Vacatures

Job Location
Utrecht
Posted Date
Geplaatst 46 minuten geleden
2023-12-06

Organisatie
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving. Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Het team
Als Medewerker KCC ben je onderdeel van het team Publiekszaken. Het KCC bestaat naast jou ook nog uit tien andere collega’s. Het is dan ook belangrijk dat je goed in teamverband kunt werken, maar ook dat je zelfstandig aan de slag kunt gaan.

Opdracht
Wat ga je doen:
Elke dag is verschillend. In grote lijnen zoeken we je voor het volgende:

 • Je beantwoordt eerstelijns-vragen aan de telefoon, schriftelijk en via social media en je informeert over producten, regelingen, procedures, criteria, e.d.
 • Je beantwoordt en registreert de klantvraag en raadpleegt hiervoor meerdere tools en applicaties
 • Je vertaalt signalen van inwoners en ondernemers en zoekt naar een passend antwoord

Jouw houding en gedrag stralen het visitekaartje van de gemeente Soest uit. Jij bent het eerste (telefonische) aanspreekpunt voor onze inwoners en bent dus inhoudelijk goed op de hoogte van wat er binnen de gemeente speelt.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als telefonist in een callcenter omgeving.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als KCC medewerker bij een gemeente (30 punten);
3. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4 in administratief secretariële richting (20 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met de inzet van Social Media (25 punten);
5. Goede beheersing van de Nederlandse taal, aangetoond bondige motivatiebrief toegeschreven op de opdracht, geschreven door de kandidaat zelf (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Klantgericht;
 • Nauwkeurig;
 • Stressbestendig;
 • Enthousiast;
 • Proactief;
 • Flexibel;
 • Resultaatgericht;
 • Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Doortastend;

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 7. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandagochtend t/m vrijdagochtend. In overleg ook op woensdagmiddag of donderdagavond.   

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 11 december 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 8 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 5 december 2023, 09:00 uur De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 6 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 7 december 2023 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

10 maanden, 20 uur, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Organisatie We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele...

Job Location
Utrecht
Posted Date
Geplaatst 46 minuten geleden
2023-12-11

Organisatie
Wil jij écht iets toevoegen aan en het versnellen van de transitie naar een Circulaire Samenleving waar de provincie Utrecht voor staat?

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

In het coalitie akkoord 2023 – 2027 Aan de slag voor Utrecht (Voor een duurzame, gezonde, groene en ondernemende provincie) is aangegeven dat we als provincie ons bezig houden met een aantal thema’s die door alle vakgebieden heen gaan. Circulaire samenleving is 1 van de 3 genoemde thema’s. Provincie Utrecht (h)erkent dat de transitie van een lineaire naar een circulaire economie een belangrijke bijdrage levert om o.a. de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en (h)erkent de eerder door het ministerie van I&W en het Planbureau voor de Leefomgeving gegeven positionering van de deze opgave. De provincie draagt vanuit alle beleidsvelden (onder andere economie, mobiliteit, landbouw, ruimtelijke ontwikkeling en de eigen bedrijfsvoering) bij aan deze transitie. Er is veel ambitie, maar met alleen ambitie gaan we dit doel niet halen. Dus zetten we komende jaren grote stappen. In het coalitie akkoord 2023 - 2027  is aangegeven wat we gaan doen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen en zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de periode 2024 – 2027. Onlangs is het Onderzoek Circulaire Economie van de Randstedelijke Rekenkamer (RRK) afgerond en zijn de aanbevelingen overgenomen door onze directie en bestuur (Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten).

Voor de versnelling van de transitie naar een circulaire samenleving is het zaak dat onze provincie als organisatie zelf ook meedoet in de transitie. We willen circulariteit borgen in alle programma's van de provincie zodat de interne (lijn)organisatie circulariteit in haar opdrachten en projecten verankert. Dat is een zeer breed vraagstuk, waarbij het onder meer gaat om zaken als circulaire gebiedsontwikkeling, circulair ondernemerschap, wet- en regelgeving, maar bijvoorbeeld ook om dossiers als kringlooplandbouw, voedselverspilling of circulair inkopen. Zo dragen alle domeinen bij aan de transitie naar een circulaire samenleving. Daarnaast heeft de provincie ook een rol in de transitie naar een circulaire samenleving in de regio Utrecht, die ze samen met partners in de regio oppakt als deelnemer, subsidieverstrekker of opdrachtgever.

Het concernteam ‘Circulaire Samenleving’ werkt aan de organisatie brede verankering van de circulaire opgave. Activiteiten die centraal staan voor het concernteam hebben te maken met bewustwording/communicatie en kennisontwikkeling in de organisatie, regie en verbinding en tevens ondersteuning van de organisatie in haar circulaire ambities, maar ook met het (doen) monitoren van grondstofstromen, activiteiten en voortgang van de opgave en de transitie.

Opdracht
Je komt te werken in een dynamische maar turbulente omgeving. Het programmateam is volop in beweging en dat vraagt om medewerkers die zowel oog hebben voor mens als inhoud.

Monitoring heeft betrekking op de grondstofstromen,  maar betreft ook de voortgang van de activiteiten van de opgave en de transitie naar een circulaire samenleving.   

 • Je coördineert de monitoring over circulariteit in de organisatie. Je weet de monitoringsbehoefte van collega’s uit verschillende (beleids-)teams in de organisatie op te halen en te verbinden aan de juiste (interne en externe) partners;
 • Je geeft invulling aan het monitoren van de voortgang van de circulaire opgave van de provincie en ook de transitie naar een circulaire samenleving;
 • Je ontwikkelt voorstellen voor de aanpassing van bestaande of ontwikkeling van nieuwe monitoringsinstrumenten, je bent verantwoordelijk van de doorontwikkeling van de huidige afvalstoffenmonitor en rapporteert hierover;
 • Je voorziet collega’s van de juiste informatie(bronnen), zowel intern als extern, en bent in staat je collega’s pro actief te ondersteunen én te stimuleren vanuit hun eigen werkveld om bij te dragen aan de transitie naar een circulaire samenleving;
 • Je jaagt circulaire initiatieven m.b.t. het monitoringsvraagstuk aan en helpt ze vorm te geven middels verschillende opdrachten voor o.a. verkenningen, studies en pilots met interne en/of externe partners;
 • Je werkt mee aan de jaarlijkse evaluatie van circulaire activiteiten die door de organisatie worden uitgevoerd en de rapportage daarover richting bestuur en management.
 • Als ambassadeur voor de circulaire opgave help je met het verder op- en uitbouwen van (strategische) relaties met kennisinstellingen, bedrijfsleven en andere overheden. Daarnaast motiveer en verbind je de partijen met elkaar om kennis op het gebied van circulariteit en het werken in transities te bundelen en te ontsluiten.
 • Je werkt (soms intensief) samen met (project-)teams binnen de provincie Utrecht die ook werken aan andere duurzaamheidsopgaven van de provincie om te komen tot een integrale aanpak en uitvoering. Als overkoepelend thema bezien we de diverse opgaven in samenhang en werken samen waar synergie het mogelijk maakt kansen te pakken en de impact te vergroten. Specifiek doen we dat met de concernopgave Klimaat Centraal (klimaatmitigatie).

Samen met onze partners en collega’s ga je aan de slag met onze circulaire ambities. Dit maakt de functie interessant:

 • je werkt mee aan het concreet en tastbaar maken van een complexe transitie;
 • je gaat samenwerken aan een breed scala van onderwerpen. Daardoor kun je veel leren;
 • je krijgt alle ruimte en vrijheid hoe je je werk indeelt;
 • je bouwt een groot intern en extern netwerk op;
 • je levert een belangrijke bijdrage aan onze duurzaamheidsambities, circulair in het bijzonder.

Mensen omschrijven jou als een zeer leergierige professional met veel verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent empathisch sterk, communicatief en verbindend. Je bent nieuwsgierig en creatief. Je kan mensen motiveren, binden en in beweging krijgen voor de circulaire opgave.

In deze opgave maken we concreet verbinding met alle beleidsterreinen van de provincie. Je kunt snel schakelen tussen verschillende schaalniveaus en legt gemakkelijk relaties met verschillende trajecten in de organisatie. Je hebt oog voor de concern brede samenhang van opgaven binnen de organisatie. Tevens ben je in deze dynamische omgeving in staat conflicterende belangen, opvattingen en inzichten te overbruggen. Je structureert je project(en), beheerst deze en stuurt actief op het bereiken van resultaat. Je hebt lef, bent enthousiast, duidelijk, je bezit een groot doorzettingsvermogen en hebt geduld. Ook heb je inzicht in het reilen en zeilen van een politiek-bestuurlijke omgeving en posities van belanghebbende partijen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in het opzetten en uitvoeren van monitoring;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met de circulaire opgave;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het organiseren en begeleiden van projecten of processen.

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met transitie- of verandermanagement, innoveren en leren (15 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het opzetten en onderhouden van monitoren van beleid (40 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in verschillende rollen zoals adviseur, coach, begeleider, projectleider, coproducent (15 punten);
8. Aantoonbare kennis van de circulaire opgave en weet die goed in verbinding te brengen met andere beleidsterreinen van de provincie (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Politiek bestuurlijk sensitief en adviesvaardig;
 • Overtuigingskracht, omgevingsbewusten, effectief samenwerken, netwerkvaardig, proactief;
 • Praktisch, resultaatgericht, hands-on mentaliteit;
 • Analytisch, communicatief, daadkrachtig, doortastend;
 • Samenwerking, teamspeler, verbindend, omgevingssensitief;
 • Koersbepalend en brengt doorzettingskracht in;
 • Je weet mensen te activeren, mobiliseren en hebt aandacht voor de collega’s in jouw team;
 • Je kunt goed omgaan met weerstand en bent in turbulente tijden stressbestendig.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja en aanvullend wordt van opdrachtnemer verwacht dat hij/zij zich hierin flexibel opstelt en minimaal 3 dagen op kantoor is

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden nader in overleg gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 6 december 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 8 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 12 december 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 - 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Organisatie Wil jij écht iets toevoegen aan en het versnellen van de transitie naar een Circulaire Samenleving waar de provincie Utrecht voor staat? Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Geva...

Job Location
Utrecht
Posted Date
Geplaatst 46 minuten geleden
2023-12-11

Organisatie
Wil jij écht iets toevoegen aan en het versnellen van de transitie naar een Circulaire Samenleving waar de provincie Utrecht voor staat?

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

In het coalitie akkoord 2023 – 2027 Aan de slag voor Utrecht (Voor een duurzame, gezonde, groene en ondernemende provincie) is aangegeven dat we als provincie ons bezig houden met een aantal thema’s die door alle vakgebieden heen gaan. Circulaire samenleving is 1 van de 3 genoemde thema’s. Provincie Utrecht (h)erkent dat de transitie van een lineaire naar een circulaire economie een belangrijke bijdrage levert om o.a. de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en (h)erkent de eerder door het ministerie van I&W en het Planbureau voor de Leefomgeving gegeven positionering van de deze opgave. De provincie draagt vanuit alle beleidsvelden (onder andere economie, mobiliteit, landbouw, ruimtelijke ontwikkeling en de eigen bedrijfsvoering) bij aan deze transitie. Er is veel ambitie, maar met alleen ambitie gaan we dit doel niet halen. Dus zetten we komende jaren grote stappen. In het coalitie akkoord 2023 - 2027  is aangegeven wat we gaan doen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen en zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de periode 2024 – 2027. Onlangs is het Onderzoek Circulaire Economie van de Randstedelijke Rekenkamer (RRK) afgerond en zijn de aanbevelingen overgenomen door onze directie en bestuur (Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten).

Voor de versnelling van de transitie naar een circulaire samenleving is het zaak dat onze provincie als organisatie zelf ook meedoet in de transitie. We willen circulariteit borgen in alle programma's van de provincie zodat de interne (lijn)organisatie circulariteit in haar opdrachten en projecten verankert. Dat is een zeer breed vraagstuk, waarbij het onder meer gaat om zaken als circulaire gebiedsontwikkeling, circulair ondernemerschap, wet- en regelgeving, maar bijvoorbeeld ook om dossiers als kringlooplandbouw, voedselverspilling of circulair inkopen. Zo dragen alle domeinen bij aan de transitie naar een circulaire samenleving. Daarnaast heeft de provincie ook een rol in de transitie naar een circulaire samenleving in de regio Utrecht, die ze samen met partners in de regio oppakt als deelnemer, subsidieverstrekker of opdrachtgever.

Het concernteam ‘Circulaire Samenleving’ werkt aan de organisatie brede verankering van de circulaire opgave. Activiteiten die centraal staan voor het concernteam hebben te maken met bewustwording/communicatie en kennisontwikkeling in de organisatie, regie en verbinding en tevens ondersteuning van de organisatie in haar circulaire ambities, maar ook met het monitoren van activiteiten en voortgang van de opgave.

Opdracht
Je komt te werken in een dynamische maar turbulente omgeving. Het programmateam is volop in beweging en dat vraagt om medewerkers die zowel oog hebben voor mens als inhoud.

Voor de transitiemedewerkers hebben we een opdracht bestaande uit onderstaande onderdelen:  

 • Je draagt bij aan of coördineert de bewustwording en kennisontwikkeling over circulariteit in de organisatie. Je weet de leer- en ontwikkelbehoefte van collega’s uit verschillende (beleids-)teams in de organisatie op te halen en te verbinden aan de juiste partners. Je geeft invulling aan het leren en innoveren binnen de circulaire opgave, je ontwikkelt voorstellen voor de aanpassing van bestaande of ontwikkeling van nieuwe kennis en innovatie instrumenten.
 • Je initieert en onderhoud het interne en externe netwerk voor de circulaire opgave. M.n. voor het interne netwerk zorg je voor de verbinding met de opgave en het opgaveteam.
 • Je voorziet collega’s van de juiste informatie(bronnen), zowel intern als extern, en bent in staat je collega’s pro actief te ondersteunen én te stimuleren vanuit hun eigen werkveld om bij te dragen aan de transitie naar een circulaire samenleving.
 • Je werkt aan het vormgeven en uitwerken van een communicatiestrategie voor de opgave. Je bent verantwoordelijk voor de communicatie vanuit en over de opgave.
 • Je jaagt circulaire initiatieven aan en helpt ze vorm te geven middels verschillende opdrachten om de opgave in de organisatie breed te verankeren door o.a. verkenningen, studies en pilots met interne en/of externe partners.
 • Je werkt aan de jaarlijkse evaluatie van circulaire activiteiten die door de organisatie worden uitgevoerd en de rapportage daarover richting bestuur en management.
 • Je werkt mee aan het opstellen en uitvoeren van de middellangetermijnstrategie voor de circulaire samenleving.
 • Jij bent mede verantwoordelijk om de transitieaanpak in te vullen, door te ontwikkelen en uit te dragen. Hierin spelen vernieuwers-netwerken, transitieagenda's en doorbraakprojecten een grote rol.
 • Als ambassadeur voor de circulaire opgave help je met het verder op- en uitbouwen van (strategische) relaties met kennisinstellingen, bedrijfsleven en andere overheden. Daarnaast motiveer en verbind je de partijen met elkaar om kennis op het gebied van circulariteit en het werken in transities te bundelen en te ontsluiten.
 • Je werkt (soms intensief) samen met (project-)teams binnen de provincie Utrecht die ook werken aan andere duurzaamheidsopgaven van de provincie om te komen tot een integrale aanpak en uitvoering. Als overkoepelend thema bezien we de diverse opgaven in samenhang en werken samen waar synergie het mogelijk maakt kansen te pakken en de impact te vergroten. Specifiek doen we dat met de concernopgave Klimaat Centraal (klimaatmitigatie).

Als transitie medewerker ga jij samen met onze partners en collega's aan de slag met onze circulaire ambities. Dit maakt de functie interessant

 • je werkt mee aan het concreet en tastbaar maken van een complexe transitie;
 • je gaat samenwerken aan een breed scala van onderwerpen. Daardoor kun je veel leren;
 • je krijgt alle ruimte en vrijheid hoe je je werk indeelt;
 • je bouwt een groot intern en extern netwerk op;
 • je levert een belangrijke bijdrage aan onze duurzaamheidsambities, circulair in het bijzonder.

Mensen omschrijven jou als een zeer leergierige professional met veel verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent empathisch sterk, communicatief en verbindend. Je bent nieuwsgierig en creatief. Je kan mensen motiveren, binden en in beweging krijgen voor de circulaire opgave.

In deze opgave maken we concreet verbinding met alle beleidsterreinen van de provincie. Je kunt snel schakelen tussen verschillende schaalniveaus en legt gemakkelijk relaties met verschillende trajecten in de organisatie. Je hebt oog voor de concern brede samenhang van opgaven binnen de organisatie. Tevens ben je in deze dynamische omgeving in staat conflicterende belangen, opvattingen en inzichten te overbruggen. Je structureert je project(en), beheerst deze en stuurt actief op het bereiken van resultaat. Je hebt lef, bent enthousiast, duidelijk, je bezit een groot doorzettingsvermogen en hebt geduld. Ook heb je inzicht in het reilen en zeilen van een politiek-bestuurlijke omgeving en posities van belanghebbende partijen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 1 jaar werkervaring in het opzetten en uitvoeren van kennismanagement of netwerkmanagement;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met de circulaire opgave;
4. Minimaal 2 jaar werkervaring met het organiseren en begeleiden van projecten of processen;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met transitie- of verandermanagement, innoveren en leren (15 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het opzetten en onderhouden van kennismanagement of netwerkmanagement (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het vervullen van verschillende rollen, zoals adviseur, coach, begeleider, projectleider, coproducent (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het operationaliseren van een communicatiestrategie (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met de circulaire opgave, en weet die goed in verbinding te brengen met andere beleidsterreinen van de provincie (15 punten);
10. Aantoonbare werkervaring in het bouwen en onderhouden van een netwerk op regionaal en landelijk niveau (noem een concreet voorbeeld in het cv) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • politiek bestuurlijk sensitief en adviesvaardig.
 • Overtuigingskracht, omgevingsbewusten, effectief samenwerken, netwerkvaardig, proactief.
 • praktisch, resultaatgericht, hands-on mentaliteit.
 • communicatief, daadkrachtig, doortastend.
 • samenwerking, teamspeler, verbindend, omgevingssensitief.
 • koersbepalend en brengt doorzettingskracht in.
 • Je weet mensen te activeren, mobiliseren en hebt aandacht voor de collega’s in jouw team
 • Je kunt goed omgaan met weerstand en bent in turbulente tijden stressbestendig

Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
2

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja en aanvullend wordt van opdrachtnemer verwacht dat hij/zij zich hierin flexibel opstelt en minimaal 3 dagen op kantoor is

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden op een later moment bepaald. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 7 december 2023 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 8 december 2023 09.00 uur. gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 12 december 2023. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 - 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Organisatie Wil jij écht iets toevoegen aan en het versnellen van de transitie naar een Circulaire Samenleving waar de provincie Utrecht voor staat? Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Geva...

Job Location
Utrecht
Posted Date
Geplaatst 46 minuten geleden
2023-12-07

Organisatie
Organisatieontwikkeling staat de komende jaren bij De Ronde Venen centraal. Het doel daarvan is het beter en sneller aansluiten bij de wensen vanuit de samenleving. Kernwaarden daarbij zijn Durf, Resultaat en Verbinding. Taken van het Team Plannen & Vergunningen zijn o.a.: ruimtelijke plannen, vergunningen en handhaving van omgevingszaken (o.a. wonen, bouw en milieu).

Opdracht
De werkzaamheden betreffen:

 • Geven van milieuadviezen bij kleinere ruimtelijke plannen (beoordelen milieuparagrafen ruimtelijke plannen) en geven van milieuadviezen bij intaketafel
 • Coördinatie tussen projectleiders RO en case-managers en de Omgevingsdienst Regio Utrecht
 • Beantwoorden milieuvragen uit de organisatie en inwoners en afhandelen milieuklachten van inwoners
 • Inhoudelijk ondersteuning bij opstellen antwoorden van vragen over Schiphol en bij opstellen standpunten over milieuproblemen bij Schiphol
 • Leveren input met betrekking tot milieu op Omgevingsvisie

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur Milieu;

Gunningscriteria (weging)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal WO bachelor niveau in de richting van: Ruimtelijke Ordening of Milieu (15 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur Milieu (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met Milieu (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
6. Een maximum uurtarief van € 90,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Communicatief;
 • Duidelijk;
 • Strategisch;
 • Zelfstandig;
 • Flexibel.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 12 december 2023 van 13.00 tot 15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 11 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 6 december, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 7 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 8 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 - 30 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

OrganisatieOrganisatieontwikkeling staat de komende jaren bij De Ronde Venen centraal. Het doel daarvan is het beter en sneller aansluiten bij de wensen vanuit de samenleving. Kernwaarden daarbij zijn...

Job Location
Noord-Holland
Posted Date
Geplaatst 46 minuten geleden
2023-12-07

Organisatie
De gemeente Waterland is een (relatief) kleine gemeente. Typerend voor onze organisatie is het ‘ons kent ons’ gevoel en de korte, informele lijnen. Het enige constante is verandering en dat is voor de gemeente Waterland niet anders.

Opdracht
Het team HR staat voor mooie uitdagingen. We werken hard om onze basis op orde te krijgen en om onze HR-dienstverlening te optimaliseren. Voor het realiseren van projecten uit ons Strategisch Personeelsplan (SPP) is er tijdelijk extra capaciteit gewenst voor een aantal projecten: waaronder het personeelshandboek, eigen risico-dragerschap, off boarding en de werving van coördinatoren binnen diverse teams. Ook hebben wij behoefte aan actuele kennis van Politieke Ambtsdragers/Griffie ter kennisoverdracht binnen ons team. Daarnaast hebben we te maken met de dagelijkse gang van zaken die gewoon doorgaat. Wij zijn op zoek naar een ervaren HR Adviseur voor de genoemde projecten uit het SPP en kennisoverdracht. Je komt ons minimaal 6 maanden ondersteunen.

Jij wordt een tijdelijke en onmisbare schakel in ons HR-team, dat bestaat uit 4 HR-adviseurs (incl. jij), een HR assistent en een medewerker salarisadministratie, onder leiding van een afdelingsmanager Bedrijfsvoering. Je bent direct operationeel inzetbaar, hebt een brede HR-ervaring, werkt zelfstandig en houdt van aanpakken.

Opbouw uren
De eerste 4 maanden gemiddeld 8 uur per week met een opbouw naar maximaal 24 uur per week in de laatste 2 maanden.

Vereisten / knock-out criteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
2. Aantoonbare kennis van en aantoonbare werkervaring met de gemeentelijke CAO;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als HR adviseur binnen een gemeente;
4. BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en mobiel;
5. Kandidaat is bereid om minimaal 60% van de werktijd op kantoor te werken;

Gunningscriteria (wensen) te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van HRM (20 punten);
5. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als HR-adviseur binnen een gemeente(lijke organisatie) (30 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het werven van personeel (20 punten);
7. Aantoonbare kennis van en aantoonbare relevante werkervaring met arbeidsrecht (10 punten);
8. Aantoonbare kennis van en aantoonbare relevante werkervaring met de APPA-regeling (10 punten);
9. Uurtarief maximaal € 102,50 excl. BTW/incl. reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competentie
In Waterland zijn belangrijke competenties lef, verbinding, vertrouwen, nieuwsgierigheid. Voor deze opdracht komen daar resultaatgerichtheid, analytisch vermogen, samenwerken en verbindend vermogen bij.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). Maximaal drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenerbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.  

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 18 december 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 13 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Voor de uitvoering van de opdracht is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 5 december 2023 9.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 6 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 8 december 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

6 maanden, 8 tot 24 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Organisatie De gemeente Waterland is een (relatief) kleine gemeente. Typerend voor onze organisatie is het ‘ons kent ons’ gevoel en de korte, informele lijnen. Het enige constante is verandering e...

Job Location
Zuid-Holland
Posted Date
Geplaatst 1 dag geleden
2023-12-06

Organisatie
Gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met ca 650 medewerkers. Onze ambitie is om de Beste Gemeentelijke Dienstverlener van Nederland te zijn. Dit vraagt veel van onze medewerkers. Als organisatie doen wij er alles aan om onze medewerkers hier optimaal in te faciliteren, op een maatschappelijk verantwoorde manier (MVO). Bijvoorbeeld door vorm te geven aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruik makend van nieuwe technologieën. Ons hypermoderne kantoor biedt alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken (flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk). Dit creëert nieuwe vormen van samenwerking, meer eigen verantwoordelijkheid; eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid. Ook zoeken wij bewust de verbinding met elkaar. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid.

Afdeling WIJZ
Binnen de afdeling WIJZ werken wij met diverse teams samen op het gebied van Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg.

Wij verzorgen de complete dienstverlening, in samenwerking met onze partners, binnen het sociaal domein in Leidschendam-Voorburg. Dit doen wij ook op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Wassenaar en Voorschoten, waarbij wij voor Wassenaar ook de leerplichtwet uitvoeren.

Plezier en hard werken gaan hand in hand binnen WIJZ en hierbij is de klant altijd ons uitgangspunt. Wat heeft iemand of een gezin nodig van ons? Waar kunnen wij ondersteuning bieden en toegevoegde waarde leveren? Samenwerking en team overstijgend verantwoordelijkheid nemen is hierin essentieel.

In de snelheid van alle ontwikkelingen binnen het sociaal domein inspireren we elkaar tot nieuwe ideeën. Van medewerkers vragen wij een open houding, (eigen) verantwoordelijkheid en flexibiliteit. We nodigen elkaar uit om vanuit betrokkenheid, respect en waardering samen te werken. Deze manier van werken draagt bij aan de groei van onze teams en die van jou.

Opdracht
Als Consulent Inkomen draag je zorg voor het innemen en afwikkelen van aanvragen in het kader van de P-wet, IOAW en IOAZ en bijzondere bijstand. Hierbij gaat het om het hele proces, van de aanvraag levensonderhoud en bijzondere bijstand als caseloadbeheer. Je doet onderzoek, maakt rapportages en neemt beslissingen in het kader van eerdergenoemde wet- en regelgeving. Je gaat werken in een multidisciplinair team te samen met de consulenten jeugd, consulenten zorg en werk. Van belang is dat er integraal wordt gewerkt waarbij de samenwerking met de diverse disciplines essentieel is.

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop (geen iPad);
2. Uurtarief maximaal €70,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;
3. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van SJD, MD;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen het sociaal domein van een gemeentelijke organisatie;
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als consulent inkomen;

Gunningscriteria (weging)
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met Suite voor Sociaal Domein, benoem waar dit is opgedaan (25 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Consulent Inkomen (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het houden van intake gesprekken (maak aantoonbaar in het cv) in de afgelopen 2 jaar (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met behandelen van aanvragen levensonderhoud en aanvragen bijzondere bijstand (25 punten).

Competenties

 • Verantwoordelijkheid;
 • Analytisch vermogen;
 • Oordeelsvorming;
 • Klantgerichtheid;
 • Kwaliteitsgerichtheid;
 • Analyseert complexe beroepstaken en voert deze uit;
 • Maakt onderscheid tussen zelfredzaamheid en niet zelfredzaamheid;
 • Herkent signalen van multi-problematiek, LVB en laaggeletterdheid en weet hier adequaat op door te vragen;
 • Communicatief vaardig in woord en geschrift, is zich bewust van aannames en checkt deze, staat open voor feedback;
 • Heeft inzicht in zowel theoretische als maatschappelijke context van het beleid;
 • Is besluitvaardig;
 • Is in staat om een netwerk rond de inwoner te activeren en heeft daarbij oog voor de draagkracht van het netwerk (denk hierbij aan mantelzorgers).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. Alle kandidaten worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. In overleg met de kandidaat zal het gesprek digitaal plaatsvinden, of in een ruimte waar de nodige voorzorgsmaatregelen zijn genomen en de anderhalve meter afstand in acht kan worden genomen.

De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.  Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze schaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 - 28 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

OrganisatieGemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met ca 650 medewerkers. Onze ambitie is om de Beste Gemeentelijke Dienstverlener van Nederland te zijn. Dit vraagt veel van onze...

Job Location
Zuid-Holland
Posted Date
Geplaatst 1 dag geleden
2023-12-07

Organisatie
Midden-Delfland is een gemeente met een uniek landschap, een rijke historie en een vitale economie. De organisatie telt ongeveer 160 medewerkers. Die werken bij de afdelingen Bedrijfsvoering, Beheer Openbare Ruimte, Samenleving en Dienstverlening en Landschap, Wonen & Economie. We hebben een informele organisatiecultuur en korte lijnen. De opdracht wordt uitgevoerd binnen de afdeling Samenleving en Dienstverlening, maatschappelijk team

Opdracht
Namens de Gemeente Midden-Delfland voer je de jeugdwet uit. Je werkt nauw samen met je collega’s van het Maatschappelijk team en diversie externe samenwerkingsrelaties ten behoeve van de inwoner. Taken die je uitvoert zijn:

 • Verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en monitoren van kwaliteitsmanagement binnen het Maatschappelijk team.
 • Procesoptimalisatie en het realiseren van procedures, handboeken en certificaten.
 • Het optimaliseren van het denken en handelen vanuit kwaliteitsverbetering en standaardisatie bij alle betrokken medewerkers

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor opleiding in de richting van Sociaal Juridische Dienstverlening, Juridisch Kwaliteitsmedewerker Sociale Dienstverlening of Bedrijfskunde;
2. Actuele kennis van de sociale wetgeving en ontwikkelingen op het gebied van Jeugd en leerplicht inclusief kennis van jurisprudentie en rechtmatigheid/doelmatigheid, benoem waar dit is opgedaan;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Jeugd consulent;
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als kwaliteitsmedewerker Jeugd;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als kwaliteitsmedewerker Jeugd (40 punten);
6. Aantoontoonbare werkervaring met procesoptimalisatie en het realiseren van procedures, handboeken en certificaten op het gebied van WMO, benoem waar dit is uitgevoerd (35 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met Suite 4 sociale regie (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
- Daadkrachtig;
- Netwerker;
- Besluitvaardig;
- Gedreven.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde gunningscriteria.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

OrganisatieMidden-Delfland is een gemeente met een uniek landschap, een rijke historie en een vitale economie. De organisatie telt ongeveer 160 medewerkers. Die werken bij de afdelingen Bedrijfsvoerin...

Job Location
Zuid-Holland
Posted Date
Geplaatst 1 dag geleden
2023-12-05

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.

De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatiegestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen.

Afdeling
Werken voor WIJZ is werken aan het vangnet voor mensen die in kwetsbare omstandigheden terecht zijn gekomen. Bijvoorbeeld inwoners die ondersteuning nodig hebben om aan het werk te komen, inwoners met schulden of inkomensproblemen, ouderen met zorgproblematiek en kinderen in nood. Je onderhoudt nauw contact met externe partijen, zoals zorgaanbieders en scholen. Dit is de afdeling waar je écht verschil kunt maken voor mensen die het alleen even niet redden.

Opdracht
In deze rol ben je Projectleider en/of projectcoördinator voor meerdere projecten. 3 daarvan zijn:
1. Energiearmoede/Energietoeslag,
2. Oekraine Leefgeldregeling en
3. Welzijnsgesprek.
Je coördineert voor deze en mogelijk nog andere projecten de uitvoering van A tot Z en ondersteunt de teamleider Inkomen.

In deze rol houd je goed overzicht van de uitvoering en bewaak je de voortgang, borg en toets je als het gaat om kwaliteit en kwantiteit van de werkzaamheden. Je stuurt het team aan en draagt zorg in afstemming met de regisseur en teamleider Inkomen voor voldoende capaciteit. Indien nodig voer je sollicitatiegesprekken en draag je zorg voor alle taken die daarbij komen kijken, zoals het goedkeuren van uren en het aanvragen van accounts. Je treedt op als vraagbaak  en klankbord voor de medewerkers binnen het team. Je denkt daarnaast mee bij beleidsvoorstellen, gewenste verbeteringen in het werkproces en coördineert tevens de implementatie hiervan.

Je draagt zorg voor goede afstemming binnen de verschillende (sub) team, de interne organisatie en met stakeholders, zoals wethouders en de raad. Je bewaakt de voortgang en het budget van de verschillende projecten en zorgt voor evaluaties, procesverbetering kwantitatieve ondersteuning om besluiten te nemen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een maximaal uurtarief van € 95,- Exclusief btw en inclusief Fee Flextender en reiskosten woon en werkverkeer;
2. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop (geen iPad); de werkplekken van de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn voorzien van USB-C (Thunderbolt) docking beeldschermen;
3. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als coördinator binnen het sociaaldomein van een gemeentelijke instelling;
5. Uiterlijk beschikbaar per 11 december 2023 voor 36 uur per week;

Gunningscriteria (weging)
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als coördinator binnen het sociaaldomein van een gemeentelijke instelling (40 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar op de gebieden Energiearmoede en leefgeld Oekraïense ontheemden (25 punten);
8. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met het analyseren en doorvoeren van procesverbeteringen (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met kwaliteitsborging , capaciteitsplanning en teambuilding (15 punten).

Competenties
1. Regisseren: Brengt belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen. Geeft vorm aan en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert gemeenschappelijk resultaat;
2. Samenwerken: Voert in een team een opdracht uit. Draagt bij aan de harmonie van de groep en aan de optimale inzet van de leden ten behoeve van het groepsdoel, desnoods ten koste van eigen korte termijn belangen;
3. Resultaatgerichtheid: Formuleert heldere doelstellingen en resultaten en is er actief op gericht om deze te behalen;
4. Plannen en organiseren: Stemt activiteiten van zichzelf (en anderen) op elkaar af en bepaalt hun volgorde zodat doeleinden efficiënt en effectief gerealiseerd worden.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 1 september 2024, Uren per week, Zuid-Holland

Werken bij Leidschendam-VoorburgLeidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkele...

Job Location
Zuid-Holland
Posted Date
Geplaatst 1 dag geleden
2023-12-05

Organisatie
Kaag en Braassem is een kleine organisatie in een uitgestrekt gebied, midden in het Groene Hart. De gemeente telt elf dorpskernen rondom het vele groen, mooie molens én de twee grote wateren het Braassemermeer en de Kagerplassen. Sport, verenigingsleven, bloementeelt en hart voor historie zijn enkele kenmerken van de gemeente en haar inwoners. 

Opdracht
Als communicatieadviseur ga je aan de slag met communicatieadvies aan bestuur en organisatie. Je participeert in verschillende projecten waar de gemeente een rol in heeft. Zo geef je communicatieadvies over deze projecten én zorg je voor de uitvoering van in- en externe communicatie daaromheen. Je werkt voor de portefeuilles van twee van de vier wethouders en je staat middenin de organisatie.

Hoe jouw dag eruit kan zien? Je woont de staf overleggen van de wethouders bij, je schakelt met een collega over een persvraag, spreekt met de wethouder over een lastige kwestie in de media en geeft advies over de inzet van communicatiemiddelen. Belangrijke kwaliteiten in de functie zijn: flexibiliteit, verbindend, advisering, politiek sensitief en vernieuwing. Ontwikkelingen op je vakgebied volg je op de voet en je vertaalt de mogelijkheden voor onze organisatie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten.
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als communicatie adviseur
3. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor communicatie niveau;
4. Een maximum uurtarief van €65,- Exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werk verkeer.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5.  Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als strategisch communicatieadviseur in een bestuurlijke omgeving (benoem een duidelijk voorbeeld in het cv) (30 punten);
6. Een afgeronde opleiding op minimaal WO Political Communication (20 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het maken van beleid op het gebied van communicatie binnen een gemeente (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het beantwoorden van persvragen, het inrichten van nieuwsbrieven en content voor websites (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van een communicatieplan (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten).
10. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als communicatie adviseur binnen een overheid instelling; (15 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Samenwerking
 • Schriftelijke en mondelinge communicatie
 • Initiatief
 • Analytisch  

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal xx.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja/nee

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 8 december 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 7 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 4 december 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 5 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 6 december 2023 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Organisatie Kaag en Braassem is een kleine organisatie in een uitgestrekt gebied, midden in het Groene Hart. De gemeente telt elf dorpskernen rondom het vele groen, mooie molens én de twee grote wate...

Job Location
Zuid-Holland
Posted Date
Geplaatst 1 dag geleden
2023-12-07

Organisatie
Midden-Delfland is een gemeente met een uniek landschap, een rijke historie en een vitale economie. De organisatie telt ongeveer 160 medewerkers. Die werken bij de afdelingen Bedrijfsvoering, Beheer Openbare Ruimte, Samenleving en Dienstverlening en Landschap, Wonen & Economie. We hebben een informele organisatiecultuur en korte lijnen. De opdracht wordt uitgevoerd binnen de afdeling Samenleving en Dienstverlening, Maatschappelijk Team

Opdracht
Namens de Gemeente Midden-Delfland voer je de jeugdwet uit. Je werkt nauw samen met je collega’s van het Maatschappelijk team en diversie externe samenwerkingsrelaties ten behoeve van de inwoner. Taken die je uitvoert zijn:

 • Hulpvraag verhelderen en opstellen integraal ondersteuningsplan waarbij je gebruik maakt van methoden en technieken zoals Oplossingsgericht werken, SOS, Arij.
 • Regie voeren door een samenhangende aanpak van de hulpverlening op te stellen en het ondersteuningsplan te evalueren en actie te ondernemen bij stagnatie.
 • Hulpvrager ondersteunen bij het uitvoeren van het plan van aanpak en zelf coaching en/of hulpverlening bieden in de thuissituatie.
 • Veiligheid vergroten door signaleren en bespreken van zorgen rondom veiligheid van kinderen en ouders, waaronder huiselijk geweld, oudermishandeling en kindermishandeling.
 • Zo nodig samen met het gezin een veiligheids- en herstelplan opstellen volgens ‘Signs of Safety’. Bij het niet nakomen van afspraken breng je de casus verder.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van Social Work, SPH of MWD;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar in de Jeugdzorg;
3. Aantoonbare werkervaring als consulent jeugd met het uitvoeren van de Jeugdwet;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als coördinator of leidinggevende binnen het sociaal domein;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 2 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar als consulent Jeugd binnen een gemeentelijke instelling (30 punten);
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als coördinator of leidinggevende binnen het sociaal domein (35 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met Suite (20 punten);
8. Registratie in kwaliteitsregister Jeugdzorg (SKJ), de registratiedatum dient te worden vermeld in het cv (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
- Daadkrachtig;
- Netwerker;
- Besluitvaardig;
- Empathisch.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde gunningscriteria.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

OrganisatieMidden-Delfland is een gemeente met een uniek landschap, een rijke historie en een vitale economie. De organisatie telt ongeveer 160 medewerkers. Die werken bij de afdelingen Bedrijfsvoerin...

Job Location
Utrecht
Posted Date
Geplaatst 1 dag geleden
2023-12-07

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

1.1 Context

Directe aanleiding voor het opzetten van het RHBO was de zorg van bestuurders binnen de regio Utrecht over de implementatie van de Omgevingswet binnen hun organisatie. Zij vroegen om blijvende ondersteuning voor de implementatie van de Omgevingswet en daarna het werken met de Omgevingswet binnen hun organisatie.

Naar aanleiding van die vraag is een werkgroep RHBO ingericht. Deze bestaat uit vrijblijvende deelname van een aantal regionale partners.

De werkgroep schreef een implementatieplan voor het opzetten van het RHBO. Onderdeel van het implementatieplan is het aanstellen van een kernteam-RHBO bestaande uit een kwartiermaker, adviseur en ondersteuner. Het kernteam wordt verantwoordelijk/ of zorgt dat het RHBO en de ondersteuning aan de regio levend en draaiend blijft. Voor nu is het een project wat i.i.g. loopt tot en met september 2024.

Het functioneren van het RHBO wordt ieder kwartaal geëvalueerd naar effectiviteit en ervaring van deelnemers. Het kan mogelijk zijn dat er opschaling nodig is bij bewezen nut en noodzaak maar het kan ook zijn dat afschalen mogelijk is.

1.2 De RHBO heeft als kerntaak het faciliteren van delen van kennis en ervaring in de regio.

Het RHBO is bedoeld voor organiseren van vraag- en draagkracht. Alle betrokken partners die in de regio werken met de Omgevingswet kunnen hier terecht met vragen wanneer zij vastlopen met of meer willen weten over werken met de Omgevingswet. Het RHBO is ondersteunend aan de regionale samenwerkingsstructuur Omgevingswet.

RHBO heeft als kerntaak het faciliteren van delen van kennis en ervaring in de regio. Het eerste jaar zijn daarvoor 3 vaste krachten (het RHBO-kernteam) beschikbaar

 • Een kwartiermaker vanuit het Rijk.
 • Een adviseur vanuit de regio.
 • Een projectondersteuner vanuit de regio.

Deze vaste krachten werken aan een stevig netwerk waar kennis en ervaring kan worden gedeeld van collega tot collega, in en tussen netwerken, in de hele regio of zelfs landelijk (Pleio). Zij verbinden collega’s, maar signaleren ook veel voorkomende vragen of onderwerpen. Het RHBO heeft een kort lijntje met zowel de kennisnetwerken als de coördinatiegroep. Daarnaast vormt het RHBO een belangrijke link naar de serviceketen vanuit het Rijk. 

PLEIO wordt als samenwerk-portaal gebuikt door de regio voor het stellen van vragen, delen van informatie door de netwerken, kunnen vinden van relevante contactpersonen en gebruik maken van een gemeenschappelijke regionale agenda.

Opdracht
Het RHBO-kernteam werkt aan een stevig netwerk waar kennis en ervaring kan worden gedeeld van collega tot collega, in en tussen netwerken, in de hele regio of zelfs landelijk (Pleio). Zij verbinden collega’s, maar signaleren ook veel voorkomende vragen of onderwerpen. Het RHBO heeft een kort lijntje met zowel de kennisnetwerken als de coördinatiegroep.  Daarnaast vormt het RHBO een belangrijke link naar de serviceketen vanuit het Rijk. 

Als Projectondersteuner Omgevingswet bent u één van de drie leden van het RHBO-kernteam voor de regio Utrecht.

1.4 Werkzaamheden en verantwoordelijkheden Projectondersteuner Omgevingswet

Als projectondersteuner vorm je de backoffice binnen het kernteam. De ondersteunende werkzaamheden die er verwacht wordt is voornamelijk het ondersteunen van de van het kernteam, de netwerken en de netwerktrekkers.

-              Meedenken en adviseren

-              Plannen van afspraken, trainingen en bijeenkomsten

-              Organiseren van regionale bijeenkomsten

-              Bijhouden van notulen/actielijsten

-              Bijhouden van signalen Pleio

-              Beheer Pleio site (gebruikers, content (niet inhoudelijk), generieke teksten en links)

-              Ondersteuning bij monitoring en evaluatie

-              Dossiervorming en archivering

-              Bijhouden ledenlijsten voor zowel de gehele regio als de werkgroepen

-              Werkzaamheden in overleg met de Kwartiermaker en Adviseur

1.5 Resultaat van de opdracht

Een blijvend opererend netwerk en vraagbaak waarbij het kernteam RHBO een zelfstandig faciliterend team is.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde administratieve opleiding op minimaal mbo niveau;
2. Aantoonbare werkervaring met Office 365;
3. In het bezit van een certificaat projectmatig werken;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheidsinstelling;
5. Een maximum uurtarief van €90,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer werk-werkverkeer én parkeerkosten;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als projectondersteuner binnen een overheidsinstelling (40 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het beheren van systemen (bijvoorbeeld CRM) (20 punten);
8. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als projectondersteuner (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
- Inhoudelijke kennis van het werkveld Omgevingswet.
- Naast ondersteuning geef je enthousiast gevraagd en ongevraagd je advies.
- Communicatief vaardig
- Inspirerend en Proactief
- Flexibel
- Doortastend
- Organisatietalent
- Snel kunnen schakelen en verbanden kunnen zien

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland digitaal op donderdag 14 december 2023 van 13.00 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 13 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 5 december 2023 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 7 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 8 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 9 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Organisatie Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een t...

Job Location
Zuid-Holland
Posted Date
Geplaatst 1 dag geleden
2023-12-12

Organisatie
Midden-Delfland is een informele, laagdrempelige organisatie, met korte communicatielijnen. We kennen flexibele werktijden, zodat je werk en privé goed op elkaar af kunt stemmen.

Als programmamanager ben je werkzaam binnen de afdeling Landschap, Wonen en Economie. Deze bestaat uit een afdelingsdirecteur, twee teamleiders en collega’s die zich bezighouden met vergunningverlening, toezicht en handhaving, ruimtelijke ordening en milieu,  landschap en locatieontwikkeling.

Opdracht
Als programmamanager ben je verantwoordelijk voor herijking en uitvoering van het meerjarige programma Implementatie Omgevingswet, met als doel implementatie van deze wet in beleid, regelgeving en uitvoering. Daartoe zorg je voor de juiste randvoorwaarden en faciliteer en stimuleer je de medewerkers. Dit doe je in samenspraak met het management en met de aan te stellen projectleiders die verantwoordelijk zijn voor deelaspecten van het programma. Afhankelijk van je eigen achtergrond kun je naast het leidinggeven aan het programma ook een inhoudelijke bijdrage leveren. Je taken zijn de volgende:

 • Herijken van het programma, waaronder (her)definiëren (deel)projecten, prioriteiten stellen, planning, en benodigde middelen.
 • Organiseren van het programma, zoals onder meer bemensing van de (deel)projecten.
 • Leidinggeven aan het programma en de (deel)projectleiders. Je stuurt op financiën, kwaliteit, personele capaciteit, samenwerking, voortgang en gewenste resultaat van het programma.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt als het gaat over de Omgevingswet. Je bent zichtbaar en toegankelijk.
 • Je draagt zorg voor een goede, tijdige en doelgroepgerichte informatievoorziening aan organisatie en bestuur (college en raad) voor wat betreft kennis, rolduiding, proces en voortgang.
 • Je bereidt de nodige bestuurlijke besluitvorming voor.
 • Je onderhoudt contacten met projectleiders Omgevingswet in de regio.
 • Je draagt bij aan een goede samenwerking binnen de organisatie en met ketenpartners, zoals onder andere Omgevingsdienst Haaglanden en Veiligheidsregio Haaglanden, om de Omgevingswet uit te voeren.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;
2. Aantoonbare werkervaring als project-, programma- of implementatiemanager op het gebied van de Omgevingswet;
3. Aantoonbare werkervaring  op het gebied van omgevingsrecht en planologisch-juridische procedures, benoem waar dit is opgedaan

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als project-, programma- of implementatiemanager op het gebied van de Omgevingswet (40 punten);
5. Minimaal 2 jaar werkervaring binnen een gemeente of Omgevingsdienst (25 punten)
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met samenwerkingsprocessen tussen ketenpartners (15 punten);
7. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding op het gebied van rechten, planologie of bestuurskunde (10 punten);
8. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het geven van bestuurlijke advisering binnen een gemeentelijke instelling (10 punten).

 Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Het vermogen om vanuit overzicht snel te schakelen tussen hoofdlijnen en details;
 • Resultaat- en groepsgericht leidinggeven met coaching als kwaliteit. Als programmamanager ben je in staat om mensen mee te nemen in toekomstige ontwikkelingen.
 • Een op samenwerking gerichte houding;
 • Een praktische insteek, met de bedoeling van beleid en wet- en regelgeving voor ogen;
 • Een proactieve, benaderbare, open, enthousiaste en besluitvaardige, doortastende persoonlijkheid, met goede communicatieve vaardigheden.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde gunningscriteria.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
D11, uitloop 12.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

20 tot 24 uur uur, 9 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

OrganisatieMidden-Delfland is een informele, laagdrempelige organisatie, met korte communicatielijnen. We kennen flexibele werktijden, zodat je werk en privé goed op elkaar af kunt stemmen. Als progr...

Job Location
Zuid-Holland
Posted Date
Geplaatst 1 dag geleden
2023-12-05

Organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. De medewerkers zijn onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Dienstverlening
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster verstrekken informatie en leveren de individuele gemeentelijke diensten aan inwoners en organisaties. Het cluster bestaat nu uit 13 teams en maakt de komende tijd de omslag naar een procesgerichte manier van organiseren. Zo streven we naar een dienstverlening die past bij de huidige tijd waarbij de behoefte van inwoners en organisaties centraal staat. Wil je iets voor de maatschappij betekenen, dan is dit cluster zeker iets voor jou.

Opdracht
Voor team Burgerzaken zoeken wij een medewerker Basisregistratie Personen (BRP). Je hebt kennis op het vakgebied BRP en ervaring met het verwerken van alle voorkomende actualiseringen en correcties in de BRP.
Je taken zijn:

 • Je bent medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de persoonsgegevens in de BRP met de daarbij behorende zelfevaluatie
 • Als specialist ben je deskundig op het vakgebied BRP
 • Je draagt, samen met je collega's, bij aan alle voorkomende BRP werkzaamheden;
 • Mutaties en correcties in de BRP ken je heel goed;
 • Je beoordeelt, controleert en verwerkt Nederlandse- en buitenlandse brondocumenten, rekening houdend met (inter)nationale wet- en regelgeving. Ook het controleren van inschrijvingen in de BRP wegens vestiging vanuit het buitenland behoort tot je werkzaamheden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 79,55 (schaal 9) inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW.
2. Beschikbaar per 18 december 2023 voor 36 uur per week;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4 en een afgeronde BOBZ opleiding;
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als medewerker Burgerzaken/ KCC;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als medewerker BRP binnen een gemeente (45 punten);
6. Minimaal 1 aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als BRP Specialist binnen een gemeente (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring de afgelopen 3 jaar met Key2burgerzaken (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je werkt nauwkeurig en accuraat. Door jouw praktische instelling kun je efficiënt en doelgericht werken zowel zelfstandig als in dienstverband
 • Je beschikt over de volgende competenties: verantwoordelijkheid, nauwkeurig, samenwerken en resultaatgerichtheid.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Functieschaal 
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

OrganisatieGemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkeling...

Job Location
Zuid-Holland
Posted Date
Geplaatst 1 dag geleden
2023-12-07

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.
Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
Bij Informatie & Automatisering zijn we continu bezig de burger zo goed mogelijk te bedienen. Met dat ultieme doel voor ogen, werken we samen met de vakafdelingen aan de beste informatievoorziening en automatisering. De ontwikkelingen in ons vakgebied gaan razendsnel en informatie is steeds meer digitaal beschikbaar. De focus ligt op innovatie en de ambities zijn groot. Het is bij ons geen kwestie van ‘systemen in de lucht houden’ maar we gaan voor de beste informatievoorziening voor de burger. We werken hierbij nauw samen met de verschillende teams binnen de afdeling. Dit betekent veel contact met collega’s en een prettige, informele werksfeer. Een buitenwereld die continu in beweging is, maakt het werk op onze afdeling dagelijks dynamisch. Samen ondersteunen en verbeteren we de hele organisatie.

Opdracht
Voor deze opdracht zoeken we naar een ervaren functioneel beheerder van Procura VRIJbrp(Proweb)/Probev. We zoeken iemand die snel kan schakelen, een helicopterview heeft,  gestructureerd kan werken, de handen uit de mouwen wil steken en goed kan communiceren. Je hebt kennis en ervaring met Procura VRIJbrp(Proweb)/Probev en/of hebt kennis van de publieksplein processen binnen een gemeente en bent daarnaast zeer bedreven in PL-SQL.

De werkzaamheden zijn zowel gericht op het doorvoeren van wijzigingen (updates/upgrades/nieuwe functionaliteiten) als de gebruikersondersteuning, waaronder:
-          Autoriseren
-          Hulp bij het gebruik van de gebruikte applicaties
-          Meldingen afhandelen en verstoringen analyseren en oplossen

Daarnaast word je gevraagd om mee te denken en advies te geven over nieuwe features en ontwikkelingen die het publieksplein raken. Verder vinden we het belangrijk dat je je kennis en ervaring actief deelt met onze functioneel beheerders in vaste dienst.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij.)
2. Uurtarief maximaal € 80,- inclusief reiskosten en fee Flextender / exclusief BTW;
3. Minimaal 6 maanden aantoonbare werkervaring als technisch of functioneel beheerder van een Burgerzaken applicatie;

Gunningscriteria te boordelen door Flextender
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met het technisch of functioneel beheer van Procura VRIJbrp(Proweb)/Probev bij een gemeentelijke organisatie (40 punten);
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met PL-SQL/bevragen van een burgerzaken applicatie (35 punten);
6. Aantoonbare kennis van en/ of werkervaring met Qmatic Orchestra, Key2betalen en RAAS, benoem waar dit is opgedaan (15 punten);
7. Uiterlijk beschikbaar per 8 januari 2024 voor 16 uur per week (10 punten).

Competenties
·         Analytisch, je ziet snel de kern van een vraagstuk;
·         Samenwerken, je werkt graag samen met anderen en deelt actief je kennis en ervaring;
·         Oplossingsgericht, je probeert zo snel als mogelijk problemen structureel op te lossen;
·         Een doener, je levert graag een actieve bijdrage aan het realiseren van de gestelde doelen;
·         Communicatief vaardig, je onderhoudt goed contact met stakeholders en treedt graag naar de voorgrond;
·         Open persoonlijkheid, je bent benaderbaar en behulpzaam.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

OrganisatieIedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eige...

Job Location
Zuid-Holland
Posted Date
Geplaatst 1 dag geleden
2023-12-07

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
Bij het projectenbureau werken ongeveer 80 collega’s aan verschillende projecten in de organisatie. Denk aan projecten binnen grote gebiedsontwikkelingen, vastgoed- en verduurzamingsprojecten en projecten op het gebied van bedrijfsvoering, in het sociaal domein of projecten die gaan over het implementeren van nieuwe wetgeving. Het projectenbureau richt zich op het professionaliseren van projectmanagement als vak. We verwachten van al onze medewerkers dat zij een actieve bijdrage leveren aan deze professionaliseringslag en we investeren dan ook graag in persoonlijke en professionele ontwikkeling, zodat we als team steeds beter worden.

Opdracht
Ben jij een zeer ervaren projectmanager die op zijn/haar best functioneert onder (politieke) druk en in complexe situaties? En heb je ervaring met mobiliteit en OV-projecten? Lees dan verder en reageer.

Als senior projectmanager leid je een complex project met veel belangen, onder hoge politieke druk en publieke belangstelling. Je weet snel tot de kern te komen en je opdracht te concretiseren. Met oog voor alle belangen weet je koers te houden en je scope te bewaken. Het doel is om deze opdracht binnen 6 maanden af te ronden. 

Als vertegenwoordiger van de gemeente naar externe stakeholders ben je je bewust van maatschappelijke ontwikkelingen, de veranderende rol van de lokale overheid en de verwachtingen van inwoners, ondernemers en instellingen. Aangestuurd door een manager die je vrijheid en vertrouwen geeft, bouw je samen met je collega’s mee aan de verdere ontwikkeling van Zoetermeer. Je hebt oog voor het bewaken van de integraliteit van de projecten en programma’s. Zoetermeer is groot genoeg om ambities te kunnen waarmaken, maar klein genoeg om het veld te overzien.

Dankzij jouw uitstekende sociale vaardigheden en open houding kun je prima netwerken met uiteenlopende partijen. Denk hierbij aan inwoners, bestuurders, collega's, ondernemers en instellingen. Je schakelt makkelijk van het ene onderwerp naar het andere en denkt graag mee over hoe Zoetermeer zich verder kan ontwikkelen en de kwaliteit van de leefomgeving kan verbeteren. Dit vertaal je naar je project. Je bent je bewust van de verschillende belangen en verhoudingen en met jouw goede mondelinge vaardigheden en heldere schrijfstijl raak jij de juiste toon. Je stuurt op hoofdlijnen en houdt de processen goed in de gaten. Je bent enthousiast en dat hou je vast, ook als het soms even tegenzit.

Werkzaamheden:
- Het trekken van een zeer complex en omvangrijk, beleidsgevoelig project, in nauwe samenspraak met politiek, organisatie, stakeholders en omgeving;
- Onderhouden van contacten en het voeren van overleg met bestuur, inwoners, marktpartijen;
- Onderhandelen met externe partijen;
- Afstemmen en bewaken van de integraliteit van het project/proces, zowel intern binnen het project als binnen de gemeente als geheel, van de evenwichtige inbreng van de verschillende disciplines in het geval van blijvende verschillen van inzicht, het zelfstandig formuleren van adviezen aan het management en college;
- Samenwerken en het geven van sturing aan de leden van de projectgroep die bestaat uit professionals afkomstig van verschillende afdelingen.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij); 
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van mobiliteit;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider mobiliteit binnen een overheidsorganisatie;

Gunningscriteria te boordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar ervaring als projectmanager met diverse project- of programmamanagement methodieken bijvoorbeeld Prince2 of projectmatig/programmatisch creëren (geef de methodieken duidelijk aan in het cv) (25 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als projectleider RO en/of mobiliteit (25 punten); 
6. Aantoonbare werkervaring met samenwerkingsprocessen waarbij de belangen van diverse stakeholders in acht worden genomen, benoem hiervan een voorbeeld in het cv (20 punten); 
7. Aantoonbare werkervaring met mobiliteitsprojecten op het gebied van openbaar vervoer (benoem duidelijk waar deze ervaring is opgedaan) (10 punten);  
8. Aantoonbare werkervaring met omvangrijke en complexe projecten in de afgelopen 5 jaar bij een gemeentelijke organisatie, benoem een voorbeeld project en je rol hierin
(15 punten);  
9. Uiterlijk beschikbaar per 1 januari 2024 voor 32 uur per week (5 punten).

Competenties
- Projectmanagement; 
- Stressbestendig;
- Natuurlijk overwicht; 
- Goede communicatieve en sociale vaardigheden; 
- Goed analyserend vermogen; 
- Omgevingsbewustzijn; 
- Bestuurlijke sensitiviteit; 
- Onderhandelingsvaardig.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV's op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV's die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 12 (nieuwe structuur).

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

OrganisatieIedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eige...