kunt goed prioriteiten stellen. Je legt zorgvuldig en volledig gegevens van klanten vast in het CRM-systeem Suite.

Hoofdtaken:
-   Analyse maken van de mogelijkheden en beperkingen van cliënt om problemen zelf of met hulp van het eigen netwerk op te lossen. Daarbij rekening houden met medische, psychiatrische en psycho-sociale aspecten;
-   Analyse maken of de problemen kunnen worden opgelost met algemene of collectieve voorzieningen;
-   Opstellen van indicatierapporten en beschikkingen;
-   Beoordelen van adviezen van externe medische adviseurs;
-   Bewaken voortgang procedures en levertijden;
-   Ontvangen en bezoeken van cliënten die een beroep doen op Wmo voorzieningen;
-   Het leuk vinden om input te leveren aan lopende projecten en verbeter initiatieven binnen de afdeling zoals procesoptimalisatie en mede inwerken van trainees of nieuwe collega's is een pré.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij);
2. Minimaal een afgeronde HBO bachelor opleiding in de richting van Sociaal Juridische Dienstverlening, Juridisch Kwaliteitsmedewerker Sociale Dienstverlening of (para)medisch;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als WMO consulent;

Gunningscriteria te boordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als WMO consulent (30 punten);
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met de WMO binnen een gemeentelijke instelling (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met GWS - Suite4Zorg (duidelijk benoemd in het cv) (20 punten); 
7. Maximaal uurtarief van €80,- incl. reiskosten, fee Flextender en excl. BTW (15 punten); 
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar met het voeren van gesprekken met zorgaanbieders (10 punten).

Competenties
-   Daadkrachtig; 
-   Neemt initiatief; 
-   Zelfstandigheid; 
-   Besluitvaardig; 
-   Klantgerichtheid; 
-   Inlevingsvermogen; 
-   Creativiteit; 
-   Verbindend; 
-   Analytisch; 
-   Flexibel; 
-   Resultaat gericht; 
-   Empathisch; 
-   Verbindend; 
-   Professioneel.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV's op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV's die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 09 (nieuwe structuur).

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 9 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

OrganisatieIedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eige...